Prenájom nebytových priestorov

 
 
 
 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 68  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Natália Pavolková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 42/2021
Výška nájmu: 100,- eur
Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Terra Culta, občianske združenie
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 41/2021
Výška nájmu: 400,- eur
Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie vnútornej správy
9.8.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00
Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov vo výmere podlahovej plochy 153,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/29 a nebytových priestorov vo výmere podlahovej plochy 347,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/26, a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 o výmere 417,60 m² na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 869
Dátum uzatvorenia: 03.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
29.7.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00
nájom nebytových priestorov č. 1, 2 a 6 bývalej Lekárne U Salvatora, v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej ulici č. 35 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.7.2021Dodatok č. 08 83 0784 11 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0784 11 00
Dodatok č. 07 83 1124 08 03 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 uzavretej dňa 05.03.2009 medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a SPOLOČENSTVO KRESŤANOV CHRISTIANA ako nájomcom, ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru vo výmere 70,13 m2 nachádzajúcich sa v stavbe so súpis. č. 1183 na pozemku parc. č. 2879 na Bagarovej 20, v Bratislave, k. ú. Dúbravka, zapísanej na LV č. 847. Predmetom dodatku je rozšírenie účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1124 08 00 v znení dodatkov o kaviareň s komunitným zameraním, a o súhlas s podnájmom tretej osobe za účelom prevádzkovania kaviarne s komunitným zameraním na Bagarovej 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka.

Dátum uzatvorenia: 23.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
21.7.2021Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0136 21 00
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0136 21 00 uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislava ako prenajímateľom a spoločnosťou REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 47 647 795 ako nájomcom, predmetom ktorej je nehnuteľnosť - nebytový priestor vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656.
Číslo zmluvy: 07 83 0136 21 00
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
20.7.2021Prenájom Nádvoria sv. J. Nepomuckého
Nájomca: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 40/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
Dátum účinnosti: 29.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
20.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 39/2021
Výška nájmu: 350,- eur
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 23.07.2021
Dátum účinnosti: 24.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.7.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 [PDF, 1,2 MB]
Dodatok č. 3 K Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 120/2006 zo dňa 09.03.2006 v znení neskorších dodatkov číslo 1 zo dňa 07.10.2008 a číslo 2 zo dňa 07.01.2009 uzatvorená medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava - Nové mesto a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: nebytové priestory v Bratislave, Hálková 11.
Cena: 1 € za celý prdmet nájmu.
Dátum zverejnenia: 16.07.2021.
14.7.2021Dodatok č. 07 83 0133 06 03 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0133 06 00
Úprava podmienok nájmu pri vykonaní zmeny na predmete nájmu, pri vzniku havárie a pri skončení nájmu.
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 14.07.2021
Dátum účinnosti: 15.07.2021
Oddelenie nájmov majetku
14.7.2021Prenájom Justiho siene
Nájomca: Občianske združenie Galéria drôtu
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 38/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
12.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Sinfonietta Bratislava OZ
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 37/2021
Výška nájmu: 525,- eur
Dátum uzatvorenia: 06.07.2021
Dátum zverejnenia: 12.07.2021
Dátum účinnosti: 13.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
7.7.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2021/SMI, MsP/21/00044 [PDF, 1,9 MB]
Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava - Rača a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet nájmu: prenájom miestnosti 35,1 m2 na 3. nadzemnom podlaží Nemeckého kultúrneho domu, Barónka č. 3, 8312 06 Bratislava - Rača.
Cena: 1 €/rok, služby 30 €/mesiac.
Dátum zverejnenia: 07.07.2021.
6.7.2021Dodatok č. 08 83 0340 14 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 08 83 0340 14 00
úprava podmienok nájmu pri vykonaní zmeny na predmete nájmu, pri vzniku havárie a pri skončení nájmu.
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
1.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene, Zasália a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 36/2021
Výška nájmu: 425,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 05.07.2021
Dátum účinnosti: 06.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
1.7.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Hudobné centrum
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 35/2021
Výška nájmu: 450,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 04.07.2021
Dátum účinnosti: 05.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
30.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 34/2021
Výška nájmu: 375,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.07.2021
Dátum účinnosti: 02.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
29.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: RNDr., MSc., BSc., Anton Zajac PhD.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 33/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
28.6.2021Dodatok č. 07 83 0259 20 01 k Nájomnej zmluve č. 07 83 0259 20 00
Zabezpečenie dodávky služieb spojených s nájmom a úprava zálohových platieb za služby spojené s nájmom
Číslo dodatku zmluvy: 07 83 0259 20 01
Dátum uzatvorenia: 18.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Galérie
Nájomca: Natália Kisková
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 32/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
23.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Mgr. art. Jozef Horváth, ArtD.
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 31/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 02.07.2021
Dátum účinnosti: 03.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Predsália Zrkadlovej siene
Nájomca: Dúhový PRIDE Bratislava
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 29/2021
Výška nájmu: 500,- eur
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Dátum účinnosti: 01.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
17.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene a Zasália Zrkadlovej siene
Nájomca: Nadácia Jána Cikkera
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 28/2021
Výška nájmu: 350,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Ing. Naďa Kahajová
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 26/2021
Výška nájmu: 300,- eur
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 18.06.2021
Dátum účinnosti: 19.06.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.6.2021Prenájom Zrkadlovej siene
Nájomca: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Predmet: nebytové priestory v Primaciálnom paláci
Číslo zmluvy: 27/2021
Výška nájmu: 200,- eur
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 15.06.2021
Dátum účinnosti: 16.06.2021
Oddelenie vnútornej správy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1682 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 68  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.