Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
22.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088810081100 [PDF, 400 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k.ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 v podiele 3/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 22.12.2011
15.2.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088810071600
Zmluva o nájme pozemku č. 088810071600
Prenajímateľ: Milan Barut
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.2.2017
Dátum zverejnenia: 15.2.2017
3.3.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088809681400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809681400, ktorej predmetom sú pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17093/34 – zastavaná plocha vo výmere 6 565 m2, v k. ú. Rača parc. č. 6154/8 – zastavaná plocha vo výmere 6 794 m2, parc. č. 6154/10 – zastavaná plocha vo výmere 7 735 m2, parc. č. 17115/8 – zastavaná plocha vo výmere 9 756 m2. Uzatvorené dňa: 3.3.2015
Zverejnené dňa: 3.3.2015
5.6.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088809671400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809671400, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Nové Mesto: parc. č. 22012/4 diel 12 vo výmere 175 m2, diel 18 vo výmere 279 m2, parc. č. 12050/2 diel 10 vo výmere 66 m2, diel 9 vo výmere 499 m2, parc. č. 12050/8 diel 16 vo výmere 88 m2, parc. č. 12142/1 diel 1 vo výmere 479 m2, diel 2 vo výmere 184 m2, diel 3 vo výmere 132 m2, parc. č. 11812/2 diel 4 vo výmere 49 m2, parc. č. 11812/1 diel 3 vo výmere 431 m2, parc. č. 11812/3 diel 2 vo výmere 477 m2, diel 1 vo výmere 70 m2, parc. č. 12050/15 diel 8 vo výmere 33 m2, diel 7 vo výmere 240 m2, parc. č. 12050/11 diel 14 vo výmere 499 m2, diel 15 vo výmere 71 m2, parc. č. 22005/2 diel 11 vo výmere 124 m2, diel 17 vo výmere 252 m2, parc. č. 11787/1 diel 13 vo výmere 33 m2. Uzatvorené dňa: 19.5.2015
Zverejnené dňa: 5.6.2015
10.2.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088809661400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809661400, ktorej predmetom sú časti pozemkov: pozemok registra „E“ KN v k.ú. Rača, parc. č.3135/1 – vinice vo výmere 270 m2 ( LV č. 83) v podiele ½, ktorému zodpovedá časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 3150/43; pozemok registra „E“ KN v k.ú. Rača, parc. č. 3431- trvalé trávne porasty vo výmere 13m2 ( LV č. 83) v podiele ½, ktorému zodpovedá časť pozemku registra „C“ KN parc..č. 3282/10; pozemok registra „E“ KN v k.ú. Vajnory parc.č. 4304 – orná pôda vo výmere 47 m2 ( LV č. 3650) v podiele ½, ktorému zodpovedá pozemok parc.č. 2042/651 v celosti; pozemok registra „E“ KN v k.ú. Nové Mesto parc.č. 4304 – ostatné plochy vo výmere 10 m2 (LV č. 5570) v podiele ½, ktorému zodpovedá časť pozemku registra „C“ KN parc. č. 23056/121. Uzatvorené dňa: 9.2.2015
Zverejnené dňa: 10.2.2015
29.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809661100 [PDF, 938 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 4396/2 a parc. č. 4396/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 29.11.2011
25.2.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088809651400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809651400, ktorej predmetom sú časti pozemkov: časť pozemku registra E parc. č.3135/1 zodpovedajúcu časti pozemku registra C parc. č. 3150/43 ostatná plocha vo výmere 390 m2 v k.ú. Rača, v podiele1/2; pozemok registra E parc.č. 3431 zodpovedajúci časti pozemku registra C parc. č. 3282/10- zastavaná plocha vo výmere 13 m2 v k.ú. Rača, v podiele ½; časť pozemku registra E parc. č. 4304 zodpovedajúcu pozemku registra C parc.č. 2737/68- zastavaná plocha vo výmere 232 m2 v k.ú. Trnávka, v podiele 1/2. Uzatvorené dňa: 25.2.2015
Zverejnené dňa: 25.2.2015
12.8.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088809650200 [PDF, 47 kB]
Nájomca: Mgr. Branislava Miklánková
Dátum podpísania dohody: 29.7.2020
Dátum zverejnenia: 12.8.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
14.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809641100 [PDF, 602 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1719 a parc. č. 1720. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 14.12.2011
14.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809631100 [PDF, 588 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 1719 a parc. č. 1720. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 14.12.2011
29.1.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088809601400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809601400, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3283, v podiele 1/6, evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2308, podľa grafickej identifikácie č. 7/2007, diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 13 (spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2). Uzatvorené dňa: 29.1.2015
