Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
19.11.2018Dohoda o vzájomnom urovnaní a o zriadení vecného bremena č. 248808431800
Dohoda o vzájomnom urovnaní a o zriadení vecného bremena č. 248808431800, ktorej predmetom je prevod výlučného vlastníctva pozemku registra „C“ parc. č. 8056/25, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m2, v k.ú. Staré Mesto a zriadenie vecného bremena na tomto pozemnku.

Uzatvorená dňa: 06.11.2018
Zverejnená dňa: 19.11.2018
12.9.2014Dohoda o zániku vecného bremena č.286505381400
Dohoda o zániku vecného bremena č.286505381400 uzatvorená dňa 11.09.2014 z dôvodu podania späťvzatia návrhu na vklad vecného bremena. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
11.4.2014Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400
Dohoda o zrušení vecného bremena č.248801881400. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o zrušení vecného bremena zriadeného zmluvou o Zriadení vecného bremena č. 288818280200 uzavretou medzi zmluvnými stranami dňa 12.11.2002 a na na vykonaní výmazu vecného bremena pri účastníkovi č. 68 zapísaného na LV č. 6753. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené: 11.4.2014
9.4.2019https://zverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=63791&id=60922
14.4.2022prosim o zaslanie vsetkych suborov - aj GP a splnomocenstvo - aby boli anonymizovane (peciatky a podpisy narusene z co najvacsej casti, zachovane tlacene mena a subory .pdf maju byt v textovom tvare .pdf: Prilohy .pdf musia byt v textovom tvare .pdf (t
25.5.2016va o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502281600
uzatvorená dňa 23.05.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia SO 07 káblový rozvod VN 22 kV k stavbe "Polyfunkčný dom Gagarinova ul., Bratislava" na pozemky reg. E parc. č.714/1 v k.ú Ružinov.
Dátum zverejnenia: 25.05.2016
29.11.2018Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 288810531800/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 288810531800/0099, uzatvorená dňa 23.11.2018 za účelom uloženia častí stavebných objektov vonkajších inžinierskych stavieb stavby „Polyfunkčný komplex Klingerka“ na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 9236/7, 9236/11 a 9247/1, v k.ú. Nivy.

Uzatvorené dňa: 23.11.2018
Zverejnené dňa: 29.11.2018
22.2.2018Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800781800/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800781800/0099, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22300/2 v k.ú. Vinohrady.

Uzatvorené dňa: 20.02.2018
Zverejnené dňa: 22.02.2018
28.2.2018Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801431800/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 288801431800/0099, ktorej predmetom bude zriadenie vecného bremena na pozemku reg. „E“ KN parc. č. 22298 ako diel 1 vo výmere 97 m2 a na pozemku reg. „C“KN parc. č. 18346 ako diel 2 vo výmere 106 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorené dňa: 28.02.2018
Zverejnené dňa: 28.02.2018
5.10.2016Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805121600
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805121600, ktorej predmetom je budúce zriadenie vecného bremena na zaťažených pozemkoch: na pozemku reg. „C“ parc. č. 21385/1 ; na pozemku reg. „C“ parc. č. 21387; na pozemku reg. „C“ parc. č. 21383/4. Uzatvorené: dňa: 20.9.2016
Zverejnené dňa: 5.10.2016
13.2.2017Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500481700/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 2770/1, 2789, 2790/1, 2792/1, 2825/1 v k.ú. Dúbravka, LV č.847, zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 10.02.2017
Dátum zverejnenia: 14.02.2017
17.10.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286506101400/0099
Zriadenie vecného bremena pre VN prípojku v rámci stavby "Čunovo - zakabelizovanie VN prípojky - VN, TS, NN" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností k.ú. Čunovo, parc.č.83/1, 778 na LV č.2, parc. č. 84, 404 na LV č.1 a na pozemkoch registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú.Čunovo parc.č.77/2, 103/4, 104, 2201 na LV č.767 a parc.č. 324/1 na LV č.522. Dátum uzatvorenia :16.10.2014
Zverejnené dňa: 17.10.2014
12.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507441500
uzatvorená dňa 12.05.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia stavebného objektu G 511 - úprava vodovodu Volkswagen v OK 3 k stavbe " úprava cesty II/505 a I/2 s napojením na MÚK Lamač -časť 2, OK3" na pozemky reg. "C" parc.č. 2827/1 a na pozemkoch reg. "E" ako parc. č. 3187 v k.ú Devínska Nová Ves.
Dátum zverejnenia: 12.05.2016
30.4.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0228 19 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0228 19 00, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno práva prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom in rem, cez pozemok registra „E“ parc. č. 1532/100 - ostatné plochy vo výmere 2 m2 a cez pozemok registra „C“ parc. č. 2899/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k.ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 26.04.2019
Zverejnená dňa: 30.04.2019
18.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803841600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288803841600, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1503/9 a 1503/10 v k. ú. Dúbravka. Uzatvorené dňa: 27.3.2017
Zverejnené dňa: 18.4.2017
1.2.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288811041700
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288811041700, ktorej predmetom je právo stavby vybudovania a užívania účelovej komunikácie slúžiacej verejnosti a právo uloženia inžinierskych sietí a právo prechodu a prejazdu na novovytvorenom pozemku registra „C“ parc. č. 1507/32 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 197 m² k.ú. Ružinov.

