Zmluvy o vecnom bremene

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 121  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
6.12.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511191800
Zmluva zatvorená dňa 06.12.2018 za účelom uloženia vodovodnej, kanalizačnej a plynovej prípojky k stavbe „Páričkova 22,24 so súpisným č. 1099“ na pozemok reg. „C“ KN parc.č. 21847/1 v k.ú. Nivy
Dátum zverejnenia: 06.12.2018
15.1.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511261800
uzatvorená dňa 15.01.2019 za účelom uloženia SO 031 Prípojka plynu a SO 032 Prípojka horúcovodu k stavbe „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ , na pozemkoch reg. C-KN parc. 21956, 15125, 11281/17 a 11285/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 16.1.2019
Dátum účinnosti: 17.1.2019
22.1.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286511641800
Zmluva uzatvorená dňa 22.1.2019 za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe „Zvýšenie dosahu stanice katódovej ochrany Stará Vajnorská vybudovaním hĺbkových anód“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 17360/1 v k.ú. Rača a na pozemky reg. „C“ KN parc.č. 17090/1, 17090/3, 17090/7, 17094 v k.ú. Nové Mesto
Dátum zverejnenia: 22.1.2019
3.11.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28806341600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28806341600, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena - právo prechodu a prejazdu na parc. č. 1204/29 pozemku registra "C" v k. ú. Devín. Uzatvorené dňa: 25.10.2016
Zverejnené dňa: 3.11.2016
30.1.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800031800
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800031800, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie oporného múru OM-5, jeho užívanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie a modernizácie na pozemkoch reg. „C“ KN č. 2435/142 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a parc. č. 2522/64 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorené dňa: 29.01.2018
Zverejnené dňa: 30.01.2018
10.2.2011Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800181100
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a uloženie elektrickej prípojky na pozemku parc. č. 1768/2, k.ú. Devínska Nová Ves.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
22.2.2021Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800372100
Predmetom zmluvy je, právo Oprávneného umiestniť na Pozemku,b) právo Oprávneného kedykoľvek podľa vlastného uváženia užívať, prevádzkovať, zabezpečovať údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie na Pozemku
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 22.02.2021
Dátum účinnosti: 23.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
13.2.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800481900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800481900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra "E" parc. č. 2761 - orná pôda vo výmere 184 m², v k. ú. Lamač.
Uzatvorené dňa: 08.02.2019
Zverejnené dňa: 13.02.2019
22.3.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800551900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800551900, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2039/30 – vinica vo výmere 23 m², v k. ú. Rača.

Uzatvorené dňa: 07.03.2019
Zverejnené dňa: 22.03.2019
11.4.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800681400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0068 14 00. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť výstavbu a užívanie stavby čerpacej stanice v rámci stavby „Bratislava, Svätovojtešská ul., Rekonštrukcia kanalizácie“. Uzatvorené dňa: 10.4.2014
Zverejnené dňa: 11.4.2014
16.3.2012Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800691200 [PDF, 724 kB]
Zmluva o zriadení vecného bremena, obsahom vecného bremena je povinnosť strpieť uloženie a prevádzku plynovej prípojky v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 84/2011 vyhotovenom dňa 26.1.2012 na pozemkoch registra C v k. ú. Vrakuňa, parc. č. 889/21 3392/17, zapísaných na LV č. 1.
Zverejnená: 16.3.2012
4.4.2013Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800751300
Uzatvorená dňa 26.3.2013 za účelom zriadenia vecného bremena na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 327/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m² k. ú. Devín, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok.
Zverejnené dňa: 4.4.2013
18.3.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800761600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800761600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd cez pozemok reg. „C“ parc. č. 2079/1, a to v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 30058/2015, úradne overeným dňa 4.1.2016 pod. č. 2894/2015. Uzatvorené dňa: 11.3.2016
Zverejnené dňa: 18.3.2016
10.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800831400
Zmluva o zriadení vecného bremena - povinnosť strpieť prechod a prejazd motorovým vozidlom a strpieť uloženie a prevádzku inžinierskych sietí cez pozemok registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 20/10 - záhrada o výmere 110 m2 k.ú. Devín, LV č. 1 vytvoreného GP č. 64/2013. Podpísané dňa: 21.2.2014.
Zverejnené dňa: 10.3.2014.
13.2.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800841400
Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť uloženie a užívanie vodovodnej šachty a vodovodnej prípojky na parc. c. 3144/4 v rozsahu vyplývajúcom z geometrického plánu c. 61/2013, k. ú. Vrakuňa. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 13.2.2014
19.3.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800871900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288800871900, ktorej predmetom je zriadenie vecného premena na pozemkoch registra „C“ parc. č. 21383/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 152 m2, parc. č. 21385/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 446 m2 a parc. č. 21387/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2, v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorené dňa: 13.03.2019
Zverejnené dňa: 19.03.2019
8.4.2015Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801031500
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801031500, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka zaťažených pozemkov strpieť právo stavby kanalizačnej šachty na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 263/4 k.ú. Čunovo a právo uloženia kanalizačnej prípojky na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 263/3 k.ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 8.4.2015
Zverejnené dňa: 8.4.2015
5.3.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801071800
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801071800, ktorou sa zriaďuje vecné bremeno in rem, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez časť pozemku ako i úpravy na pozemku registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21644/1 – zastavané plochy nádvoria vo výmere 9 893 m², v rozsahu stanovenom GP č. 95/2017, ktorému zodpovedá diel č. 1 vo výmere 31 m².

