Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
18.6.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503901500/0099
Uzatvorená dňa 18.06.2020 v dôsledku zániku účelu zmluvy z dôvodu nezrealizovania stavby „Odbočovací (vyraďovací) pruh Ružinovská-Jašíkova ul.“,

Dátum uzatvorenia: 18.06.2020
Dátum zverejnenia: 18.06.2020
8.3.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286502971500/0099
Stručný popis: Elektrická prípojka nebola uložená na nehnuteľnosti vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 07.03.2018
Dátum zverejnenia: 08.03.2018
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
10.6.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286504201400/0099
Ukončenie zmluvy z dôvodu, že pôvodne plánovaná stavba sa doteraz nerealizovala
Dátum uzatvorenia: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 10.06.2019
30.3.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500241700/0099
uzatvorená z dôvodu nerealizovania inžinierskych sietí k stavbe "Novostavba telocvične", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 2188, 2196, 2201, 2203, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000477
Dátum uzatvorenia: 30.03.2021
Dátum zverejnenia: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 31.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.11.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500911800/0099
Uzatvorená dňa 02.11.2020 v dôsledku zániku účelu zmluvy z dôvodu nezrealizovania inžinierskych sietí k stavbe „Umývacia linka na autá, Panónska cesta, Bratislava,
Dátum uzatvorenia: 02.11.2020
Dátum zverejnenia: 02.11.2020
Oddelenie dopravy
4.6.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501401800/0099
Uzatvorená dňa 04.06.2020 z dôvodu realizácie inžinierskych sietí rekonštrukciou existujúcej vodovodnej prípojky v pôvodnej trase s pôvodným bodom napojenia a NTL plynovej prípojky a NTL plynovodu uložením do pozemku vo vlastníctve stavebníkov,

Dátum uzatvorenia: 04.06.2020
Dátum zverejnenia: 04.06.2020
10.6.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100/0099
Dohoda bola uzatvorená dňa 10.06.2021 z dôvodu nezískania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby v zmysle územného rozhodnutia následkom čoho nedošlo ani k realizácie/uloženiu prípojky plynu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
27.4.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099
Uzatvorená dňa 27.04.2020 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503951600/0099 z dôvodu neuloženia stavebného objektu SO C 201 Areálový rozvod požiarnej vody na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21788/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
8.3.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504131700/0099
ukončenie zmluvy z dôvodu nerealizovania prípojok inžinierskych sietí k stavbe "BELLEVUE - BYTOVÉ DOMY", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3418, 3651/462 a 3651/246, k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 08.03.2021
Dátum zverejnenia: 8.03.2021
Dátum účinnosti: 9.03.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.1.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771600/0099
Zmluva bola uzatvorená dňa 02.01.2017 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504771600/0099 z dôvodu nerealizovania stavby stavebníkom.

Dátum zverejnenia: 03.01.2017
4.10.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505941300/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 04.10.2017 za účelom ukončenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505941300/0099 uzatvorenej dňa 13.12.2013 z dôvodu neuloženia stavebných objektov budúcim oprávneným z vecného bremena do pozemku reg. „C“ KN parc.č. 21443 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.

Dátum zverejnenia: 04.10.2017
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
19.1.2021Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506141800/0099
uzatvorená dňa 19.01.2021 z dôvodu nerealizovania inžinierskych sietí k „existujúcemu skladu s administratívou, nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. 11276/4“, pozemok registra C-KN parc. č. 21949/121, k.ú. Nivy a pozemok registra C-KN parc. č. 11276/2, k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 19.01.2021
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
6.8.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507291100/0099
Uzatvorená dňa 06.08.2020 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spol. METROPOLITAN STAR, a.s. z dôvodu, že spoločnosť Seven Hills Slovakia s. r. o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava ako pôvodný budúci oprávnený z vecného bremena neuhradila predbežnú odplatu za zriadenie vecného bremena vyplývajúcej zo zmluvy a z dôvodu existencie duplicitného záväzku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zriadiť vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí k stavbe "Polyfunkčný objekt METROPOLITAN STAR".

Dátum uzatvorenia: 06.08.2020

Dátum zverejnenia: 06.08.2020
2.11.2015Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500081500/0099
uzatvorená dňa 03.11.2015 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286500081500/0099 z dôvodu nerealizácie stavby.
Dátum zverejnenia: 02.11.2015
22.1.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502751600/0099
Dohoda uzatvorená dňa 19.01.2018 za účelom ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu nerealizovania elektroenergetického zariadenia v rámci stavby „Bratislava, Búdkova cesta, miestna komunikácia TS, VNK, NNK“, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 22.01.2018
2.1.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508881700
Zmluva uzatvorená dňa 29.12.2017 z dôvodu nesprávneho uvedenia plochy záberu vecného bremena a nesprávne vyhotoveného znaleckého posudku

Dátum zverejnenia: 02.01.2018
9.5.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286500092200
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000811
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
14.9.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286502271800
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286502271800 z dôvodu zmeny oprávnených z vecného bremena, kanalizačná prípojka k „Bytovému domu na Palárikovej 12“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21701 v k.ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 14.9.2018
Zverejnená dňa: 14.9.2018
14.12.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286505471700
Stručný popis: uzatvorená dňa 14.12.2017 z dôvodu odovzdania STL plynovodu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. ako novému oprávnenému z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
11.12.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 286505851900
uzatvorená dňa 11.12.2020 z dôvodu vydania rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Katastrálneho odboru pod č. V-10225/2020 zo dňa 15.05.2020, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vecného bremena
Dátum zverejnenia: 11.12.2020
13.8.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286502341700
Ukončenie zmluvy z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 13.08.2018
Dátum zverejnenia: 13.08.2018
13.8.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286502351700
Ukončenie zmluvy z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 13.08.2018
Dátum zverejnenia: 13.08.2018
13.8.2018Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286502361700
Z dôvodu zmeny oprávneného z vecného bremena bola uzatvorená predmetná dohoda
Dátum uzatvorenia: 13.08.2018
Dátum zverejnenia: 13.08.2018
31.7.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286507021700
Z dôvodu odovzdania stavebného objektu spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvného vzťahu, dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody
Dátum uzatvorenia: 30.7.2019
Dátum zverejnenia: 31.7.2019
Dátum účinnosti: 1.8.2019
23.8.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení vecného bremena č.286509091600
Stručný popis: Ukončenie zmluvy z dôvodu odpredaja spoločnosti BVS, a.s.
Dátum uzatvorenia: 21 08.2017
Dátum zverejnenia: 23.08.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.