Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
4.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506471500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie inžinierskych sietí na parcele registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.5399 v k.ú. Petržalka, LV č.1748. Dátum uzatvorenia.03.11.2015
Dátum zverejnenia: 04.11.2015
4.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506461900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmet e zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21969/1, 21985/1 v k.ú. Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 04.11.2019
12.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506281800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 38/1 v k.ú. Devín zriadenie a uloženie vodovodnej prípojka a šachty
Dátum uzatvorenia:12.09.2018
Dátum zverejnenia: 12.09.2019
23.8.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505871800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku register C-KN parc.č.14472/1 v k.ú. Trnávka zriadenie a uloženie plynovodu.
Dátum uzatvorenia: 23.08.2018
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
24.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505841700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.18639 v. k.ú. Vinohrady elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia:24.07.2017
Dátum zverejnenia. 24.07.2017
13.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505761900 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 535/13 a registra E-KN parc.č.22338 v k.ú. Karlova Ves zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 13.09.2019
13.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB, a.s. - Prokofievova ul.", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3317, 3436, 3438, 3440, 3450/1 a 3459/20. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
11.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505711700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21623/2 v k.ú Staré Mesto zriadenie elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia: 10.08.2017
Dátum zverejnenia : 11.08. 2017
11.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505711700 a geometrický plán
22.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505661600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21625 k.ú Staré Mesto. LV č.1656 zriadenie plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia: 21.11.2016
Dátum zverejnenia: 22.11.2016
13.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Obytný súbor Boháčky, technická infraštruktúra", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 3285/53 a 3867/29. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505521900 a Geometrický plán č. 2911/2018
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/23, 21736/24, 21736/25 zriadenie a uloženie prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505511900 a geometrické plány č.3011/2018 a 2903/2019
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/18, 21736/19, 21736/23, 21736/24, 21736/25 v k.ú Staré Mesto. LV č.1656 zriadenie a uloženie vodovodných prípojok a kanalizácie
Dátum uzatvorenia:10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
18.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505481400
Uzatvorená dňa 18.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO-07 NN prípojky, SO-08 Vonkajšie 1 kV káblové rozvody, ktoré sú súčasťou stavby "Bytový dom s polyfunkciou Kazanská - Kvetinárska ulica, Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc. č. 286/4, 286/5 a 286/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505391400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505391400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
25.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505361400
Uzatvorená dňa 24.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO NN káblové vedenie, ktoré je súčasťou stavby "BA Líščie údolie - NNK", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 279/57, 535/25, 535/27, 536/1 a 536/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 02 Areálová kanalizácia, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 04 Prípojky plynu, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
27.10.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505221500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.1064/1 v k.ú Staré Mesto LV č.1656 uloženie prípojky vodovodu a prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 27.10.2015
11.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505211700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.9183, 9184/2, 9137 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie inžinierskych sietí

Dátum uzatvorenia: 10.08.2017
Dátum zverejnenia: 11.08.2017
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505131400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21532.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505091900
Stručný popis: Zriadene vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 7057, 7060 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie verejného vodovodu
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
13.7.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504991800
Zriadenie vedného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku reg. E-KN parc. č.21744 z v k.ú Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie
13.7.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504981800
Zmluva uzatvorená dňa 13.07.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Gabriela“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 557, 563/1 v k.ú. Dúbravka,
20.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504781500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.4833 k.ú.Petržalka LV č.4833. Dátum uzatvorenia:20.11.2015
Dátum zverejnenia:20.11.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.