Uzatvorené dňa: 31.01.2018
Zverejnené dňa: 01.02.2018
14.1.2022Zmluva č. 28 88 0227 21 00
Zmluva č. 08 88 0227 21 00 o vecnom bremene práva uloženia, užívania, prevádzky, správy a vstupu osôb z dôvodu opráv a rekonštrukcie na zaťažených pozemkoch v prospech Hlavného mesta SR Bratislava ako vlastníka stavebných objektov SO11.2 komunikácia Ivánska cesta a SO 53.1 verejné osvetlenie v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
Oddelenie geodetických činností
19.4.2022Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena
Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena , ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 708/5, k. ú. Devín.
Číslo zmluvy: Zmluva č. 28 88 0773 21 00 o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: KPRHT 4, s.r.o., Dvořákovo nábr. 10, 811 02 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Oddelenie geodetických činností
18.6.2018Zmluva č. 28 88 0937 17 00
Zmluva č. 28 88 0937 17 00 o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom zriadenie vecného bremena na pozemky parc. č. 1067/2 a 1067/8 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 18. 6. 2018
Zverejnená dňa: 18. 6. 2018
16.8.2013Zmluva č. 80409640682013 o zriadení vecného bremena
Zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“KN v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21636/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2665, a to konkrétne na častiach daného pozemku označených geometrickým plánom č. 5/2013 úradne overeným dňa 07.05.2013 pod. č. 1065/2013 ako diel 1, diel 2 a diel 3, každý diel vo výmere 1 m2, ktoré spočíva v povinnosti strpieť umiestnenie troch stožiarov trolejového vedenia, ktoré sú časťou stavby „SO 07 Preložka TV Vojenská nemocnica“, na označených častiach pozemku registra „C“ parc. č. 21636/1 a rovnako je povinný strpieť aj ich užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu, rekonštrukcie a modernizácie. Uzatvorené dňa: 6.8.2013
Zverejnené dňa: 16.8.2013
13.10.2015Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056504001500
uzatvorená dňa 13.10.2015 za účelom bezodplatného prevodu pozemku reg. C-KN v k.ú. Karlova Ves parc.č. 2671/25 pre výstavbu stavebného objektu SO 203 Rozšírenie komunikácie Mlynská dolina v križovatkovom priestore Mlynská dolina-Valašská ul." k stavbe " Obchodné centrum Kaufland Bratislava-Mlynská dolina" .i.
Dátum zverejnenia: 13.10.2015
17.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503641400/0099
Uzatvorená dňa 1.006.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho uloženia inžinierskych sietí pre stavbu "Bytový dom pri Rosničke" na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka ako parc. č. 3343. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 17.06.2014
26.6.2014Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503661400/0099
Uzatvorená dňa 20.06.2014 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia prípojky kanalizácie na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov parc.č. 3180/21. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.06.2014
15.3.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500291600
uzatvorená dňa 07.03.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov G032 -Sadové úpravy cesty II/505-1.fáza, G102.1 Úprava cesty II/505-Časť 1-1.fáza,, G501.1-Dažďová kanalizácia cesty II/505-Časť 1, G612.1 Preložka VO cesty II/505-časť 1-1.fáza, G616.1 Prípojka NN pre VO cesty II/505-1.fáza, G901.3- Kamerový dohľad v križovatke OK4-1.Fáza k stavbe "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač-časť 1. -1. fáza" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 3495/66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 268 v k.ú.Lamač v celosti a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov na uvedené pozemky v celosti.
Dátum zverejnenia: 15.03.2016
15.3.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286500301600
uzatvorená dňa 07.03.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky stavebných objektov G612.1 Preložka VO cesty II/505-časť 1 -1. fáza, G 616.1 Prípojka NN pre VO cesty II/505-1.fáza k stavbe "Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač-časť 1. -1. fáza" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 626/2, 3495/36,37,60,61,62,38, v k.ú.Lamač a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebných objektov na uvedené pozemky v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, uloženia a prevádzky stavebného objektu G032 Sadové úpravy cesty II/505-1. fáza k uvedenej stavbe na pozemok reg. "C" KN parc.č. 3495/62 v k.ú. Lamač a vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie stavebného objektu na pozemok v celosti.
Dátum zverejnenia: 15.03.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.