Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
8.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 10 Kábelový rozvod VN 22 kV, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504601400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov E 04 Pripojovací plynovod, E 05 Vodovodná prípojka, E 06 Kanalizačná prípojka a E 07 Kábelová prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dvojdom s občianskou vybavenosťou", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21601/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2014
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504541900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.15449/101 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena, zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21818/1 zapísanej na LV č.797 a v k.ú. Ružinov ako parc.č.21818/2 zapísanej na LV č.326. Účinnosť zmluvy dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Staré grunty, NNK, 2xNNK vývod z TS" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č.2986/2, zapísanej na LV č.46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
5.10.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504471500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku KN-C parc.č.1497/132 a parc.č.1497/54 v k.ú. Ružinov, LV č.1, zriadenie a uloženie elektrickej prípojky. Dátum uzatvorenia: 02.10.2015
Dátum zverejnenia: 05.10.2015
29.7.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504411600 OKDSVB 00000 191
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, povinnosť strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.2876/4, 2876/5 , LV č.10 uloženie inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 26.07.2016
Dátum zverejnenia: 29.07.2016
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely uloženia a prevádzku stavebného objektu NN prípojka k stavbe "Bytový dom Hraničná" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy parc.č. 15450/5 zapísanej na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
30.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Rodinný dom, Bratislava - Lamač", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc. č. 2555/250. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504031900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 5078/7 a registra E-KN parc.č. 390, 210 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenie: 15.07.2019
25.5.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503951800 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 15450, 15448, 15449/100 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 24.05.2018
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
7.6.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503941700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie verejnej kanalizácia a vodovodu na pozemkoch registra C-KN parc.č. 7061, LV č.1628

Dátum uzatvorenia.: 31.05.2017

Dátum zverejnenia: 07.06.2017
8.7.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503941600 OKDSVB 00000 188
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie inžinierskych sietí na pozemku E-KN parc.č.3810/7 v k.ú. Staré Mesto LV č.8925. Dátum uzatvorenia. 08.07.2016
Dátum zverejnenia: 08.07.2016
1.8.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503931600 OKDSVB00000 190
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektric. prípojky na pozemku C-KN parc.č.11739/14. LV č. 5567, pac.č.12205/3, LV č.1, E-KN parc.č.12199/2, LV č.1, parc.č. 22061, LV č.5567
Dátum uzatvorenia: 01.08.2016
Dátum zverejnenie: 02.08.2016
6.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503861600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č,. 21895/2, 21895/49 v k.ú. Nivy uloženie kanaliz prípojky. Dátum uzatvorenia: 05.09.2016
Dátum zverejnenia: 06.09.,2016
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503751400
Uzatvorená dňa 02.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 05 Teplovodná prípojka, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3365/1, 3436, 3447 a 3448.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
9.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503741600
uzatvorená dňa 08.09.2016 za účelom zriadenia vecného bremena pre vodovodnú prípojku k stavbe "Vodovodná prípojka pre spoločnosti FINECON, s.r.o., BRANO, s.r.o. a BRIN, a.s." na pozemku "E" KN parc. č. 4214 v k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 09.09.2016
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503671400
Dňa 19.06.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
6.7.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503361600
uzatvorená dňa 30.05.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia prekládky inžinierskych sietí, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie inžinierskych sietí k stavbe "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská - Dúbravská" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 2616/30, 2625/8 v k.ú. Karlova Ves v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.
Dátum zverejnenia: 06.07.2016
27.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503271600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch E-KN parc,č, 1440/1, 1466, k.ú. Devín, LV č.3098 uloženie inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 26.05.2016
Dátum zverejnenia: 26.05.2016
30.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503041500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky v k.ú. Dúbravka parc.č. 3295 zapísané na LV č.847. Dátum uzatvorenia: 30.06.2015
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
28.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503021700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21546/1 zriadenia a uloženie prípojky plynu, LV č.1656

Dátum uzatvorenia: 24.04.2017

Dátum zverejnenia: 28.04.2017
28.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503011700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21546/1 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky plynu

Dátum uzatvorenia: 24.04.2017

Dátum zverejnenia: 28.04.2017
8.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502972000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 08.07.2020
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
16.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502951500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na nehnuteľnosti registra "E" katastra nehnuteľností parc.č. 606/2 v k.ú. Devínska Nová Ves zapísané na LV č.4172 uloženie a prevádzku inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 16.06.2015
Dátum zverejnenia 16.06.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.