Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 63 64 65 66 -67- 68 69 70 71 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.4.2013Dodatok č. 08 83 0261 12 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83
číslo zmluvy : 088302611200 / nájomca : Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 15.04.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 16.04.2013
5.4.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00 [PDF, 845 kB]
Číslo zmluvy : 088300951300 nájomca : Mária Kelemenová, Osuského 1, 851 03 Bratislava plnenie : 960,00 Eur ročne dátum uzatvorenia zmluvy : 03.04.2013. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia.
Zverejnené dňa: 05.04.2013
4.4.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800761300
Nájom pozemku registra „E“, k. ú. Ružinov, parc. č. 500/1 – orná pôda o výmere 449 m2 zapísaného na LV č. 3429. Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnená dňa: 4.4.2013
4.4.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800351300
Nájom pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3405/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 4683. Uzatvorené dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
3.4.2013Dodatok č. 05 95 0492 97 05 k Zmluve o nájme
Dodatok č. 05 95 0492 97 05 k Zmluve o nájme č. 05 95 0492 97 00, nájomca Carlton Property, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.4.2013
26.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0070 13 00
Nájomca :Daniela Jecková, Beňadická 13, 851 06 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 25.03.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.3.2013
26.3.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0588-03-00
Nájomca: Ing. Peter Hanulík - P E H A, Donnerova 9, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.03.2013
Zverejnené dňa: 26.3.2013
26.3.2013Dodatok č. 08-83-0521-09-02 k Zmluve o nájme nehnuteľností č.08-83-0521-09-00
Nájomca: Pittel+ Brauswetter Holding Slovakia .r.o.,Elektrárenská 4,831 04 Bratislava. Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.3.2013
26.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0074-13-00
nájomca Rezidencie Machnáč, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 26.3.2013
20.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0062-13-00
Nájomca: P13 Retail park s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.03.2013
Zverejnené dňa: 20.3.2013
15.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800381300
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť pozemku v k.ú. Dúbravka,p.č. 3283, v podiele 1/6, evid. ako parcela reg. "E" na LV č. 2308,podľa grafickej identifikácie č. 7/2007 diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11, a 13 / spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2/.
Uzatvorené dňa 11.03.2013.
Zverejnené dňa 15.03.2013.
14.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0051 13 00
Nájomca :OLYMPEX, s.r.o., Bazovského 2, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 11.03.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 14.03.2013
13.3.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 07 00
Nájomca : Ing. Peter Hanulík - PEHA, Donnerova 9, Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody : 11.03.2013
Zverejnené dňa : 13.03.2013
13.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800411300
Prenajíma sa pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č.2367/4 ostatné plochy vo výmere 38 m2 , parc.č.2367/3 ostatné plochy vo
výmere 25 m2 , 2366/5 ostatné plochy vo výmere 101 m2 , 2365/4 ostatné plochy vo výmere 100 m2, zapísaných na LV c.4398, katastrálne územie Karlova Ves.
Uzatvorené dňa: 07.03.2013.
Zverejnené dňa: 13.03.2013.
12.3.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0298-06-00/0099, nájomca Bratislavské nábrežie, s.r.o., dátum podpísania dohody 12.3.2013, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.3.2013
11.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800371300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3283, v podiele 1/6, evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2308, podľa grafickej identifikácie č. 7/2007 vyhotovenej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 13 (spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2). Uzatvorené dňa 07.03.2013.
Zverejnené dňa: 11.03.2013
8.3.2013Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0426-10-00
nájomca IPP Services, s.r.o., dátum podpísania dohody 28.2.2013, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.3.2013
8.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0705 12 00
Nájomca :Ján Johanes a JUDr. Miriam Johanesová / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 08.03.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 08.03.2013
27.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800331300
Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. "E" parc. č. 4871 - orná pôda vo výmere 466 m2, k.ú. Záhorská Bystrica v spoluvlastníckom podiele 1/2. Uzatvorená dňa: 20.2.2013
Zverejnené dňa: 27.2.2013
27.2.2013Zmluvu o nájme pozemku č. 088307301200 [PDF, 1,4 MB]
Nájomca: Kaufland Slovenská republika v.o.s.,Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava. Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.02.2013
20.2.2013Dodatok č. 08 83 0861 09 02 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0861 09 00
číslo zmluvy : 088308610900 / nájomca : Ing. Anton Marenčík a Ing. Mária Marenčíková, Kutlíková 7, 851 02 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 20.02.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 20.02.2013
14.2.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0436 12 00
číslo zmluvy : 088304361200 / nájomca : BUILDER spol. s r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / dátum uzatvorenia dohody : 14.02.2013 / účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 14.02.2013
14.2.2013Dodatok č. 18-83-0360-06-02 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00
Nájomca: PETRŽALKA CITY, a. s. Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.02.2013
Zverejnené dňa: 14.2.2013
14.2.2013Zmuva o nájme pozemku č. 088800081300
Prenájom spoluvlastníckeho podielu ¼ k časti z pozemku KN- E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a spoluvlastnícky podiel ¼ k časti z pozemku KN –E parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorené dňa: 13.2.2013
Zverejnené dňa: 14.2.2013
8.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800021300 [PDF, 137 kB]
Nájom časti pozemku reg. "E" v k.ú. Jarovece, parc. č. 1668 - orná pôda o výmere 660 m2, LV č. 753. Uzatvorené dňa: 8.2.2013
Zverejnené dňa: 8.2.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 63 64 65 66 -67- 68 69 70 71 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.