Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
28.11.2017Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503791500/0099
Stručný popis: Predmetom dodatku je zmena obchodného mena, sídla spoločnosti, zmena konateľov spoločnosti
Dátum uzatvorenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Dátum účinnosti: 29.11.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
24.4.2019Dodatok č.4 k Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507391500/0099
Účelom dodatku je vyňatie stavebného objektu SO 07 Horúcovodnej prípojky, ktorá nebude predmetom uvedenej zmluvy, ale realizácia prípojky sa bude riešiť osobitnou Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Dátum uzatvorenia: 24.04.2019
Dátum zverejnenia: 24.04.2019
28.11.2017Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286503791500/0099
Stručný popis: Vyňatie elektrickej prípojky z uvedenej zmluvy a uzatvorenie novej zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Dátum uzatvorenia: 28.11.2017
Dátum zverejnenia: 28.11.2017
Dátum účinnosti: 29.11.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
4.7.2017Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501111600/0099
Dodatok uzatvorený dňa 03.07.2017 za účelom vypustenia stavebných objektov SO 03 Verejný vodovod a SO 04 Verejná kanalizácia zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501111600/0099
Dátum zverejnenia: 04.07.2017
31.10.2017Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501101700/0099
Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501101700/0099 uzatvorený dňa 31.10.2017 za účelom zmeny zmluvnej strany – platiteľa zo spoločnosti Prozet, s.r.o. na spoločnosť Beskydská 10, s.r.o. v zmysle kúpnych zmlúv

Dátum uzatvorenia: 31.10.2017
Dátum zverejnenia: 31.10.2017
Dátum účinnosti: 01.11.2017
16.8.2017Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502581700/0099
Zmluva uzatvorená dňa 16.08.2017 za účelom zmeny trasy prípojky VN k stavbe „Polyfunkčný súbor WEST PARK I“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 3872/93, k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum zverejnenia: 16.08.2017
10.5.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503831100/0099
Dodatok uzatvorený dňa 10.05.2019 za účelom zmeny názvu budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny názvu stavby
Dátum zverejnenia: 10.05.2019
28.7.2020Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0296 19 01
Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0296 19 01, ktorým sa mení rozsah zabraného pozemku registra "C" KN parc. č. 545 k. ú. Staré Mesto a výška odplaty za pozemok.

Uzatvorený dňa: 28. 07. 2020
Zverejnený dňa: 28. 07. 2020
25.6.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500561200/0099 [PDF, 219 kB]
uzatvorený dňa 25.06.2019 za účelom vyňatia stavebného objektu SO 41 Silnoprúdové vzdušné rozvody VN - preložka k stavbe „JUŽNÉ MESTO – BRATISLAVA PETRŽALKA stavba: Primárna infraštruktúra (Komunikácie a inžinierske siete)“ zo Zmluvy
Dátum zverejnenia: 25.06.2019
Dátum účinnosti: 26.06.2019
30.7.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500971700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 30.07.2019 za účelom zmeny názvu budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny názvu stavby
Dátum zverejnenia: 30.07.2019
22.2.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502531700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 22.02.2019 za účelom kanalizačnej a vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinné domy A+B, Domašská ul.“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 257 v k.ú. Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 22.02.2019
3.9.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503901900/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.09.2019 za účelom zmeny podmienok určených budúcim povinným z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 02.09.2019
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
28.6.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911800/0099
Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911800/0099 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spoločnosti Slovenská energetika, a.s. na spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
9.10.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506431700/0099
uzatvorený dňa 09.10.2019 za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie stavebného objektu aj na pozemky reg. „E“ KN parc.č. 19572, 19574 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 09.10.2019
22.8.2019Dodatok k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541800/0099
Dodatok uzatvorený dňa 22.08.2019 za účelom predĺženia lehoty na doplnenie podkladov a uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
21.7.2011Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 [PDF, 734 kB]
Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802481100 zo dňa 24.05.2011 na pozemky registra "C" parc. č. 1428/19 k. ú. Devínska Nová Ves za účelom umiestnenia rímsy na rodinnom dome.
Zverejnená: 21.7.2011
11.4.2019Dohoda č. 24 88 0136 1900
Dohoda č. 24 88 0136 1900, ktorej predmetom je ukončenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 28 88 0325 1500, č. VB/303/2015/BVS.

Uzatvorené dňa: 04.04.2019
Zverejnené dňa: 11.04.2019
2.9.2019Dohoda č. 288804551900 o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dohoda č. 288804551900 o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301800/0099, ktorej predmetom je ukončenie zmluvného vzťahu na parc. č. 1920/4, 1719/1,8,2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 02. 09. 2019
Zverejnená dňa: 02. 09. 2019
13.10.2015Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246504181500
uzatvorená dňa 13.10.2015 za účelom poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv za užívanie častí nehnuteľností - pozemkov reg. "C" KN v k.ú. Ružinov parc.č. 15648/16 a 15643/5 z dôvodu vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby sústav tepelných zariadení - stavby "Skapacitnenie HV Štrkovec- II.etapa v úseku OŠ2a Drieňová a OŠ2 Tomášikova".
Dátum zverejnenia: 13.10.2015
11.11.2013Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246503581300
Dohoda o náhrade za obmedzenie výkonu vlastníckeho práva č. 246503581300 uzatvorená dňa 11.11.2013 za účelom uplatnenia nároku Hlavného mesta SR Bratislava za obmedzenie výkonu jeho práva na časti pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Dúbravka, parc.č. 3331/1 , a to vstupu do ochranného pásma horúcovodného potrubia na uvedený pozemok z dôvodu vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby stavby "Opravy sekundárnych rozvodov OST Sekurisova Nejedlého 1-5". Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2013
3.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Panónska - Dolnozemská - cesta I/2 v smere do Rusoviec č. 246506481400
uzatvorená dňa 31.10.2014 pre účel stavby "Južné Mesto - Bratislava - Petržalka - Primárna infraštruktúra - veľká okružná križovatka - komunikácie a inžinierske siete", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 03.11.2014
4.6.2020Dohoda o ukončení Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504881800/0099
uzatvorená dňa 04.06.2020 z dôvodu nerealizovania vodovodnej prípojky k stavbe „Rodinný dom Čunovo“ na pozemku registra C-KN parc. č. 198/160, k.ú. Čunovo

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
4.11.2020Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500941800/0099
Uzatvorená dňa 04.11.2020 v dôsledku zániku účelu zmluvy z dôvodu neuloženia stavebného objektu prípojky NN do pozemku reg. "C" KN parc.č. 694/24 v k.ú. Čunovo.
Dátum uzatvorenia: 04.11.2020
Dátum zverejnenia: 04.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
8.8.2016Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503751500/0099
uzatvorená dňa 05.08.2016 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503751500/0099 z dôvodu nerealizovania stavby na pozemku registra "C" KN parc.č. 5396/15, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 08.08.2016
19.9.2016Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503821400/0099
uzatvorená dňa 19.09.2016 za účelom ukončenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503821400/0099 z dôvodu nerealizovania stavby na pozemkoch registra "C" KN parc.č. 3688/12, 3688/21 k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 19.09.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.