Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802501200 [PDF, 416 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 17.4.2012
16.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802491200 [PDF, 445 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.4.2012
16.5.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088802481400
Zmluva o nájme pozemku č. 088802481400, a to pozemkov v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 11819/1 diel 6 vo výmere 10 m2, parc. č. 22012/4 diel 12 vo výmere 175 m2, diel 18 vo výmere 279 m2, parc. č. 12050/2 diel 10 vo výmere 66 m2, diel 9 vo výmere 499 m2, parc. č. 12050/8 diel 16 vo výmere 88 m2, parc. č. 12142/1 diel 1 vo výmere 479 m2, diel 2 vo výmere 184 m2, diel 3 vo výmere 132 m2, parc. č. 11812/2 diel 4 vo výmere 49 m2, parc. č. 11812/1 diel 3 vo výmere 431 m2, parc. č. 11812/3 diel 2 vo výmere 477 m2, diel 1 vo výmere 70 m2, parc. č. 11819/3 diel 5 vo výmere 122 m2, parc. č. 12050/15 diel 8 vo výmere 33 m2, diel 7 vo výmere 240 m2, parc. č. 12050/11 diel 14 vo výmere 499 m2, diel 15 vo výmere 71 m2, parc. č. 22005/2 diel 11 vo výmere 124 m2, diel 17 vo výmere 252 m2, parc. č. 11787/1 diel 13 vo výmere 33 m2. Uzatvorené dňa: 15.5.2014
Zverejnené dňa: 16.5.2014
17.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802481200 [PDF, 465 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 17.4.2012
16.4.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088802471200 [PDF, 453 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 o výmere 603,54m2, LV č. 4785, v spoluvlastníckom podiele 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.4.2012
17.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088802421600
Zmluva o nájme pozemku č. 088802421600, ktorej predmetom je časť pozemku reg. "C", parc. č. 2176/8 - ostatné plochy v k. ú. Vajnory, v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 1 ods. 2 tejto Zmluvy. Uzatvorené dňa: 3.6.2016
Zverejnené dňa: 17.6.2016
13.5.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088802281400
Zmluva o nájme pozemku č. 088802281400, spoluvlastníckeho podielu 1/20 k pozemku parc. č. 1313 – orná pôda vo výmere 723 m2 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 13.5.2014
Zverejnené dňa: 13.5.2014
26.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802261300
Prenájom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bratislava – Karlova Ves parc.č. 3896 – zastavaná plocha vo výmere 1 500 m2 , zapísanej na „E“ liste vlastníctva č.650 . Uzatvorené dňa: 25.6.2013
Zverejnené dňa: 26.6.2013
16.5.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088802181400
Zmluva o nájme pozemku č. 088802181400 na nájom pozemkov v k.ú. Nové Mesto, KN – E parc. č. 12067 – vinica vo výmere 1332 m2 a KN – E parc. č. 12073 – vinica vo výmere 2219 m2, list vlastníctva č. 2020. Uzatvorené dňa: 15.5.2014
Zverejnené dňa: 16.5.2014
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0213-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0213-21-00, ktorej predmetom je pozemkom parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
27.6.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088801921300
Prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 4180/3 – orná pôda vo výmere 1463 m2 zodpovedajúci časti pozemku registra „C“ parc. č. 2758/6 v k.ú. Vajnory. Uzatvorené dňa: 6.6.2013
Zverejnené dňa: 27.6.2013
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801871600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801871600, ktorej predmetom je časť pozemku registra „E“ parc.č. 684 vo výmere 815 m2, zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2722/3 a pozemok KN-C parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 425 m2, k. ú. Vajnory, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
8.7.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088801861300
Nájom časti pozemku registra „E“ parc.č. 4950 – vinica vo výmere 235 m2 , zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2764/1 – zastavaná plocha vo výmere 235 m2. Uzatvorené dňa: 3.7.2013
Zverejnené dňa: 8.7.2013
20.4.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08880181600
Zmluva o nájme pozemku č. 08880181600, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti špecifikované v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy o celkovej výmere 1485 m2. Uzatvorené dňa: 19.4.2016
Zverejnené dňa: 20.4.2016
2.5.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801791400
Prenájom časti z pozemku KN-E parc.č. 3190 – orná pôda vo výmere 287 m2 v podiele 1/3 a KN-E parc.č. 4216 – vinice vo výmere 95 m2 v podiele 1/3, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 3282/131, 4666/1, tak ako je to zakreslené v grafických situáciách. Uzatvorené dňa: 29.4.2014
Zverejnené dňa: 2.5.2014
21.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088801741900 [PDF, 211 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801741900, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 1313 - orná pôda vo výmere 723 m2 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 04. 2019
Zverejnená dňa: 21. 05. 2019
6.5.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801691600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801691600, ktorej predmetom je časť pozemku v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785. Uzatvorené dňa: 3.5.2016
Zverejnené dňa: 6.5.2016
1.4.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801691400
Zmluva o nájme pozemku č. 088801691400 na prenájom pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2 v podle 1/11, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 v podiele 1/11, časť parc. č. 798/1 o výmere 451 m2 v podiele 1/22. Uzatvorené dňa: 28.3.2014.
Zverejnené dňa: 1.4.2014
6.5.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801681600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801681600, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785. Uzatvorené dňa: 4.5.2016
Zverejnené dňa: 6.5.2016
6.5.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801671600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801671600, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785. Uzatvorené dňa: 4.5.2016
Zverejnené dňa: 6.5.2016
15.4.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801671400
Zmluva o nájme pozemku č. 088801671400. Predmetom zmluvy je prenájom spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. 2176/8 – ostatné plochy vo výmere 8 281 m2, nachádzajúci sa pod komunikáciou. Výmera 591,5 m2 predstavuje podiel 1/14 z pozemku zastavaného komunikáciou. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 15.4.2014
6.5.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801661600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801661600, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785. Uzatvorené dňa: 4.5.2016
Zverejnené dňa: 6.5.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.