Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
16.7.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506331700/0099
vyňatie SO 06 STL plynovod DN 50 z predmetu zmluvy a rozšírenie záberu uloženia SO 02 Vodovod DN 80 k stavbe "BYTOVÝ DOM RÁZSOCHY", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 1956/6, 1956/7 a 2555/672, k.ú. Lamač
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ 00001304
Dátum uzatvorenia: 16.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
21.8.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506341700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 21.08.2018 za účelom vyňatia NN prípojky z predmetu zmluvy k stavbe „Rodinný dom na ul. Francúzskych partizánov“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21530 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 21.08.2018
2.11.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431900/0099
Uzatvorený dňa 2.11.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, stavebný objekt SO 01 – NN káblové vedenie pre stavbu ,,BA_Karlova Ves, Staré Grunty, NNK“ v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2985/2, parc. č. 2984/2, k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
26.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506541800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 26.09.2018 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o plynovú prípojku k stavbe „Rodinný dom s garážou, Vrančovičova 17, MČ Bratislava - Lamač“ na pozemok reg. „E“ KN p.č. 715/102 v k.ú. Lamač
Dátum zverejnenia: 26.09.2018
28.2.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506571700/0099
Uzatvorený dňa 28.02.2019 za účelom prevodu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506571700/0099 zo spol. Neo-Real, spol. s r.o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena na spol. MTS SVK Development 01, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena

Dátum uzatvorenia: 28.02.2019

Dátum zverejnenia: 28.02.2019
8.3.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506622100/0099
Dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: č. 1 k ZoBZoZVB č. 286506622100/0099
Dátum uzatvorenia: 08.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
12.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506681700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 12.09.2018 za účelom vyňatia prípojky NN k stavbe „Rodinný dom, ul. Na Slavíne, Bratislava“ z predmetu zmluvy, pozemky reg. E-KN parc. č. 2981/3, 3001 a 3002/2, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.09.2018
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506781800/0099
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom zmeny budúcich oprávnených z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
6.9.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506962000/0099
Dodatok je uzatvorený za účelom doplnenia katastrálnej mapy s vyznačením alternatívnej trasy uloženia inžinierskej siete – vodovod DN 400 k stavbe „Golfvillage“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Petržalka parc.č. 3026/3.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ00001184
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.6.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507322000/0099 sa uzatvára za účelom rozšírenie predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu – pripojovací plynovod (Rozšírenie distribučnej siete) k stavbe „Novostavba rodinného domu, Vidlicová ul., Bratislava - Vinohrady“ na pozemku registra „E“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Vinohrady ako parc. č. 6194/14.

Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
29.1.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099
Uzatvorený dňa 28.01.2013, predmetom ktorého je pristúpenie nového účastníka ku zmluve ako budúceho oprávneného z vecného bremena s tým, že pôvodne označovaný budúci oprávnený z vecného bremena, v dodatku označený ako účastník zmluvy, preberá na seba všetky záväzky a povinnosti z predmetnej zmluvy vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
27.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099
Uzatvorený dňa 22.10.2014 za účelom ukončenia zmluvného vzťahu so spoločnosťami CZ INVEST s.r.o., Dvořákovo nábr. 8/A, Bratislava a REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, Nová Dedinka
Zverejnené dňa: 27.10.2014
29.4.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507631800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena k stavbe „Novostavba rodinného domu“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 19184/7, 18996/1, 18996/3, 4468/3 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 18995 a 18997, k.ú. Vinohrady
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
7.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507661800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507661800/0099 uzatvorený za účelom rozšírenia trasy uloženia elektrickej prípojky k stavbe „Bytový dom Bratislava“ o pozemok reg. E-KN parc. č. 3775 k.ú. Karlova Ves.

Dátum uzatvorenia: 07.01.2020
Dátum zverejnenia: 07.01.2020
27.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507741800/0099 sa uzatvára z dôvodu zmeny spoločnosti Čunovo Development s. r. o. ako pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena za spoločnosť SEGAMA, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena v zmysle zmluvy.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00000862
Dátum uzatvorenia: 27.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.5.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507871100/0099
Zo dňa 02.11.2011, uzatvorený dňa 28.05.2013, predmetom ktorého je ukončenie zmluvného vzťahu súlade s čl. V ods. 1 písm. b) predmetnej zmluvy. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.5.2013
16.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508021400/0099
uzatvorený dňa 16.07.2015, ktorým dochádza k vypusteniu stavebného objektu SO 05.1 VN prípojka
Dátum zverejnenia: 16.07.2015
11.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508931400/0099
uzatvorený dňa 11.08.2015, ktorým dochádza k vypusteniu VN prípojky
Dátum zverejnenia: 11.08.2015
3.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099
Stručný popis: Dodatok uzatvorený dňa 03.05.2018 z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena, uloženie prípojky NN, prípojky vody a požiarnych hydrantov, prípojky kanalizácie a prípojky plynu k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“
Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
19.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509221900/0099
Uzatvorený dňa 19.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky k stavbe ,,Bytový dom s polyfunkciou“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3308/13, LV č. 2, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 19.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
9.2.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509331700/0099
uzatvorený dňa 09.02.2021 z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný dom – Rezidenčné centrum, Bradlianská ulica“, na pozemku registra E-KN parc. č. 21492/3, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 09.02.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
25.1.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509381700/0099
uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie prípojky vody, prípojky VN a prípojky horúcovodu k stavbe "Polyfunkčný komplex Green Atrium", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/2, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000659
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
28.12.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 405 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 28.12.2011, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2011
20.4.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509951800/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509951800/0099 uzatvorený dňa 20.04.2022 za účelom prechodu práv a povinností v zmysle zmluvy z pôvodného budúceho oprávneného z vecného bremena - Ing. Peter Košťál na spol. Bratislavská realitná kancelária, s.r.o. ako nového budúceho oprávneného z vecného bremena.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000843
Objednávateľ: Bratislavská realitná kancelária, s.r.o., Rezedová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 35861061, Ing. Peter Košťál
Cena: 0.- Eur
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
11.5.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510521700/0099
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286510521700/0099 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena.

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 11.05.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.