Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.3.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504571400
Opravený nesprávne uvedený druh pozemku v predmetnej zmluve. Dátum uzatvorenia: 12.03.2015
Dátum zverejnenia: 13.03.2015
28.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505031900 sa uzatvára za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu nesprávne uvedenej výmery nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenej v k.ú. Petržalka ako parc. č. 5206/13.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
26.1.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505581700
Dodatok uzatvorený dňa 25.01.2018 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 26.01.2018
27.2.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505881700
Stručný popis: uzatvorený dňa 27.02.2018 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 27.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
2.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505881900
uzatvorený dňa 02.03.2020 z dôvodu odstránenia nesprávne uvedeného pojmu v zmluve, pre stavbu „Novostavba bytového domu na Opavskej ulici“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21648/1, k.ú. Vinohrady

Dátum zverejnenia: 02.03.2020
17.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506072000
Dodatok č. 1 bol uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností a doplnenia nehnuteľností parc. č. 2355/5 a 2355/6 k.ú. Čunovo

Dátum uzatvorenia: 17.3.2021
Dátum zverejnenia: 17.3.2021
Dátum účinnosti: 18.3.2021
23.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506301900
uzatvorený dňa 23.01.2020 za účelom odstránenia nedostatku v Zmluve, nesprávne uvedeného pojmu, k stavbe „Miestna komunikácia Stupavská ul., Bratislava“, k.ú. Rača.

Dátum zverejnenia: 23.01.2020
26.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508862000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508862000 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000708
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 26.10.2021
Dátum účinnosti: 27.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
16.4.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286510021700
Dodatok uzatvorený dňa 16.04.2018 za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 16.04.2018
30.9.2015Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 65 0136 13 00/0099
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 65 0136 13 00/0099, ktorého predmetom je vystúpenie jednej zo zmluvných strán. Uzatvorené dňa: 30.9.2015
Zverejnené dňa: 30.9.2015
11.9.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0034 17 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0034 17 00 zo dňa 30.08.2017, ktorého predmetom je zmena 1. odseku článku I. Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 88 0034 17 00.
Uzatvorené dňa: 30.08.2017
Zverejnené dňa: 11.09.2017
23.8.2019Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0320 19 00, ktorého predmetom sú pozemky registra "C" parc. č. 97/2, 98/1, 98/2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorený dňa: 23. 08. 2019
Zverejnený dňa: 23. 08. 2019
10.4.2014Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0560 13 00
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0560 13 00. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in personam k zaťaženej nehnuteľnosti v prospech hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
27.2.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 06 20 14 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 06 20 14 00 zosúladenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 8 06 20 14 00 s uznesením MsZ č. 1672/2014 z 24.9.2014. Uzatvorené dňa: 27.2.2015
Zverejnené dňa: 27.2.2015
2.1.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0719 18 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0719 18 00.
Uzatvorené dňa 28.12.2018. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.1.2019
8.2.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 1046 17 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 1046 17 00, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán na zriadení vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v práve strpieť existenciu, rekonštrukciu, zmeny, odstránenie, opravy, údržbu a iné obhospodarovanie stavieb inžinierskych stavieb SO.02.12a–vonkajšie parkovisko časť na teréne, SO.02.12b–vonkajšie parkovisko nadzemná časť, SO.02.09–dopravné riešenie areálu spojené s právom prechodu, prejazdu, vstupu, a zotrvaní na pozemkoch registra “C” KN parc. č. 4703/14 a nasl. k. ú. Petržalka, ktorého predmetom je nové označenie oprávnených nehnuteľností.

Uzatvorené dňa: 07.02.2018
Zverejnené dňa: 08.02.2018
16.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500072200
uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie stavebného objektu SO 521-00 Prípojka vody do tunela na južnom portáli k stavbe „Diaľnica D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3888/53, 3888/152, 3888/153, 2743/2 a pozemku reg. E-KN parc. č. 20775, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000810
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
26.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500202000
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500202000 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, k stavbe „Lesná ul. 12 – novostavba rodinného domu“ na pozemku registra C-KN parc. č. 21581, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 26.05.2020
Dátum zverejnenia: 26.05.2020
29.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500492000
uzatvorený dňa 29.06.2020 za účelom vymedzenia oprávnenej nehnuteľnosti v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 29.06.2020
13.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500631500
uzatvorený dňa 13.08.2015, ktorým dochádza k úprave vymedzenia spoluvlastníckych podielov oprávnených z vecného bremena k oprávneným nehnuteľnostiam
Dátum zverejnenia: 13.08.2015
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500702100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I", pozemky reg. E-KN parc. č. 5881/100, 5851/105, 5851/205, 6603/302, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000699
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500742100
odstránenie nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný súbor WEST PARK I.", pozemok reg. C-KN parc. č. 2679/1, k.ú. Záhorská Bystrica
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.6.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500751500
uzatvorený dňa 29.06.2015, ktorým sa mení výmera oprávnenej nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
13.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500761500
uzatvorený dňa 13.07.2015, ktorým sa mení výmera oprávnenej nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže právo zodpovedajúce vecnému bremenu
Dátum zverejnenia: 13.07.2015
6.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500841500
uzatvorený dňa 06.07.2015, ktorým sa upravuje identifikácia zmluvných strám
Dátum zverejnenia: 06.07.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.