Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia vodovodnej prípojky na pozemku registra E-KN parc.č. 4925/102 v k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286506442100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504662100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia podtlakového potrubia verejnej kanalizácie PVC, DN 80 k stavbe ,,Rodinný dom, MČ Bratislava-Vajnory“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 349/002, LV č. 5389, k.ú. Vajnory
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506232100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky STL DN 32 k stavbe ,,Dunajská ul. - Polyfunkčný dom vrátane prípojok inž. sietí“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21759, LV č. 8925, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505202100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky splaškovej a NN prípojky k stavbe ,,Výrobno prevádzkový objekt FOR.SPACE“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3084/015, parc. č. 3084/18, LV č. 1748, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404, LV č. 4833, k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506202100
Zmluva uzatvorená dňa 12.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej prípojky na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3648/1 v k.ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.10.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504262100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504262100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000751
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506532100/0099
Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k drobnej stavbe ,,Elektrická prípojka k rozvádzaču RE“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 762, LV č. 1, v k.ú. Devínska Nová Ves.
Číslo zmluvy: 286506532100/0099
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
11.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505492100/0099
Uloženie stavebných objektov SO.S.07 Vodovod, SO.S.09 Splašková kanalizácia, SO.S.13 STL plynovod a SO.S.21 Slaboprúdové rozvody k stavbe "Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador", na pozemku reg. C-KN parc. č. 3703, k.ú. Petržalka.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001336
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505792100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Rekonštrukcia rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 410/7 v k.ú. Dúbravka,
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505662100
Zmluva uzatvorená dňa 05.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Vila Michaela - rekonštrukcia hudobného štúdia na rodinný dom“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2823/4, 2823/14 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra E-KN parc.č. 2325/200, 2704/102, a registra C-KN parc.č. 882/2 v k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 286505692100/0099
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia plynovje prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 543/9 a registra E-KN parc.č. 1210/1 v k.ú. Čunovo
Číslo zmluvy: 286505002100
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.10.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k rodinnému domu
Číslo zmluvy: 286504992100/0099
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia a prekládky VN a NN k stavbe "Obytný súbor Rínok-Rača"
Číslo zmluvy: 286505562100
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505512100
uloženie SO 840.IS.1 Rozvody verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska", na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN parc. č. 5404, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
4.10.2021Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505212100
uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO E 501 Prípojka VN pre TS zariadenia staveniska v rámci stavby "Bratislavské podhradie-Vydrica" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 21462/7 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000772
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
30.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505232100/0099
Uzatvorená dňa 28.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4817/1, parc. č. 4817/4, LV č. 3958, k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
29.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0401 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0401 21 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva prechodu, prejazdu a uloženia a prevádzkovan
Dátum uzatvorenia: 28.09.2021
Dátum zverejnenia: 29.09.2021
Dátum účinnosti: 30.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0545 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0545 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku registra „E“ KN, parc. č. 349/2, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504972100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 24.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Vila na Vansovej ul. 1, Bratislava - zmena dokončenej stavby“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21523 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.9.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501282100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 286501282100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností z dôvodu zmeny stavu v údajoch nehnuteľností zaťaženým vecným bremenom v prospech oprávneného z vecného bremena.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000714
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
24.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500972100/0099
Uzatvorená dňa 24.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, vodomernej šachty, kanalizačnej prípojky, tukovej kanalizácie, lapača tukov, dažďovej kanalizácie, revíznej kanalizačnej šachty, vsakovacej jamy, NN prípojky, plynovej prípojky, prekládky plynovej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčná budova Detvianska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1, LV č. 1, na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 740/2, parc. č . 748/1, LV č. 400, k.ú. Rača
Číslo zmluvy: 286500972100/0099
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505222100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Novostavba rodinného domu Alfa a Beta" na pozemkoch reg. "E" KN parc. č . 253/1, 254/2, 254/201 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000770
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí k novostavbe rodinného domu
Číslo zmluvy: 286505532100/0099
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení
23.9.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505622100/0099
uloženie NN prípojky k existujúcemu rodinnému domu, na pozemku reg. C-KN parc. č. 22140/1, k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ00001329
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 23.09.2021
Dátum účinnosti: 24.09.2021O
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.