Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286504411600
Predmetom dodatku je odstránenie nesúladu s údajmi katastra nehnuteľností, týkajúcich sa výmery predmetných nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 02.05.2017
Dátum zverejnenia: 03.05.2017
10.4.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 218 0 43 60 13
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena číslo 218 0 43 60 13. Predmetom "Zmluvy“ je zriadenie vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného bremena, t.j hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
21.5.2020Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 30203/ZoVB-2/2019/Trnávka/0107/3410.

Uzatvorený dňa: 03. 02. 2020
Zverejnený dňa: 21. 05. 2020
16.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
uzatvorený z dôvodu vyňatia časti zaťaženej komunikácie z predmetu zmluvy, uloženie VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemku reg. E-KN parc. č. 21968/1, k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000788
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie dopravných povolení
14.9.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099 v znení Dodatku č. 1
uzatvorený dňa 13.09.2016 za účelom pristúpenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503741200/0099 v znení Dodatku č. 1
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
23.9.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099 v znení Dodatku č. 1
Uzatvorený dňa 21.09.2016 za účelom nahradenia spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. spoločnosťou Bratislavská teplárenská, a.s. ako budúcim oprávneným z vecného bremena zo Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099 v znení Dodatku č. 1
Zverejnené dňa: 23.09.2016
28.6.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286506061700/0099
uzatvorený dňa 28.06.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie dvoch kanalizačných prípojok k stavbe „AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY – časť B.1 Autobusová stanica“, p.č.21837/3 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
Dátum účinnosti: 29.06.2019
15.7.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 286507841500/0099
Dodatok uzatvorený dňa 15.07.2019 z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o uloženie SO-02 Pripojenie na rozvodnú sieť k stavbe „Horúcovod Nemocnica Patrónka“, pozemok reg. C-KN parc. č. 2525/1 a pozemky reg. E-KN parc. č. 19796, 19800, 19799/1 a 19792/4 v k.ú. Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 15.07.2019
29.6.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503991800/0099
Uzatvorený dňa 29.06.2020 za účelom preloženia VN linky č. 1041, 438, 405 aj cez pozemok reg. „E“ KN parc. č. 3195/2 v k.ú. Dúbravka

Dátum uzatvorenia: 29.06.2020
Dátum zverejnenia: 29.06.2020
15.12.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505481400/0099
uzatvorený dňa 15.12.2015, ktorým dochádza k zmene účastníkov zmluvného vzťahu
Dátum zverejnenia: 15.12.2015
18.11.2016Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500161400/0099
uzatvorená dňa 16.11.2016 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, a to zo spoločnosti Dobré Bývanie, s.r.o. na spoločnosť S12 OFFICE BUILDING s.r.o.

Dátum zverejnenia: 18.11.2016
2.1.2018Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501111600/0099
Dodatok uzatvorený dňa 02.01.2018 za účelom pristúpenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501111600/0099 v znení Dodatku č. 1

Dátum zverejnenia: 02.01.2018
4.11.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501971800/0099
uzatvorený dňa 04.11.2020 za účelom zmeny budúcej oprávnenej z vecného bremena
Dátum zverejnenia: 04.11.2020
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
12.9.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502941200/0099 uzatvorený dňa 11.09.2014. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
18.11.2013Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503911200/0099 zo dňa 28.06.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2013, uzatvorený dňa 15. 11.2013, predmetom ktorého je doplnenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako budúceho oprávneného z vecného bremena, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. a REBOD SK, a.s. zostávajú účastníkmi zmluvy a preberajú na seba záväzky a povinnosti vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena a upresňujú sa povinnosti vzťahujúce sa výlučne na budúceho oprávneného z vecného bremena.
Zverejnené dňa: 18.11.2013
29.4.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031700/0099
Dodatok uzatvorený dňa 29.04.2019 z dôvodu zmeny projektu a uloženia kanalizačnej prípojky k stavbe „Polyfunkčný objekt Septimo 2 Offices“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3703, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 29.04.2019
13.4.2022Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506161900/0099
Zmena stavebníka a budúceho oprávneného z vecného bremena
Zmluvná strana: RED_DUBY s. r. o., Sabinovská 15, 821 03 Bratislava, IČO: 51255162
Dátum uzatvorenia: 13.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie dopravných povolení
14.11.2019Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509191400/0099
uzatvorený dňa 14.11.2019 za účelom vyňatia SO 03.1. Distribučný rozvod NN k stavbe „Novostavba polyfunkčného objektu na Konventnej ul.“ na pozemku registra C-KN parc. č. 3256/2 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3252 a 3254, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 14.11.2019
15.11.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110 / 0099 [PDF, 105 kB]
Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2865098110/0099 uzatvorený dňa 15.11.2012, predmetom ktorého je predĺženie lehoty na vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie dočasného parkoviska a predĺženie doby, do ktorej budúci povinný z vecného bremena súhlasí, aby stavebný úrad povolil výstavbu a užívanie zrealizovaného parkoviska s prístupovými komunikáciami na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Petržalka ako parc. č. 1866/2 a 1866/65. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 15.11.2012
6.7.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 804 274 067-8-2017, č. budúceho oprávneného: 286504621700/0099
Dodatok č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 804 274 067-8-2017, č. budúceho oprávneného: 286504621700/0099
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 22.06.2021
Dátum účinnosti: 23.06.2021
Sekcia dopravy
21.9.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0345 00 00 v znení Dodatku č. 1
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0345 00 00 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.09.2017, ktorým sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, ktorým sa mení označenie oprávneného z vecného bremena nasledovne: TERNO real estate s.r.o., so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava, zastúpená: Františkom Pallerom, konateľom, Zuzanou Cseriovou, konateľkou IČO: 50 020 188, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri.
Uzatvorené dňa: 19.09.2017
Zverejnené dňa: 21.09.2017
24.8.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500492000
uzatvorený dňa 24.08.2020 za účelom vymedzenia oprávnenej nehnuteľnosti v súlade s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 24.08.2020
24.11.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502721700
Stručný popis: uzatvorený dňa 24.11.2017 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „BA, Oravská ulica VN, TS, NN“ k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
19.6.2020Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504621900 za účelom opravy chyby v písaní

Dátum uzatvorenia: 19.06.2020
Dátum zverejnenia: 19.06.2020
7.12.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nedostatku Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, a to doplnením chýbajúceho údaju súpisného čísla oprávnenej nehnuteľností.
Číslo zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.