Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
4.3.2014ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07 83 0073 14 00
Nájomca: Slovenská národná strana/ Predmet: nájom nebytových priestorov na Šafárikovom nám. 3/ Plnenie: 15 007,00 Eur ročne/ Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy/ Zverejnenie: dňa 4.3.2014
10.1.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 002/2012 [PDF, 29 kB]
Prenájom Primacálneho paláca za účelom svadobného obradu.
Zverejnené dňa 10.1.2012
9.8.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00
Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov vo výmere podlahovej plochy 153,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/29 a nebytových priestorov vo výmere podlahovej plochy 347,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/26, a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 o výmere 417,60 m² na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 869
Dátum uzatvorenia: 03.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
24.11.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov 07 83 0720 21 00
Zmluva o nájme nebytových priestorov 07 83 0720 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytového priestoru 1b s výmerou 10,37 m2 na Batkovej ul.
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.10.2014Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
Nájomca : Peter Roman/ Predmet nájmu : prenájom telocvične na Batkovej ulici č. 2/ Výška nájmu : 30 Eur/hodina/ Doba nájmu : od 05.11.2014 do 25.03.2015, 1 x týždenne, každú stredu / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy: 3.10.2014/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnenie dňa : 6.10.2014
5.10.2015Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0451 15 00
Nájomca : Peter Roman, Moskovská 2338/14, 974 04 Banská Bystrica. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0451 15 00 : 05.10.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 05.10.2015
5.10.2015Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0450 15 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol s r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0450 15 00 : 02.10.2015
Dátum zverejnenia: 05.10.2015
18.2.2019Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o zmene predmetu nájmu, predĺžení doby nájmu a úprave výšky nájomného za nebytový priestor na umiestnenie predajného automatu cestovných lístkov.
Číslo zmluvy: MAGTS1800135
Prenajímateľ: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava II
Výška nájmu: 502,72 eur
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.02.2019
1.7.2011Zmluva o nájme nebytového priestoru-garážového státia č. 07 83 0455 11 00 [PDF, 55 kB]
Nájomca: Lepší svet, nezisková organizácia/Predmet zmluvy:nájom nebytových priestorov na Jurigovom nám. 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves/Dátum účinnosti zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa: 01.07.2011
3.10.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru MsP/17/00055 [PDF, 4,2 MB]
Zmluva č. MsP/17/00055 o nájme nebytového priestoru uzatvorená 13.9.2017 medzi prenajímateľom Mestskou časťou Bratislava-Staré mesto a nájomcom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi za účelom prevádzkovania Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Staré Mesto.
Nájomné je 10 eur/rok + náklady za služby a prevádzku.

Zverejnená: 3.10.2017.
13.12.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.078310091700
Nájomca: PB Servis, a.s.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
13.12.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č.078310081700
Nájomca: PAMAX.real, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.12.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
12.7.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08 83 0365 17 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07 83 0365 17 00
Nájomca : LEKÁREŇ-Patria, spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 11.07.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.07.2017
6.7.2011Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 078305781100 [PDF, 53 kB]
Nájomca : Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí/ Predmet zmluvy : nebytový priestor - budova Starej tržnice/Plnenie : 1.300,-Eur/deň/Dátum účinnosti zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia/
Zverejnené dňa: 06.07.2011
11.1.2022Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 0783 0494 21 00
Predmet nájmu: Oprava obuvi, brašnárstvo, kľúčová služba.
Dátum uzatvorenia: 4.1.2021
Dátum zverejnenia: 11.1.2022
Dátum účinnosti: 12.1.2022
25.6.2014Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0056 14 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0056 14 00, nájomca: x.media spol. s.r.o., sídlo: Jána Stanislava 23, 841 05 Bratislava,podpísaná dňa 18.06.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 25.06.2014
13.3.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0055 14 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0055 14 00 , nájomca: Tucana Group s.r.o.., sídlo: Ševčenkova 1059/8, 851 01 Bratislava
Zverejnené dňa : 13.3.2015
25.6.2014Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0054 14 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0054 14 00, nájomca: TRULLA, s.r.o., sídlo: Štefánikova 33, 811 05 Bratislava,podpísaná dňa 19.06.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 25.06.2014
25.6.2014Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0053 14 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 88 0053 14 00, nájomca: MON-DIEU, s.r.o., sídlo: Panská 27, 811 01 Bratislava,podpísaná dňa 19.06.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 25.06.2014
3.12.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 1072 18 00
Nájomca: Bratislavská arcidiecézna charita
Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.12.2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 03.12.2018
Účinnosť zmluvy: dňom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu nájomcovi v súlade s čl. 4 ods. 1 zmluvy
16.12.2020Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0872 20 00
Nájomca: Patrícia Šimbochová SIPA
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.12.2020
Dátum zverejnenia: 16.12.2020
31.10.2017Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0845 17 00
Nájomca: Centrum voľného času Klokan.
Dátum uzatvorenia dodatku: 3.11.2017
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
16.10.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0788 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0788 18 00
Nájomca: INTERPRESS SLOVAKIA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.10.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
30.11.2015Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0721 15 00
Nájomca: Griff Pharma s.r.o. Dátum uzatvorenia zmluvy: 30.11.2015. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 30.11.2015
24.9.2018Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0715 18 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0715 18 00
Nájomca : ANASOFT APR, spol. s r. o. , Mlynská dolina 41,811 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.9.2018
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.