Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 -118- 119 120 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505741400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB, a.s. - Prokofievova ul.", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3317, 3436, 3438, 3440, 3450/1 a 3459/20. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
13.9.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505761900 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 535/13 a registra E-KN parc.č.22338 v k.ú. Karlova Ves zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 13.09.2019
24.7.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505841700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.18639 v. k.ú. Vinohrady elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia:24.07.2017
Dátum zverejnenia. 24.07.2017
23.8.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505871800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku register C-KN parc.č.14472/1 v k.ú. Trnávka zriadenie a uloženie plynovodu.
Dátum uzatvorenia: 23.08.2018
Dátum zverejnenia: 23.08.2018
12.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506281800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 38/1 v k.ú. Devín zriadenie a uloženie vodovodnej prípojka a šachty
Dátum uzatvorenia:12.09.2018
Dátum zverejnenia: 12.09.2019
4.11.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506461900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmet e zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21969/1, 21985/1 v k.ú. Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 04.11.2019
4.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506471500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie inžinierskych sietí na parcele registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.5399 v k.ú. Petržalka, LV č.1748. Dátum uzatvorenia.03.11.2015
Dátum zverejnenia: 04.11.2015
14.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506471600 OKDS VB00000212
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku C-KN parc.č.11739/1 v k.ú. Nove mesto LV č.5567 uloženie elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia: 11.11.2016

Dátum zverejnenia:14.11.2016
4.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506481500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a prevádzku elektrickej prípojky na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.5393/1, 5398/1, 5398/9, 5398/7, 5399 v k.ú. Petržalka LV č.1748. Dátum uzatvorenia: 03.11.2015
Dátum zverejnenia:04.11.2015
18.9.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506581700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 93/1, 93/6, 93/7, 93/8 v k.ú. Rusovce zriadenie a uloženie NN káblového vedenia.
Dátum uzatvorenia: 18.09.2017
Dátum zverejnenia: 18.09.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
5.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506671800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 830/100 v k.ú. Vrakuňa zriadenie a uloženie plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia: 05.09.2018
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
24.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506741600 OKDSVB 00000222
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy , ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 4212/1 v k.ú. Vajnory uloženie elektroenergetického zariadenia
Dátum uzatvorenia: 23.11.2016
Dátum zverejnenia: 24.11.2016
11.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506861800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 3224/1 v k.ú. Vrakuňa. LV č. 1095 zriadenie a uloženie NN prípojky
Dátum uzatvorenia: 11.09.2018
Dátum zverejnenia: 11.09.2018
14.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506871600 OKDSVB00000213
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy , ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.3084/15. 3084/17 v k.ú. Petržalka, LV č.1748 a pozemkoch registra E-KN parc.č. 4901/1, 5404 v k.ú. Petržalka LVč.4833 zriadenie inžinierskych sietí

Dátum uzatvorenia: 11.11.2016

Dátum zverejnenia: 14.11.2016
4.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286506961700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.1428/30 vk.ú. Devínska &nová Ves, LV č.4172 zriadenie a uloženie inžinierskych sietí.

Dátum uzatvorenia: 02.10.2017
Dátum zverejnenia:05.10.20117
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
17.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507001700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 939 zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 17.10.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
17.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507011700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.939 zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky a prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 16.10.2017
Dátum uzatvorenia: 17.10.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
17.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507021700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.939 k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 16.10.2017
Dátum zverejnenia : 17.10.2017
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
26.9.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507281800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra c-KN parc.č. 1426/80, 1426/1, 1459/8, , 1426/729 a reg. E-KN parc.č. 4345 v k.ú. Karlova Ves zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 26.09.2018
Dátum zverejnenia: 26.09.2018
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507431900 a Geometrický plán č.46681400-12/2019
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21852 zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
26.10.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507581700 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.22125 v k.ú. Trnávka zriadenie a uloženie NN prípojky

Dátum uzatvorenia: 26.10.2017
Dátum zverejnenia: 26.10.2017
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
25.10.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286507861800
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21995 v k.ú Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 25.10.2018
3.12.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508261900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č.1376/124, 1376/7 a registra C-KN parc.č. 607 v k.ú. Podunajské Biskupice zriadenie a uloženie elektrickej prípojky
Dátum uzatvorenia: 03.12.2019
Dátum zverejnenia: 03.12.2019
23.1.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508501900 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21736/1, 21736/8, 21763/9, 10,11,26,27,29v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 23.01.2020
Dátum zverejnenia: 23.01.2020
2.12.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286508661400
zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie stavebného objektu A 703.2 - 2. fáza Distribučný plynovod na pozemkoch v k.ú. Lamač, parc.č. 2485, na LV č.3758 a parc.č. 3235/4, LV č.1. Dátum uzatvorenia: 28.11.2014
Dátum zverejnenia: 02.12.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 117 -118- 119 120 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.