Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.4.2022Dodatok č. 08 83 0541 12 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0541 12 00
Predmet nájmu: pozemky registra „C“ parcelné čísla 891/36 vo výmere 7 607 m2 a parc. č. 891/151 vo výmere 298 m2 schválený uznesením č. 1169/2022 zo dňa 31. 03. 2022.
Číslo zmluvy: 08 83 0541 12 01
Objednávateľ: Slovenský zväz pozemného hokeja, o.z. , Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
Cena: 5 465,96.- €
Dátum uzatvorenia: 20.04.2022
Referát nájmov majetku
22.4.2022Dodatok č. 07 83 1146 05 03 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1146 05 00
Predmet nájmu – Zúženie predmetu nájmu: nebytové priestory na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka.
Dodatok č. 07 83 1146 05 03 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 1146 05 00
Číslo zmluvy: 07 83 1146 05 03
Objednávateľ: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO: 00 698 393
Cena: 0,50 Eur/rok
Dátum uzatvorenia: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
20.4.2022Dodatok č. 0888 0147 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0147 1900 zo dňa 12.04.2019
Predmetom dodatku je pozemok reg. E KN parc. č. 1214/28, k. ú. Trnávka, Lv č. 3864.
Číslo zmluvy: 0888 0147 1901
Objednávateľ: Mária Vlčková, Za farou 16, 831 07 Bratislava
Cena: 55,33.- Eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Vajnory a to, parc. reg. „E“ KN, parc. č. 684 – orná pôda, vo výmere 1168 m2, LV č. 6846 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 425 m2, LV č. 1984.
Číslo zmluvy: 088801871601
Objednávateľ: Dušan Vitáloš, Rybničná 39, 831 07 Bratislava
Cena: 350,50/rok
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0861 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0861 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21965/28 k.ú. Nové Mesto
Objednávateľ: Iveta Kollerová, Riazanská 684/74, 831 03 Bratislava
Cena: 300,00 Eur/rok
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2022Dodatok č. 08 83 0625 19 01 k Zmluve 08 83 0625 19 00
Predmet dodatku: Rozšírenie predmetu nájmu zmluvy o časť pozemku registra „E“ KN parc. č. 22412/1, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 50 m².
Cena: 1
Zmluvná strana: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
Dátum uzatvorenia: 08.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Referát nájmov majetku
13.4.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809651401, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Rača a to, parc. č. 3135/1 - vinica, vo výmere 270 m2, LV č. 83 a parc. č. 3431 - trvalý trávny porast, vo výmere 13 m2, LV č. 83, v k. ú. Trnávka parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 120 m2, LV č. 5151, v k. ú. Nové Mesto parc. č. 4304 - orná pôda, vo výmere 10 m2, LV č. 5570, v k. ú. Vajnory - orná pôda, vo výmere 47 m2, LV č. 3650.
Cena: 73,76€
Zmluvná strana: Viera Pulcová, Pri vinohradoch 9898/167A, 831 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum účinnosti: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
5.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0181 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0181 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 514/6 k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 30.03.2022
Dátum zverejnenia: 05.04.2022
Dátum účinnosti: 06.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0865 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0865 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemkov parc. č. 3106/7, 3105/4, 3106/6, k. ú. Petržalka v prospech MČ Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
1.4.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0061 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0061 22 00, ktorej predmetom je pozemku registra „C“, parcelné č. 15516/21 s výmerou 17 m2 k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 30.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
1.4.2022Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00
Zmluvu o nájme pozemku č. 08 83 0858 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 21700/36 k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 29.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
29.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0131-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0131-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 309/10 k. ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 28.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
29.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0088 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0088 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 13625/66 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 29.03.2022
Dátum účinnosti: 30.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
9.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0752 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0752 21 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 10549/9 vo výmere 16 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.3.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0059 22 00
Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0059 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9334/3 vo výmere 672 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625, pozemku registra „C“ KN parc. č. 9336/3 vo výmere 1 415 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 9338 vo výmere 1 599 m², druh pozemku vinice, k. ú. Rača, zapísaného na LV č. 10625.
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.03.2022
Dátum účinnosti: 05.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0863 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0863 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 13149/22 k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0525 16 00
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0525 16 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 17342/170 k.ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 28.02.2022
Dátum účinnosti: 01.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800131601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800131601, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“, parc. č. 4180/3 – orná pôda, vo výmere 1195 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 2806.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088808101401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088808101401, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 2176/8 – ostatné plochy, vo výmere 7885 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 2745, vo podiele 4/14.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800721501
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800721501, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 2176/8 – ostatné plochy, vo výmere 7885 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 2745, vo podiele 3/14.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809561401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088809561401, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 4180/2 – orná pôda vo výmere 3196 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 413.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801241601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801241601, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 896/1 – orná pôda vo výmere 485 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 3428.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0857-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0857-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN, k. ú. Rača, parc. č. 17377/9.
Dátum uzatvorenia: 17.02.2022
Dátum zverejnenia: 24.02.2022
Dátum účinnosti: 25.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
23.2.2022Dodatok č . 088805271501 k Zmluve o nájme pozemku č. 088805271500
Dodatok č. 088805271501 k Zmluve o nájme pozemkov, ktorým sa mení trvalá adresa prenajímateľa v 3 rade a príde k zmene rozsahu nájmu.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 23.02.2022
Dátum účinnosti: 24.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0764 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0764 21 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "C" parc. č. 15516/12 s výmerou 17 m2 v k. ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.