Zverejnené dňa: 29.1.2015
30.12.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088809581600
Zmluva o nájme pozemku č. 088809581600
Prenajímateľ: Emil Jaderko
Uzatvorené dňa: 19.12.2016
Zverejnené dňa: 30.12.2016
29.1.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088809561400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809561400, ktorej predmetom je časť z pozemku registra „E“ parc.č. 4180/2 – orná pôda vo výmere 3 900 m2 , zodpovedajúca časti pozemku registra „C“ parc. č. 2819/1 – vodné plochy vo výmere 35 m2, a časti parc. 2758/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 865 m2. Uzatvorené dňa: 29.1.2015
Zverejnené dňa: 29.1.2015
8.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809551100 [PDF, 748 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 3190 a parc. č. 4216. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 8.12.2011
21.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088809451100 [PDF, 740 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1736/1 v podiele 1/1 a parc. č. 642 v podiele 5/15. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 21.11.2011
3.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088809211400
Zmluva o nájme pozemku č. 088809211400, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096 v podiele 1/2, podľa grafickej identifikácie zo dňa 14.8.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GKK – geodetická služba s.r.o., označené ako diel 1. Podiel prenajímateľa je 233 m2. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
14.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 08880891400
Zmluva o nájme časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7299 vo výmere 1415 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 3398, podľa grafickej identifikácie č.113/2007 zo dňa 30.7.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., každý v podiele 2/8. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 14.3.2014
30.12.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088808881600
Zmluva o nájme pozemku č. 088808881600
Prenajímateľka: Helena Szabová
Uzatvorené dňa: 19.12.2016
Zverejnené dňa: 30.12.2016
30.11.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088808871600
Zmluva o nájme pozemku č. 088808871600, ktorej predmetom je prenájom pozemkov parc. č. 690, 1563, 721/168, 798/101,798/201 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 28. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
8.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088808681400
Zmluva o nájme pozemku č. 088808681400, ktorej predmetom je pozemok KN-E parc.č. 1719 – ostatná plocha vo výmere 129 m2 a pozemok KN-E parc.č. 1720 – vinice vo výmere 517 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 1667/4,22877,1616,1631/2, tak ako je to zakreslené v grafickej situácii. Uzatvorené dňa: 5.12.2014
Zverejnené dňa: 8.12.2014
21.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088808461100 [PDF, 1,3 MB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12067 a parc. č. 12070. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
11.12.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088808311400
Zmluva o nájme pozemku č. 088808311400, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 143, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 1248. Uzatvorené dňa: 8.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
16.11.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088808221600
Zmluva o nájme pozemku č. 088808221600, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere cca 2410 m2, časť parc. č. 1563 o výmere 45 m2, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 a pozemky parc. č. 798/101 o výmere 128 m2 a parc. č. 798/201 o výmere 139 m2. Uzatvorené dňa: 14.11.2016
Zverejnené dňa: 16.11.2016
24.11.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088808101400
Zmluva o nájme pozemku č. 088808101400, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 vo výmere 8281 m2, evidovaný ako parcela registra "C" na LV č. 2745 v podiele 4/14. Uzatvorené dňa: 21.11.2014
Zverejnené dňa: 24.11.2014
25.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807861200
Prenájom časti pozemkov: registra E: parc. č. 3135/1 zodpovedajúca časti pozemku registra C parc. č. 3150/43 – ostatná plocha vo výmere 390 m2 v k.ú. Rača, v podiele 1/2, prenájom pozemku registra E parc. č. 3431 zodpovedajúca časti pozemku registra C parc. č. 3282/10 – zastavaná plocha vo výmere 13 m2 v k.ú. Rača, v podiele 1/2 a prenájom časti pozemku registra E parc. č. 4304 zodpovedajúca pozemku registra C parc. č. 2737/68 – zastavaná plocha vo výmere 232 m2 v k.ú, Trnávka (v celkovej výmere 635 m2). Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.