Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.12.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507672100/0099
uzatvorená zas účelom uloženia elektrickej prípojky na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2104/3 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 000001361
Dátum uzatvorenia: 03.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v telese miestnej komunikácie č. 286507622100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 15102/1, 15113/1, 21968/1 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000788
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507562100
Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13605/4, 13605/32, 13605/48, 17029/1, 15115/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13625/101, 13605/1, 15100/101, 15101/102, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000787
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
1.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0684 21 00
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0684 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo presahu stavby zodpovedajúce vecnému bremenu, a to na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľnosti, k. ú. Staré Mesto parc. č. 21724/14 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m², zapísaného na LV č. 1656. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa viaže k nehnuteľnostiam, a to k pozemkom registra „C“ katastra nehnuteľností, katastrálne územie Staré Mesto, parc. č. 7738 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1275 m², a stavby so súpisným číslom 7991, popis stavby: METROPOLITAN STAR – SO 01 Admin. objekt, druh stavby: Polyfunkčná budova, ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. 7738, 7739/1, 7739/3, 7739/4 a 21724/14 zapísaných na LV č. 8518 alebo na inom novovytvorenom LV
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507542100
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom - Vila Stonline“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 1399 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507272100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 22408, 22266 v k.ú. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
25.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507492100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a UPC prípojky k stavbe "Rodinný dom Vrakuňa III" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000785
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
12.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100
Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 288804542100, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva stavby "rozšírenie komunikácie Trnavská ulica" v prospech hlavného mesta cez časti pozemkov parc. č. 21949/142 a 22178/19 k. ú. Nivy. Vecné bremeno bude pôsobiť "in personam".
Dátum uzatvorenia: 09.11.2021
Dátum zverejnenia: 12.11.2021
Dátum účinnosti: 13.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099, ktorej predmetom je právo uloženia, opráv, údržby, prevádzky inžinierskych sietí na častiach pozemkov parc. č. 360/3, 473/1, 566/1 a 3173 k. ú. Vajnory v prospech Mestskej časti Bratislava - Vajnory za predbežnú odplatu 531,70 Eur.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRAVA č. 05 88 0647 21 00/0099
Dreamer: podpísaná budúcim prevodcom dňa 19.10.2021 a budúcim nadobúdateľom dňa 10.11.2021. Popis: Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dvom parkovacím miesta v Polyfunkčnom dome Slovanská.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.11.2021ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O BEZODPLATNOM PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA č. 05 88 0648 21 00/0099
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k 26 parkovacím miesta v Obytnom súbore Fazuľová.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502021800/0099
dodatok uzatvorený za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena
Číslo dodatku zmluvy: OKDS VBZ 00000733
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506612100
uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Deviata - rekonštrukcia a dostavba" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 18275/8 a 18275/11 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506852100/0099
Uzatvorená dňa 10.11.2021 účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, plynovej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1434/1, LV č. 867, k.ú. Lamač
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504602100/0099
Uzatvorená dňa 10.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Polyfunkčný objekt KESSELBAUER, Námestie 1.mája v Bratislave" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21724/2, LV č. 1656, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507182100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 10.11.2021 za účelom uloženia verejného vodovodu k stavbe „Vodovod v Zeleninovej ul., Bratislava“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 1496/1 v k.ú. Jarovce.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286507252100/0099
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 1495 v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506602100
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04.A Prípojka vody, SO 06.A Prípojka plynu, SO 05.A Prípojka kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Račianska na pozemkoch reg. "E" KN parc. č. 22001/1 a 22404 v k. ú. Nové Mesto"
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
10.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505462100/0099
zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc,č, 3569/1 a registra E-KN parc.č. 1460/602 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506575100/0099
uzatvorená za účelom uloženia rozvodu NN k stavbe "Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 871/49, 874 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001351
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
8.11.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506252100
uzatvorená za účelom uloženia vodnej stavby SO Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4 v rámci stavby "Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka sever", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 911/225, 911/401, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB00000782
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099
Zmluva uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, NN prípojky, prípojky splaškovej kanalizácie a prípojky dažďovej kanalizácie pre stavbu ,,Rodinný dom novostavba“ a "Rodinný dom Hergottová" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504832100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000760
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504842100 sa zriaďuje za účelom odstránenia nesúladu údajov v zmluve s platnými údajmi v katastri nehnuteľností.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB00000759
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
5.11.2021Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506862100/0099
uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 01 Vodovodná prípojka a SO 02 NN prípojka na pozemku reg. "C" KN parc. č. 18344/2 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.