Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
1.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805751100 [PDF, 63 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2 v podiele 33/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
7.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805741100 [PDF, 391 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2, v podiele 20/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.2.2012
7.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805731100 [PDF, 383 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2, v podiele 33/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 7.2.2012
20.10.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088805721600
Zmluva o nájme pozemku č. 088805721600, ktorej predmetom je nájom častí pozemkov k. ú. Devínska Nová Ves, pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností parc. č. 4396/2 – orná pôda vo výmere 5 078 m2 a parc. č. 4396/3 – orná pôda vo výmere 5 755 m² vedených na LV č. 2509 , a to diel č. 1 o výmere 2 149 m², diel č. 2 o výmere 1 095 m², diel č. 3 o výmere 1 195 m² a diel č. 4 o výmere 696 m² podľa geometrického plánu č. 28/2005-GP, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 18.10.2016
Zverejnené dňa: 20.10.2016
1.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805721100 [PDF, 62 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3971 o výmere 68 m2 v podiele 14/100. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 1.6.2012
18.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805711300
Prenájom časti pozemku KN – E parc. č. 4703 – orná pôda vo výmere 170 m2, ktorý sa nachádza pod KN – C parc. č. 4666/1 – zastavaná plocha vo výmere 11 383 m2 (komunikácia). Uzatvorené dňa: 16.12.2013
Zverejnené dňa: 18.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805651300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096 v podiele 1/6, podľa grafickej identifikácie č. 53/2007 zo dňa 14.8.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GKK – geodetická služba s.r.o., označené ako diel 1. Podiel prenajímateľa je 77,67 m2. Uzatvorené dňa: 3.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805641300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Dúbravka uvedenú v bode 1 čl. 1 tejto zmluvy - parc. č. 1068 vo výmere 538 m2 podľa grafickej identifikácie č. 101/2008 - GI zo dňa 4.12.2008 vyhotovenej vyhotoviteľom GKK-geodet. služba s.r.o., IČO: 35976942, označené ako diel 1,2,3. Grafická identifikácia č. 101/2008 – GI zo dňa 4.12.2008 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. Podiel prenajímateľa č. 1 je 89,67 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 89,67 m2, podiel prenajímateľa č. 3 je 179,33 m2. Uzatvorené dňa: 3.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
19.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805531200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "C" KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 21672/3, LV č. 4804, v celosti. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805521300
Zmluva o prenájme pozemkov v k.ú. Nové Mesto: parc. 21968/113 – ostatné plochy vo výmere 285 m2, LV č. 5388, parc. č. 23056/170 – ostatné plochy vo výmere 748 m2, LV č. 5388, parc. č. 21968/112 – ostatné plochy vo výmere 249 m2, LV č. 5160, parc. č. 23056/169 – ostatné plochy vo výmere 650 m2, LV č. 5160, v k.ú. Trnávka: parc. č. 4341/74 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 370 m2, LV č. 4550 a v k.ú. Rača: parc. č. 891/212 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, LV č. 2627, parc. č. 891/213 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m2, LV č. 2627, parc. č. 891/216 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2, LV č.10282, parc. č. 891/217 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2, LV č.10282, parc. č. 891/218 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, LV č.10282. Uzatvorené dňa: 4.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
27.10.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088805281400
Zmluva o nájme pozemku č. 088805281400, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra „C“ v k.ú. Ružinov, parc. č. 1317/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, parc. č. 1340/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, parc. č. 3183/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, parc. č. 3183/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, 3184/123 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 a pozemku parc. č. 3184/127 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, vedené na LV č. 7022. Uzatvorené dňa: 23.10.2014
Zverejnené dňa: 27.10.2014
12.11.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088805271500
Zmluva o nájme pozemku č. 088805271500, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Dúbravka parc. č. 1068 vo výmere 538 m2 podľa grafickej identifikácie č. 101/2008 - GI zo dňa 4.12.2008 vyhotovenej vyhotoviteľom GKK-geodet. služba s.r.o., IČO: 35976942, označené ako diel 1,2,3. Uzatvorené dňa: 12.11.2015
