Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
9.2.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807851500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807851500, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096 v podiele 1/6, podľa grafickej identifikácie č. 53/2007 zo dňa 14.8.2007. Uzatvorené dňa: 01.02.2016
Zverejnené dňa: 09.02.2016
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807731200 [PDF, 466 kB]
Nájom spoluvlastníckeho podielu ¼ časti nehnuteľnosti registra KN - E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2, parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnené dňa: 24.1.2013
2.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088807731100 [PDF, 698 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k.ú. Vajnory, parc. č. 4180/2. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.11.2011
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807721200
Nájom spoluvlastníckeho podielu ¼ časti nehnuteľnosti registra KN - E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2, parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
9.2.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807661500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807661500, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. 69 – záhrada o výmere 6455 m2 v podiele 1/6, zapísaný LV č. 3837, parc. č. 70 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2 v podiele 1/6, zapísaný na LV č. 7325, parc. č. 83 – záhrady o výmere 414 m2 v podiele 1/6, parc. č. 85 – záhrady o výmere 155 m2 v podiele 1/6, zapísaných na LV č.6416. Uzatvorené dňa: 02.02.2016
Zverejnené dňa: 09.02.2016
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807581500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807581500, ktorej predmetom je pozemok registra "E" parc. č. 6978/2 - orná pôda o výmere 786 m2, E-LV č. 6708, k.ú. Záhorská Bystrica. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
11.3.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807551500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807551500, ktorej predmetom je pozemok v k.ú. Devínska Nová Ves a to pozemok parc. č. 2822/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 816 m2. Uzatvorené dňa: 9.3.2016
Zverejnené dňa: 11.3.2016
27.4.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807531500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807531500, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti uvedené v čl. 1 ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 20.4.2016
Zverejnené dňa: 27.4.2016
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807501200
Nájom spoluvlastníckeho podielu ¼ časti nehnuteľnosti registra KN - E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2, parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
22.1.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807471500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807471500, ktorou prenajímatelia prenajímajú nájomcovi za podmienok uvedených v tejto zmluve pozemky registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2677/13 – záhrady o výmere 132 m2, parc. č. 2681/3 – záhrady o výmere 131 m2. Uzatvorené dňa: 18.01.2016
Zverejnené dňa: 22.01.2016
9.2.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807461500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807461500, ktorej predmetom je 1/22-ina pozemkov v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2, a parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 tak, ako je zaznačené v snímkach z katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 01.02.2016
Zverejnené dňa: 09.02.2016
18.1.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088807411500
Zmluva o nájme pozemku č. 088807411500, ktorou prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok uvedených v tejto zmluve pozemky v k. ú. Rača KN-E parc. č. 17392 a parc. č. 17393 spolu vo výmere 577 m2. Uzatvorené dňa: 11.01.2016
Zverejnené dňa: 18.01.2016
27.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088807361200
Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 4180/2 - orná pôda vo výmere 3 900 m2 zodpovedajúcu časti pozemku registra "C" parc. č. 2758 - zastavaná plocha vo výmere 3 900 m2, k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
21.12.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088807031100 [PDF, 1 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k.ú. Rača, parc. č. 4703. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
7.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088806751200 [PDF, 52 kB]
Zmluva o nájme časti pozemkov registra "C" v k.ú. Karlova Ves: parc. č. 1426/64 ostatné plochy vo výmere 200 m2, parc. č. 3651/1 - ostatné plochy vo výmere 130 m2, parc. č. 1674/73 - ostatné plochy vo výmere 162 m2, parc. č. 1426/367 - ostatné plochy vo výmere 22 m2, parc. č. 477/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2 a parc. č. 1674/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m 2, zapísaných na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
30.11.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088806681500
Zmluva o nájme pozemku č. 088806681500, ktorej predmetom sú časti pozemkov v k. ú. Karlova Ves: pozemky registra C-KN: parc. č. 307/5 vo výmere 103 m2, parc. č. 330/5 vo výmere 15 m2, parc. č. 331/2 vo výmere 126 m2, parc. č. 331/3 vo výmere 562 m2, parc. č. 332/6 vo výmere 110 m2, parc. č. 419/2 vo výmere 117 m2, parc. č. 437/5 vo výmere 89 m2 a časť pozemku registra E-KN: parc. č. 3421 vo výmere 72 m2, spolu o výmere 1194 m2. Uzatvorené dňa: 30.11.2015
Zverejnené dňa: 30.11.2015
26.7.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088806521500
Zmluva o nájme pozemku č. 088806521500, ktorej predmetom sú pozemky E-KN parc.č. 2504/4 – lesné pozemky o výmere 232 m2 a pozemok parc.č. 2504/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, k.ú. Rača, podľa grafickej situácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 18.7.2016
Zverejnené dňa: 26.7.2016
3.11.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088806461100 [PDF, 1,2 MB]
Nájomca : ELONIR s.r.o.,Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 950 462 dátum uzatvorenia zmluvy : 2.11.2011 účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa : 3.11.2011
16.11.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088806441600
Zmluva o nájme pozemku č. 088806441600, ktorej predmetom je nájom časti pozemku parc. č. 4750 – orná pôda o výmere cca 71 m2 v k. ú. Záhorská Bystrica.
Uzatvorené dňa: 14.11.2016
Zverejnené dňa: 16.11.2016
16.11.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088806331600
Zmluva o nájme pozemku č. 088806331600, ktorej predmetom je nájom častí pozemkov v katastrálnom území Rača, registra E-KN parc.č. 1719 – ostatná plocha vo výmere 129 m2 a registra E-KN parc.č. 1720 – vinice vo výmere 517 m2. Uzatvorené dňa: 14.11.2016
Zverejnené dňa: 16.11.2016
9.2.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088806311500
Zmluva o nájme pozemku č. 088806311500, ktorej predmetom je 1/22-ina pozemkov v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2, a parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 tak, ako je zaznačené v snímkach z katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 01.02.2016
Zverejnené dňa: 09.02.2016
22.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088806251100 [PDF, 369 kB]
Predmetom nájmu sú PK pozemok v k. ú. Karlova Ves Ves, parc. č. 3896 - zastavaná plochy o výmere 1500m2, "E" LV č. 650. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod sídliskom.
Zverejnené dňa: 22.3.2012
24.1.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088806201300
Prenájom časti z pozemku registra „E“ parc.č. 4180/2 – orná pôda vo výmere 3 900 m2 , zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2819/1 – vodné plochy vo výmere 35 m2, a časti parc. 2758/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 865 m2. Uzatvorené dňa: 24.1.2014
Zverejnené dňa: 24.1.2014
20.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805981300
Prenájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 1746 – orná pôda o výmere 180 m2, zapísaného na LV č. 843. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 20.12.2013
12.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805801300
Prenájom 1/11-iny pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2, časť parc. č. 1563 o výmere 45 m2, časť parc. č. 1565 o výmere 110 m2, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2. Uzatvorená dňa: 2.12.2013
Zverejnené dňa: 12.12.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.