Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
3.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803741100 [PDF, 368 kB]
Predmetom prenájmu je časť pozemku v k.ú. Záhorská Bystrica, "E" parc. č. 4871 - podiel 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 03.6.2011
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088803681600
Zmluva o nájme pozemku č. 088803681600, ktorej predmetom je pozemok registra "C", parc. č. 14814/252 - zastavané plochy a nádvoria, podľa špecifikácie uvedenej v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.
Uzatvorené dňa: 25.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088803641600
Zmluva o nájme pozemku č. 088803641600, ktorej predmetom je spoluvlastnícky podiel 1/20 k pozemku parc. č. 1313 – orná pôda o výmere 723 m2, k.ú. Rača, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
23.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803641100 [PDF, 569 kB]
Nájom časti pozemku registra "E" parc. č. 4950, k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 23.5.2011
27.6.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803601100 [PDF, 837 kB]
Predmetom prenájmu sú pozemky v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2367/3, 2367/4, 2366/5, 2365/4. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 27.6.2011
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088803591600
Zmluva o nájme pozemku č. 088803591600, ktorej predmetom je pozemok registra E, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 4421/1 – ostatné plochy, o výmere 881 m2, v podiele 1/14, zapísaný na E - LV č. 2755. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
19.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088803441900
Zmluva o nájme pozemku č. 088803441900, ktorej predmetom je pozemok registra "E" v k. ú. Vajnory, parc. č. 904 - orná pôda vo výmere 967 m2.
Uzatvorená dňa: 15.07.2019
Zverejnená dňa: 19.07.2019
12.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803401100 [PDF, 435 kB]
Nájom pozemkov registra "C" v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 v podiele 3/4 a parc. č. 2042/655 v podiele 3/4, pozemkov registra "C" v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 v podiele 3/4 a parc. č. 2737/71 v podiele 3/4.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
4.9.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088803321500
Zmluva o nájme pozemku č. 088803321500, ktorej predmetom je pozemok KN-E parc.č. 3190 – orná pôda vo výmere 273 m2 v podiele 1/3 a časť pozemku KN-E parc.č. 4216 – orná pôda vo výmere 95 m2 v podiele 1/3, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 3282/131, 4666/1, tak ako je to zakreslené v grafických situáciách, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 2.9.2015
Zverejnené dňa: 4.9.2015
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088803291600
Zmluva o nájme pozemku č. 088803291600, ktorej predmetom sú pozemky špecifikované v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
17.7.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088803001500
Zmluva o nájme pozemku č. 088802651500, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Ružinov E-KN parc. č. 690 - orná pôda o výmere 2643 m2, LV č. 2709 a parc. č. 721/168 - ostatné plochy o výmere 91 m2, LV č. 4312. Celková prenajatá výmera predstavuje 1411 m2, podiel 1/11. Uzatvorená: 17.07.2015
Zverejnená: 17.07.2015
18.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802981300
Prenájom pozemku v k. ú. Lamač, parc. č. 2118/4 vo výmere 513 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2887, podľa grafickej identifikácie č. 108/2008 zo dňa 8.7.2008 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., označená ako diel 1. Uzatvorené dňa: 15.11.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
30.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088802951600
Zmluva o nájme pozemku č. 088802951600, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti špecifikované v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 27.6.2016
Zverejnené dňa: 30.6.2016
13.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802951300
Prenájom pozemku KN-E parc.č. 1719 – ostatná plocha vo výmere 129 m2 a pozemku KN-E parc.č. 1720 – vinice vo výmere 517 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 1667/4,22877,1616,1631/2. Uzatvorené dňa: 12.12.2013
Zverejnené dňa: 13.12.2013
30.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088802941600
Zmluva o nájme pozemku č. 088802941600, ktorej predmetom sú
nehnuteľnosti špecifikované v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 27.6.2016
Zverejnené dňa: 30.6.2016
2.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802941300
Nájom pozemku v k.ú. Rača, KN - E parc. č. 1719 - ostatná plocha vo výmere 129 m2 a KN - E parc. č. 1720 - vinice vo výmere 517 m2, LV č. 7583. Uzatvorené dňa: 2.10.2013
Zverejnené dňa: 2.10.2013
30.6.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088802931600
Zmluva o nájme pozemku č. 088802931600, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti špecifikované v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve. Uzatvorené dňa: 27.6.2016
Zverejnené dňa: 30.6.2016
1.10.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802921300
Nájom nehnuteľnosti - pozemku registra „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1427 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 547 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 3083. Uzatvorené dňa: 18.9.2013
Zverejnené dňa: 1.10.2013
11.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088802851100 [PDF, 628 kB]
Predmetom nájmu je časť PK parc. č. 6099 v k.ú. Vinohrady. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
2.7.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088802771900
Zmluva o nájme pozemku č. 088802771900, ktorej predmetom je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod komunikáciou pozemok registra "E" parc. č. 4573/3 orná pôda o výmere 164 m2 a pozemku registra "E" parc. č. 4573/4 orná pôda o výmere 163 m2 v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 03. 06. 2019
Zverejnená dňa: 02. 07. 2019
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802711300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica uvedenú v bode 1 čl. 1 tejto zmluvy - parc. č. 7286 vo výmere 41 m2 podľa grafickej identifikácie zo dňa 5.9.2006 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom, IČO: 13992902, označenú ako diel 2. Podiel prenajímateľa č. 1 je 6,83 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 27,33 m2. Uzatvorená dňa: 3.12.2013
Zverejnená dňa: 4.12.2013
14.7.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088802651500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800561500, ktorej predmetom sú pozemky v k.ú. Dúbravka a to pozemky registra E- KN parc. č. 3418/1 - orná pôda a parc. č. 3418/2 - orná pôda spolu vo výmere 170 m2 a pozemkov C - KN parc. č. 2412/22 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 162 m2 a pozemku C -KN parc. č. 2413/21 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 134 m2. Celková prenajatá výmera predstavuje spolu 466 m2.Uzatvorené: 13.07.2015
Zverejnené dňa: 13.07.2015
14.7.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088802651500
16.6.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088802611500
Zmluva o nájme pozemku č. 088802611500, ktorej predmetom je časť pozemku registra „E“ parc.č. 4950 – vinica vo výmere 235 m2, zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2764/1 – zastavaná plocha vo výmere 235 m2 v katastrálnom území Vajnory. Uzatvorené dňa: 16.6.2015
Zverejnené dňa: 16.6.2015
16.5.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088802571400
Zmluva o nájme pozemku č. 088802571400 na pozemky registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2 v podiel 1/11, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 v podiele 1/11, časť parc. č. 798/1 o výmere 451 m2 v podiele 1/22 tak. Uzatvorené dňa: 15.5.2014.
Zverejnené dňa: 15.5.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.