Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000759
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
17.9.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504861800
Dodatok uzatvorený dňa 17.09.2018 za účelom odstránenia nedostatku v Zmluve, a to nesprávne uvedeného čísla GP, stavba „Rodinný dom“ na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5736 a 5756, k.ú. Petržalka
Dátum zverejnenia: 17.09.2018
10.12.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505012000
uzatvorený dňa 10.12.2020 za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi v katastri nehnuteľností, stavba „Obytný súbor „Dobré Bývanie“, Bratislava – MČ Záhorská Bystrica“, pozemok registra E-KN parc. č. 652/2, k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
25.6.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505021700
Dodatok uzatvorený dňa 25.06.2018 za účelom výmeny geometrického plánu vo veci určenia rozsahu vecného bremena na pozemku p.č. 15294/8.
Dátum zverejnenia: 25.06.2018
25.1.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505241500
uzatvorený dňa 25.01.2016, ktorým dochádza k zmene rozsahu vecného bremena
Dátum zverejnenia: 25.01.2016
2.1.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505451700
Dodatok uzatvorený dňa 02.01.2018 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností.

Dátum zverejnenia: 02.01.2018
14.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505461700
Stručný popis: uzatvorený dňa 13.03.2018 za účelom zmeny geometrického plánu a zmeny oprávnenej nehnuteľnosti v rámci stavby „Pri Kuchajde - Infraštruktúra“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21949/29 a 21949/39 v k.ú. Ružinov
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505461700, príloha kópia geometrického plánu
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
13.12.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100
Uzatvorený za účelom odstránenia chýb v písaní, uloženie rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN 5404, k.ú. Petržalka
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
3.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900
Stručný popis: Uzatvorený dňa 03.03.2020 za účelom odstránenia nedostatkov v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505851900, a to zmenou oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi z katastra nehnuteľností v dôsledku uzatvorenia Dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva zo dňa 14.10.2019 v zmysle geometrického plánu č. 5/2019 zo dňa 21.04.2019

Dátum uzatvorenia: 03.03.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2020
28.1.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506031900 [PDF, 67 kB]
uzatvorený dňa 28.01.2020 za účelom odstránenia nedostatku v Zmluve, nesprávne uvedených oprávnených nehnuteľností, k stavbe „Novostavba rodinného domu – Kremencova ul.“, k.ú. Devínska Nová Ves.

Dátum zverejnenia: 28.01.2020
14.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506091600
Dodatok bol uzatvorený dňa 14.03.2017 za účelom vyňatia pozemku registra E-KN parc. č. 1411/103 v k.ú. Dúbravka z predmetu zmluvy

Dátum zverejnenia: 14.03.2017
13.2.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506131900
uzatvorený dňa 13.02.2020 za účelom opravy rodného čísla oprávnenej z vecného bremena.

Dátum zverejnenia: 13.02.2020
19.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506901800
Dodatok uzatvorený dňa 19.11.2018 za účelom odstránenia nedostatkov v zmluve a zosúladenia údajov s údajmi v katastri nehnuteľností, kanalizačná prípojka k Bytovému domu Palárikova 12, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21701, k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 19.11.2018
16.3.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507462000
uzatvorený za účelom odstránenia nesúladu údajov uvedených v zmluve s údajmi katastra nehnuteľností, uloženie prípojok inžinierskych sietí k stavbe "Rodinný dom a dvojgaráž, na pozemku reg. C-KN parc. č. 3133/2 a pozemku reg. E-KN parc. č. 340/1, k.ú. Ružinov.

Dátum uzatvorenia: 16.3.2021
Dátum zverejnenia: 16.3.2021
Dátum účinnosti: 17.3.2021
17.1.2019Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507491800
Dodatok č. 1 uzatvorený dňa 17.01.2019 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 17.01.2019
23.8.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507752000
Dodatok č. 1 bol uzatvorený dňa 23.8.2021 za účelom odstránenie nedostatkov v Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507752000, a to zmenou oprávnených nehnuteľností v súlade s údajmi z katastra nehnuteľností.

Dátum uzatvorenia: 23.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
3.5.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508211600
Dodatok bol uzatvorený dňa 02.05.2017 za účelom odstránenia nesúladu v Zmluve uvedených náležitostiach

Dátum zverejnenia: 03.05.2017
14.3.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508771700
Stručný popis: uzatvorený dňa 13.03.2018 za účelom odstránenia nesúladu s údajmi v katastri nehnuteľností
Dátum zverejnenia: 14.03.2018
Názov prílohy s diakritikou: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508771700
Umiestnenie: Zmluvy o vecnom bremene
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia
4.6.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508801900
uzatvorený dňa 04.06.2020 za účelom nahradenie pôvodného geometrického plánu novým geometrickým plánom

Dátum zverejnenia: 04.06.2020
30.3.2020Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508991900 uzatvorený z dôvodu odstránenia chyby v písaní, uloženie plynovej, vodovodnej kanalizačnej a NN prípojky k stavbe „Západný rad – Rodinné domy A a B“, pozemok registra E-KN parc. č. 21513, k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 30.03.2020
Dátum zverejnenia: 30.03.2020
16.3.2021Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 288800372100 [PDF, 101 kB]
Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán, že pôvodné znenie čl. I. ods.1 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288800372100 zo dňa 18.02.2021 sa nahrádza novým znením

Dátum uzatvorenia : 15.03.2021
Dátum zverejnenia : 16.03.2021
Dátum účinnosti : 17.03.2021
Sekcia správy nehnuteľností
10.9.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801031500
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288801031500, ktorým sa mení a dopĺňa Čl. I ods. 2 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288801031500. Uzatvorené dňa: 10.9.2015
Zverejnené dňa: 10.9.2015
25.8.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802561600
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802561600, ktorým sa mení a dopĺňa Článok I. ods. 3 zmluvy.
Uzatvorené dňa: 24.8.2016
Zverejnené dňa: 25.8.2016
19.10.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804111500
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 288804111500, v ktorom sa ruší a nahrádza novým znením článok I. ods. 1 až 5 a článok II. ods. 1 Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288804111500. Uzatvorené dňa: 16.10.2015
Zverejnené dňa: 19.10.2015
5.9.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.286503271600
Stručný popis: zmena v záhlaví zmluvy, odstránenie nesúladu s údajmi katastra nehnuteľností
Dátum uzatvorenia: 05.09.2016
Dátum zverejnenia: 05.09.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.