Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
28.2.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100
uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie Rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba, Technická infraštruktúra", pozemok reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemok reg. E-KN parc. č. 5404, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 28.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie dopravných povolení
24.9.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorený dňa 24.09.2020 za účelom zmeny znenia čl. I ods. 3 písm. c) zmluvy a čl. II písm. c) zmluvy
Dátum zverejnenia: 24.09.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
11.4.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504831500 zo dňa 19.10.2015 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02.02 2016
uzatvorený dňa 11.04.2016 za účelom upresnenia pozemkov zaťažených vecnými bremenami uloženia inžinierskych sietí k stavbe " Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1, 1.fáza
Dátum zverejnenia: 11.04.2016
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507001700
Predmetom dodatku je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena

Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
14.6.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286507011700
Predmetom dodatku je je zmena obchodného mena oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: 286507011700
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
2.12.2019Dodatok č. 28 65 0338 1900/1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 65 0338 1900
Dodatok č. 28 65 0338 1900/1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 65 0338 1900, ktorého predmetom je úprava ceny za znalecký posudok.

Uzatvorený dňa: 07. 11. 2019
Zverejnená dňa: 02. 12. 2019
14.7.2021Dodatok č. 28 88 0209 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0209 21 00 uzatvorený za účelom opravy nesprávne uvedeného parcelného čísla pozemku, v k. ú. Rača, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 19059/43 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 15 m², LV č. 593, vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena, na ktorom je zároveň postavená záhradná chata súp. č. 3135.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
9.5.2022Dodatok č. 28 88 0227 21 01
Číslo dodatku: 28 88 0227 21 01
Dodávateľ: F & P, a.s., Ovocné sady s.r.o., BAUREA, spol. s r.o., Goldbeck, s.r.o., Esterian, a.s.
Cena: 0
Dátum uzavretia: 09.05.2022
23.8.2019Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č. 28 88 0228 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 2948/83 - ostatné plochy a nádvoria vo výmere 1491 m2 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 23. 08. 2019
Zverejnená dňa: 23. 08. 2019
2.11.2021Dodatok č. 28 88 0282 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0282 21 00
Predmetom je Zmena predmetu zmluvy o vecnom bremene
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Dátum účinnosti: 03.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
18.8.2021Dodatok č. 28 88 0344 21 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0344 21 00
Predmet dodatku: Dodatok je uzatvorený za účelom odstránenia nedostatkov na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor. Ide o zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdov a výjazdov cez novovytvorené pozemky reg. C KN parc. č. 21844/129, 21844/131 a 21844/133, k. ú. Nivy, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 0711/2020.
Číslo dodatku zmluvy: 28 88 0344 21 01
Dátum uzatvorenia: 18.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
7.12.2020Dodatok č. 28 88 0364 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0364 20 00
Dodatok č. 28 88 0364 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0364 20 00, ktorého predmetom je zmena záhlavia zmluvy o zriadení vecného bremena. Zmena je týkajúca sa rodného čísla.

Uzatvorený dňa: 04.12.2020
Uverejnený dňa: 07.12.2020
11.11.2020Dodatok č. 28 88 0381 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0381 20 00
Dodatok č. 28 88 0381 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0381 20 00, ktorého predmetom spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strieť prechod a prejazd pešo a motorovými vozidlami cez novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 1015/42 a na pozemkoch parc. č. 418/7,418/106 a 418/206 v k.ú. Ružinov

Uzatvorený dňa: 10.11.2020
Zverejnený dňa: 11.11.2020
21.3.2022Dodatok č. 28 88 0406 21 01/0099 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099
Dodatok č. 28 88 0406 21 01/0099 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0406 21 00/0099, predmetom ktorého je zmena na strane budúceho oprávneného z vecného bremena.
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.4.2021Dodatok č. 28 88 0549 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0549 20 00
Dodatok č. 28 88 0549 20 01, ktorého predmetom je oprava textu v článku 1 ods. 2 a . 1 ods. 5 5 zmluvy o zriadení vecného bremena
Dátum uzatvorenia: 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021
Dátum účinnosti: 10.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.3.2021Dodatok č. 28 88 0770 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0770 20 00
Dodatok č. 28 88 0770 20 01, ktorého predmetom je zmena textu v Čl. 2 ods. 3.
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
22.4.2022Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00
Dodatok č. 28 88 0854 20 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0854 20 00, ktorého predmetom je úprava osobných údajov v zmluve o zriadení vecného bremena týkajúcej sa pozemku registra „E“ KN parc. č. 1165/9, k. ú. Devín.
Číslo zmluvy: 28 88 0854 20 01
Objednávateľ: Andrea Prokešová, Peter Prokeš a Patrik Prokeš -Viničná 20, 841 10 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzatvorenia: 21.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.4.2020Dodatok č. 28 88 0897 19 01
Dodatok č. 28 88 0897 19 01 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0897 19 00, ktorého predmetom je oprava chyby v písaní.

Uzatvorený dňa: 14. 04. 2020
Zverejnený dňa: 17. 04. 2020
31.7.2014Dodatok č. 288 0733 12 01/0099 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288 0733 12 00/0099
Dodatok č. 288 0733 12 01/0099 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288 0733 12 00/0099. Strany dodatku sa dohodli, na zmene doterajšieho znenia článku III., bod 1.4. zmluvy. Uzatvorené dňa: 31.7.2014
Zverejnené dňa: 31.7.2014
15.4.2014Dodatok č. 288800841401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800841400
Dodatok č. 288800841401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800841400 v ktorom sa v článku 1 menia odseky 2 a 5 Zmluvy
o zriadení vecného bremena č. 288800841400. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 15.4.2014
24.11.2014Dodatok č. 288804981401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804981400
Dodatok č. 288804981401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804981400, ktorého predmetom je zmena v Článku I. odseku 3., tak že sa nahrádza nasledovným znením: „3. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena umožniť oprávnenému z vecného bremena prejazd motorovým vozidlom a prechod peši .... .“
Uzatvorené dňa. 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
16.1.2015Dodatok č. 288805471401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805471400
Dodatok č. 288805471401 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805471400, ktorým sa menia ustanovenia zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288805471400 zo dňa 03.10.2014 v Článku II., v Článku III. a v Článku IV., ktorým sa spresňuje označenie oprávnených z vecného bremena v časti označenia tretích osôb. Uzatvorené dňa: 15.1.2015
Zverejnené dňa: 16.1.2015
13.2.2013Dodatok č. 288805651201 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288805651200 [PDF, 49 kB]
Zmena obsahu Čl. 1 ods. 3 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288805651200 zo dňa 5.10.2012. Uzatvorené dňa: 12.2.2013
Zverejnené dňa: 13.2.2013
23.4.2012Dodatok č. 288810301101 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301100 [PDF, 328 kB]
Dodatok č. 288810301101 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288810301100 uzatvorený dňa 23.4.2012, predmetom ktorého je zmena Čl. 2 ods. 2 zmluvy.
Dodatok zverejnený dňa : 23.4.2012
16.12.2016Dodatok č. 3 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505481400/0099
Dodatok uzatvorený dňa 16.12.2016, ktorým dochádza k rozšíreniu vymedzenia vecného bremena o pozemok reg. C-KN v kú. Podunajské Biskupice, ako parc. č. 286/19.
Dátum zverejnenia: 16.12.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.