Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 -117- 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
29.7.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504411600 OKDSVB 00000 191
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, povinnosť strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.2876/4, 2876/5 , LV č.10 uloženie inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 26.07.2016
Dátum zverejnenia: 29.07.2016
5.10.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504471500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku KN-C parc.č.1497/132 a parc.č.1497/54 v k.ú. Ružinov, LV č.1, zriadenie a uloženie elektrickej prípojky. Dátum uzatvorenia: 02.10.2015
Dátum zverejnenia: 05.10.2015
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504511400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena uloženia a prevádzky káblového elektrického vedenia v rámci stavby "BA Staré grunty, NNK, 2xNNK vývod z TS" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves parc.č.2986/2, zapísanej na LV č.46. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504521400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena, zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "BA, Prievozská ul., VNK" na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy ako parc.č. 21818/1 zapísanej na LV č.797 a v k.ú. Ružinov ako parc.č.21818/2 zapísanej na LV č.326. Účinnosť zmluvy dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014
28.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504541900 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č.15449/101 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504601400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov E 04 Pripojovací plynovod, E 05 Vodovodná prípojka, E 06 Kanalizačná prípojka a E 07 Kábelová prípojka NN, ktoré sú súčasťou stavby "Rodinný dvojdom s občianskou vybavenosťou", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21601/1.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.08.2014
8.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504651400 uzatvorená dňa 05.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO 10 Kábelový rozvod VN 22 kV, ktorý je súčasťou stavby "Polyfunkčné centrum Panónska cesta", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3661/9 a 3662/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 8.9.2014
20.11.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504781500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie elektrickej prípojky na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností parc.č.4833 k.ú.Petržalka LV č.4833. Dátum uzatvorenia:20.11.2015
Dátum zverejnenia:20.11.2015
13.7.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504981800
Zmluva uzatvorená dňa 13.07.2018 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky pre stavbu ,,Rodinný dom Gabriela“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 557, 563/1 v k.ú. Dúbravka,
13.7.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504991800
Zriadenie vedného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku reg. E-KN parc. č.21744 z v k.ú Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie
27.8.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505091900
Stručný popis: Zriadene vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 7057, 7060 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie verejného vodovodu
Dátum uzatvorenia: 27.08.2019
Dátum zverejnenia: 27.08.2019
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
26.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505131400
Uzatvorená dňa 25.08.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Novostavba rodinného domu", na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc. č. 21532.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.08.2014
11.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505211700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č.9183, 9184/2, 9137 v k.ú. Rača zriadenie a uloženie inžinierskych sietí

Dátum uzatvorenia: 10.08.2017
Dátum zverejnenia: 11.08.2017
27.10.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505221500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností parc.č.1064/1 v k.ú Staré Mesto LV č.1656 uloženie prípojky vodovodu a prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 27.10.2015
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505341400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 04 Prípojky plynu, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505351400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu IO 02 Areálová kanalizácia, ktorý je súčasťou stavby "Bratislava, Nemocnica sv. Michala a.s. - Cintorínska ulica", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré Mesto ako parc. č. 8663/18. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
25.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505361400
Uzatvorená dňa 24.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebného objektu SO NN káblové vedenie, ktoré je súčasťou stavby "BA Líščie údolie - NNK", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves ako parc. č. 279/57, 535/25, 535/27, 536/1 a 536/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 25.09.2014
12.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505391400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505391400 uzatvorená dňa 11.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 12.09.2014
18.9.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505481400
Uzatvorená dňa 18.09.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia stavebných objektov SO-07 NN prípojky, SO-08 Vonkajšie 1 kV káblové rozvody, ktoré sú súčasťou stavby "Bytový dom s polyfunkciou Kazanská - Kvetinárska ulica, Bratislava", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc. č. 286/4, 286/5 a 286/12. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.09.2014
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505511900 a geometrické plány č.3011/2018 a 2903/2019
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/18, 21736/19, 21736/23, 21736/24, 21736/25 v k.ú Staré Mesto. LV č.1656 zriadenie a uloženie vodovodných prípojok a kanalizácie
Dátum uzatvorenia:10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
10.10.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505521900 a Geometrický plán č. 2911/2018
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parc.č. 21736/1, 21736/23, 21736/24, 21736/25 zriadenie a uloženie prípojky plynu
Dátum uzatvorenia: 10.10.2019
Dátum zverejnenia: 10.10.2019
13.10.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505591400 uzatvorená dňa 09.10.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia elektrickej VN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Obytný súbor Boháčky, technická infraštruktúra", na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica ako parc. č. 3285/53 a 3867/29. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
22.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505661600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21625 k.ú Staré Mesto. LV č.1656 zriadenie plynovej prípojky
Dátum uzatvorenia: 21.11.2016
Dátum zverejnenia: 22.11.2016
11.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505711700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21623/2 v k.ú Staré Mesto zriadenie elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia: 10.08.2017
Dátum zverejnenia : 11.08. 2017
11.8.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286505711700 a geometrický plán

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 116 -117- 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.