Zverejnené dňa: 12.11.2015
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805121300
Prenájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 1790/1 v k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 18 m2 podľa grafickej identifikácie zo dňa 11.2.2006 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom, Pod vinicami 27 v Bratislave, IČO: 13992902, označenú ako diel 1 (podiel prenajímateľa č. 1 je 6 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 6 m2 a podiel prenajímateľa č. 3 je 6 m2) a časti pozemku registra „E“ parc. č. 5851/6 v k.ú. Záhorská Bystrica o výmere 17 m2 podľa grafickej identifikácie zo dňa 11.2.2006 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom, Pod vinicami 27 v Bratislave, IČO: 13992902, označenú ako diel 1 (podiel prenajímateľa č. 1 je 5,66 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 5,66 m2 a podiel prenajímateľa č. 3 je 5,66 m2). Uzatvorené dňa: 3.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
18.9.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088805061400
Zmluva o nájme pozemku č. 088805061400, ktorej predmetom je časť pozemku vedeného v registri „C“ parc. č. 22005/2 – zastavaná plocha vo výmere 520 m2, k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 12.9.2014
Zverejnené dňa: 18.9.2014
23.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805031200 [PDF, 448 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Karlova Ves parc. č. 4421/1 o výmere 63 m2, LV č. 2755, v podiele 1/14. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 23.8.2012
28.8.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804961200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "C" KN, v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1 o výmere 582 m2, LV č. 847. Nájomca: Bytový dom Dúbravka s.r.o.
Zverejnené dňa: 28.8.2012
5.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088804891900
Zmluva o nájme pozemku č. 088804891900, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra C KN parc. č. 1159/100 - orná pôda o výmere 89 m2, parc. č. 1159/200 - orná pôda vo výmere 723 m2, parc. č. 1160/100 - orná pôda vo výmere 63 m2 a parc. č. 1160/200 - orná pôda vo výmere 453 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.

Uzatvorená dňa: 05. 02. 2020
Zverejnená dňa: 05. 02.2020
30.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804291200 [PDF, 418 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Karlova Ves parc. č. 3896 o výmere 1500 m2, LV č. 650. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku zastavaného sídliskom.
Zverejnené dňa: 30.7.2012
23.7.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804271200 [PDF, 467 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Záhorská Bystrica parc. č. 7299 o výmere 1415 m2, LV č. 3398. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 23.7.2012
26.8.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088804241400
Zmluva o nájme pozemku č. 088804241400, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096 v podiele 1/3, podľa grafickej identifikácie zo dňa 14.8.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GKK – geodetická služba s.r.o., označené ako diel 1. Podiel prenajímateľa je 155,33 m2. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
3.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804121100 [PDF, 416 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k.ú. Trnávka, parc. č. 2737/69, 2737/71 v podiele 1/12. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 3.1.2012
22.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088804031200 [PDF, 84 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra "C" KN, v k.ú. Trnávka parc. č. 4341/74 v podiele 1/2, LV č. 4550, v k.ú. Rača parc. č. 891/216 v podiele 1/8, parc. č. 891/217 v podiele 1/8, parc. č. 891/218 v podiele 1/8, LV č. 10282. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 22.6.2012
13.10.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088804011500
Zmluva o nájme pozemku č. 088804011500, ktorej predmetom je nehnuteľnosť v katastrálnom území Vinohrady, pozemok registra „C“ parc. č. 21672/3 - zastavané plochy vo výmere 520 m2. Uzatvorené dňa: 13.10.2015
Zverejnené dňa: 13.10.2015
30.5.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088803991100 [PDF, 408 kB]
Nájom pozemku registra "C" v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/655 v podiele 1/4 a pozemkov registra "C" v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 v podiele 1/12 a parc. č. 2737/71 v podiele 1/12.
Zverejnené dňa: 30.05.2011
1.6.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088803901700
Zmluva o nájme pozemku č. 088803901700
Prenajímateľ: Kvetoslava Milošovičová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.06.2017
Dátum zverejnenia: 01.06.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.