Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 -116- 117 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
12.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502351700
Zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie na pozemku registra C-KN parc.č.21736/1 v k.ú. Staré Mestío LV č.1656
Dátum uzatvorenia: 12.04.2017
Dátum zverejnenia: 12.04.2017
12.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502361700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21736/1, k.ú. Staré Mesto, LV č.1656 zriadenie a uloženie prípojky vodovodu a kanalizácie

Dátum uzatvorenia: 12.04.2017

Dátum zverejnenia: 12.04.2017
6.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502401700
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 900/103 v k.ú Vrakuňa zriadenie prípojky vodovodu
Dátum uzatvorenia . 05.04.2017
Dátum zverejnenia: 06.04.2017
7.6.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502551700 a geometrické plány
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy , ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registraC-KN parc.č. 1388, 1419, 77/2 zriadenia a uloženie vodovodu

Dátum uzatvorenia: 31.05.2017

Dátum zverejnenia: 07.06.2017
15.5.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502591900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1437/1, 1437/49, 1436/1 v k.ú. Dúbravka, zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 15.05.2019
Dátum zverejnenia: 15.05.2019
17.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502641600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť uloženie a prevádzku prípojky kanalizácie na pozemku KN-C parc.č. 21505/24, k.ú. Staré Mesto, LV č.1656. Dátum uzatvorenia: 16.05.2016
Dátum zverejnenia: 17.05.2016
16.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502701500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na nehnuteľnosti registra "C" katastra nehnuteľností parc.č. 5444/1 v k.ú Podunajské BIskupice zapísané na LV č.1395 uloženie a prevádzku vodomernej šachty. Dátum uzatvorenia.16.06.2015
Dátum zverejnenia: 16.06.2015
16.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502951500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť na nehnuteľnosti registra "E" katastra nehnuteľností parc.č. 606/2 v k.ú. Devínska Nová Ves zapísané na LV č.4172 uloženie a prevádzku inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 16.06.2015
Dátum zverejnenia 16.06.2015
8.7.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č.286502972000 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra E-KN parc.č. 21789/1 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie vodovodnej prípojky

Dátum uzatvorenia: 08.07.2020
Dátum zverejnenia: 09.07.2020
28.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503011700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 21546/1 v k.ú. Staré Mesto zriadenie a uloženie prípojky plynu

Dátum uzatvorenia: 24.04.2017

Dátum zverejnenia: 28.04.2017
28.4.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503021700
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č.21546/1 zriadenia a uloženie prípojky plynu, LV č.1656

Dátum uzatvorenia: 24.04.2017

Dátum zverejnenia: 28.04.2017
30.6.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503041500
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy spočívajúce v povinnosti strpieť zriadenie, uloženie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektrickej prípojky v k.ú. Dúbravka parc.č. 3295 zapísané na LV č.847. Dátum uzatvorenia: 30.06.2015
Dátum zverejnenia: 30.06.2015
27.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503271600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch E-KN parc,č, 1440/1, 1466, k.ú. Devín, LV č.3098 uloženie inžinierskych sietí. Dátum uzatvorenia: 26.05.2016
Dátum zverejnenia: 26.05.2016
6.7.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503361600
uzatvorená dňa 30.05.2016 za účelom zriadenia vecného bremena uloženia prekládky inžinierskych sietí, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie inžinierskych sietí k stavbe "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská - Dúbravská" na pozemkoch reg. "C" KN parc.č. 2616/30, 2625/8 v k.ú. Karlova Ves v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom.
Dátum zverejnenia: 06.07.2016
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503671400
Dňa 19.06.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebných objektov SO 04 Prípojka vody, SO 05 Prípojka splaškovej kanalizácie a SO 16 Prípojka dažďovej kanalizácie, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 940/4 a 964/6.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
9.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503741600
uzatvorená dňa 08.09.2016 za účelom zriadenia vecného bremena pre vodovodnú prípojku k stavbe "Vodovodná prípojka pre spoločnosti FINECON, s.r.o., BRANO, s.r.o. a BRIN, a.s." na pozemku "E" KN parc. č. 4214 v k.ú. Vajnory
Dátum zverejnenia: 09.09.2016
7.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503751400
Uzatvorená dňa 02.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa umiestnenia stavebného objektu SO 05 Teplovodná prípojka, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc. č. 3365/1, 3436, 3447 a 3448.
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 07.07.2014
6.9.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503861600
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č,. 21895/2, 21895/49 v k.ú. Nivy uloženie kanaliz prípojky. Dátum uzatvorenia: 05.09.2016
Dátum zverejnenia: 06.09.,2016
1.8.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503931600 OKDSVB00000 190
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie elektric. prípojky na pozemku C-KN parc.č.11739/14. LV č. 5567, pac.č.12205/3, LV č.1, E-KN parc.č.12199/2, LV č.1, parc.č. 22061, LV č.5567
Dátum uzatvorenia: 01.08.2016
Dátum zverejnenie: 02.08.2016
8.7.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503941600 OKDSVB 00000 188
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie inžinierskych sietí na pozemku E-KN parc.č.3810/7 v k.ú. Staré Mesto LV č.8925. Dátum uzatvorenia. 08.07.2016
Dátum zverejnenia: 08.07.2016
7.6.2017Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503941700 a geometrický plán
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť zriadenie a uloženie verejnej kanalizácia a vodovodu na pozemkoch registra C-KN parc.č. 7061, LV č.1628

Dátum uzatvorenia.: 31.05.2017

Dátum zverejnenia: 07.06.2017
25.5.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č.286503951800 a geometrický plán
Stručný popis: Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 15450, 15448, 15449/100 v k.ú. Nivy zriadenie a uloženie inžinierskych sietí
Dátum uzatvorenia: 24.05.2018
Dátum zverejnenia: 25.05.2018
Umiestnenie: Vecné bremená
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Ryšavá
15.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504031900
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra C-KN parc.č. 5078/7 a registra E-KN parc.č. 390, 210 v k.ú. Petržalka zriadenie a uloženie kanalizácie
Dátum uzatvorenia: 15.07.2019
Dátum zverejnenie: 15.07.2019
30.7.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504281400 uzatvorená dňa 29.07.2014 pre účely zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia NN prípojky, ktorá je súčasťou stavby "Rodinný dom, Bratislava - Lamač", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Lamač ako parc. č. 2555/250. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.07.2014
20.8.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400
Zmluva o zriadení vecného bremena č.286504371400 uzatvorená dňa 01.08.2014 pre účely uloženia a prevádzku stavebného objektu NN prípojka k stavbe "Bytový dom Hraničná" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nivy parc.č. 15450/5 zapísanej na liste vlastníctva č.1. Účinnosť zmluvy. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 20.08.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 112 113 114 115 -116- 117 118 119 120 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.