Uzatvorené dňa: 01.03.2018
Zverejnené dňa: 05.03.2018
7.3.2018Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801101800
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801101800, obsahom ktorého je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu cez pozemok registra „C“ KN v k. ú. Rača, parc. č. 4963/154 – ostatné plochy vo výmere 384 m², ktorý je súčasťou pozemku registra „E“ KN parc. č. 4963/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 453 m², zapísaný na LV č. 400. Vecné bremeno právo prechodu a prejazdu sa zriaďuje v rozsahu geometrického plánu č. 39/2017, vyhotoveného dňa 11.12.2017, úradne overeného dňa 5.1.2018 pod č. 3106/2017 ktorému zodpovedá diel 1 vo výmere 13 m².

Uzatvorené dňa: 02.03.2018
Zverejnené dňa: 07.03.2018
28.3.2014Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801321400, ktorej predmetom je prechod a prejazd cez pozemok registra „C“ KN parc. č. 2079/1, druh pozemku ostatné plochy, výmera 4437 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Devín, evidovaný na LV č. 1786 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 7/2014 ako diel č. 1 vo výmere 138 m2. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 28.3.2014
6.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801451600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801451600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť prechod a prejazd motorovými vozidlami, vrátane úprav za účelom umožnenia prechodu a prejazdu, v rozsahu podľa GP č. 84/2015, podľa špecifikácie uvedenej v Čl. 1 ods. 4 tejto zmluvy, k. ú. Karlova Ves. Uzatvorené dňa: 29.4.2016
Zverejnené dňa: 6.5.2016
22.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801542000
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801542000, ktorého predmetom je zriadenie vecného bremena za účelom práva vstupu, prechodu peši a prejazdu cez pozemky registra "E" KN parc. č. 3192/100, 3193, 3195/2, 3191/300, a 3194 v k. ú. Dúbravka.

Uzatvorená dňa: 22. 06. 2020
Zverejnená dňa: 22. 06. 2020
1.7.2019Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801581900
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801581900, ktorej obsahom je povinnosť vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť umiestnenie, užívanie prevádzkovanie, údržbu, opravy a akékoľvek iné stavebné úpravy na pozemku registra "C" parc. č. 404 a pozemok registra "E parc. č. 324/1 v k. ú. Čunovo.

Uzatvorená dňa: 20. 05. 2019
Zverejnená dňa: 01. 07. 2019
13.4.2022Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801662200
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801662200, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena k pozemkom parc. č. 9247/61,62,63 k. ú. Ružinov.
Zmluvná strana: Wayden, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 46075453
Zmluva je bezodplatná.
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2016Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801791600
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288801791600, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ KN parc. č. 17331/10 zastavané plochy a nádvorie vo výmere 659 m2, v k. ú. Rača - vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami podľa špecifikácie uvedenej v Čl. II ods. 1) tejto zmluvy.
Uzatvorené dňa: 3.5.2016
Zverejnené dňa: 18.5.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 3007 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 107 108 109 110 -111- 112 113 114 115 ... 121  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.