Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510861700/0099
uzatvorený dňa 10.12.2020 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, prípojka vody, kanalizácie, plynu a NN prípojka k stavbe: „Bytový dom Lazaretská - Dunajská“, na pozemku registra C-KN parc. č. 21769 a pozemku registra E-KN parc. č. 21759, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
23.10.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801411900/0099 zo dňa 29. 03. 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801411900/0099 zo dňa 29. 03. 2019, ktorého predmetom je dohoda Zmluvných strán na zmene, resp. doplnení ustanovení Zmluvy o budúcej zmluve.

Uzatvorený dňa: 23. 10. 2019
Zverejnený dňa: 23. 10. 2019
24.2.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286502521300/0099 zo dňa 10.07.2013
uzatvorený dňa 22.02.2016 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 06 STL plynová prípojka k stavbe "Obchodno-predvádzacie centrum, Podunajská ulica, Bratislava", ktorý bude predmetom osobitnej zmluvy.
Dátum zverejnenia: 24.02.2016
7.3.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286505221400/0099 zo dňa 02.09.2014
uzatvorený dňa 29.02.2016 za účelom zmeny v osobe budúceho oprávneného z vecného bremena a stavebníka a prevod všetkých práv a povinností zo zmluvy na novú osobu.
Dátum zverejnenia: 07.03.2016
31.3.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507821500/0099 zo dňa 28.12.2015
uzatvorený dňa 31.03.2016 za účelom vypustenia stavebného objektu SO 08- rozšírenie NN sekundárnych rozvodov k stavbe " Viacúčelová športová hala - HANGAIR", zo zmluvy a úprava s tým súvisiacej výšky predbežnej odplaty za zariadenie vecných bremien.
Dátum zverejnenia: 31.03.2016
12.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o náhrade za vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB-063/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0234 15 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o náhrade za vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB-063/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0234 15 00, ktorého predmetom je zmena v Čl. VI. Odplata za vecné bremeno. Uzatvorené dňa: 12.10.2015
Zverejnené dňa: 12.10.2015
12.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o náhrade za vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB-070/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0233 15 00
Dodatok č. 1 k Zmluve o náhrade za vecné bremeno č. 30201/ZoNZVB-070/2015/Trnávka/0107/HBH č. 24 88 0233 15 00, ktorého predmetom je zmena v Čl. VI. Odplata za zriadenie vecného bremena. Uzatvorené dňa: 12.10.2015
Zverejnené dňa: 12.10.2015
8.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o o zriadení vecného bremena č. 286502121600
uzatvorený dňa 07.12.2016 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností

Dátum zverejnenia: 08.12.2016
16.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o o zriadení vecného bremena č. 286505361600
Dodatok uzatvorený dňa 15.12.2016 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 16.12.2016
25.6.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [PDF, 168 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 17.05.2011, so spoločnosťou Emerald Property Group s.r.o., ktorého predmetom je predĺženie trvania vecného bremena na dobu 10 rolov od ukončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie."
Dodatok zverejnený dňa : 25.6.2012
22.6.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [PDF, 85 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 11.01.2012, ktorého predmetom je predĺženie doby vecného bremena na dobu 10 rolov od ukončenia stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie."
Dodatok zverejnený dňa : 22.6.2012
15.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby Č. BP 3/403/2017 BVS č. 246503631700/0099
15.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
Zmena oprávneného z vecného bremena - Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Pribinova ul., Bratislava, stavba č. 07 – Úprava Pribinovej a Čulenovej
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Sekcia výstavby
19.10.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
uzatvorený dňa 19.10.2016 za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Zverejnene dňa : 20.10.2016
17.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 1035 16 01
Dodatok uzatvorený dňa 17.05.2017 , ktorého predmetom je oprava chýb v písaní a doplnenie chýbajúcich údajov v Čl. I ods. 1 bod 2 a v Čl. II ods. 2 a v časti Príloha Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 88 1035 16 00, uzatvorenej medzi oprávneným a povinným dňa 20. 1. 2017

Dátum zverejnenia: 17.05.2017
18.10.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500831600
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500831600 uzatvorený dňa 17.10.2016 za účelom povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
Dátum zverejnenia: 18.10.2016
29.9.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502201600
uzatvorený dňa 28.09.2016 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Zverejnené dňa: 29.09.2016
3.6.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286500521900
Dodatok uzatvorený dňa 03.06.2019 z dôvodu odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností k stavba „BA, Staré Grunty, FRONTIER, NNK“, v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 03.06.2019
25.6.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286500991900 [PDF, 68 kB]
uzatvorený dňa 25.06.2019 z dôvodu odstránenia nedostatkov v návrhu na vklad a v jeho prílohách, k uloženiu vodovodných prípojok a vodomernej šachty k existujúcim záhradám v k.ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
3.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286508042100
Predmetom dodatku je oprava nesprávnej výmery pozemku
Číslo dodatku zmluvy: 1
Objednávateľ: Peter Beszédeš, Jesienkova 7, 821 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 3. 6. 2022
Cena: 0 EUR
Oddelenie dopravných povolení
30.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500412100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500412100 uzatvorený za účelom odstránenie nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu zmeny stavu v údajoch nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 22189 za nový stav parc. č. 22189/1.
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
20.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501162000
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedenej výmery pozemku
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
13.11.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502251500
uzatvorený dňa 12.11.2015, ktorým dochádza k úprave vymedzenia nehnuteľností, na ktorých sa zriaďuje vecné bremeno
Dátum zverejnenia: 13.11.2015
13.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502522100
Predmetom dodatku je oprava nesprávne uvedenej výmery pozemku
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502641900
Uzatvorený dňa 30.09.2019 za účelom zmeny rozsahu vecného bremena práva vstupu a vjazdu cez pozemky v k.ú. Čunovo registra C-KN parc. č. 1177 a 2360
Dátum uzatvorenia: 30.09.2019
Dátum zverejnenia: 30.09.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.