Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2021Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0137 21 00
Zmluva o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0137-21-00. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je bližšie určenie práv a povinností prenajímateľa ako vlastníka pozemkov pod stavbami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami vo vlastníctve nájomcu, so zachovaním, zákonného vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dátum uzatvorenia: 04.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
10.6.2021DODATOK č. 08 83 0715 11 01
DODATOK č. 08 83 0715 11 01 ktorého predmetom je zmena označenia mena nájomcu

Dátum uzatvorenia: 27.5.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
4.6.2021VÚB Lasing a.s.
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0090-21-00

Dátum uzatvorenia: 21.5.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
31.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0294 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0294 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Ušiakova 10,12,14,16, na pozemku reg. "C" parc. č. 3121 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
31.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0293 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Drobného 4, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3044 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie nájmov majetku
27.5.2021Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií
Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGTS2100069
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Oddelenie správy komunikácií
27.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0238 21 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0238 21 00 uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Drobného 6, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3044 v k. ú. Dúbravka
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Oddelenie nájmov majetku
26.5.2021Dodatok č. 18-83-0050-21-01 - Centrum MEMORY n.o.
Úprava zmluvného ustanovenia k výpočtu nájomného
Dodatok č. 18-83-0050-21-01
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
26.5.2021Andrej Gabura -ARG COM, Majerníkova 58, 841 05 Bratislava
doplnenie ustanovení k nebytovému priestoru
Číslo dodatku zmluvy: Dodatok č. 08-893-0272-12-02 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
25.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0202 21 00
Nájomca: Adam Hamšík a Tatiana Hamšíková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.05.2021
17.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0243 21 00
Nájomca: Andrej Zelenay a Zuzana Zelenay
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.05.2021
17.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00
Nájomca: Ružena Majtánová a Andrea Drobná
Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.05.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.05.2021
5.5.2021Zmluva o nájme pozemku č. 088301342100
Zmluva o nájme pozemku č. 088301342100, uzatvorená za účelom vybudovania kontajnerového stojiska, na pozemku reg. "C" KN parc. č. 1172/2, k. ú. Karlova Ves.
Dátum uzatvorenia: 03.05.2021
Dátum zverejnenia: 05.05.2021
Dátum účinnosti: 06.05.2021
Oddelenie nájmov majetku, Sekcia správy nehnuteľností
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0212-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0211-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0210-21-00, ktorej predmetom je pozemok parc. č. 5211/5 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
26.4.2021ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0213-21-00
ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-88-0213-21-00, ktorej predmetom je pozemkom parc. č. 5393/1 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 22.04.2021
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Dátum účinnosti: 27.04.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0150 21 00
Nájomca: Martin Székely a Lenka Székely
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.04.2021
16.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0147 21 00
Nájomca: Branislav Trutz
Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.04.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.04.2021
15.4.2021Dodatok č. 088310361701 k Zmluve o nájme pozemku č. 088310361700
Nájomca: EPROMA SK s.r.o., Hany Meličkovej 1/E, 841 05 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 06.04.2021
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.04.2021
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
15.4.2021Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 18-83-0050-21-00
Centrum MEMORY n.o., Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
15.4.2021Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nájom pozemku katastrálne územie Nivy registra „C“ parc. č. 15420/13 vo výmere 24 m², za účelom realizácie stavebného objektu „Verejné osvetlenie – vetva C2“ v súvislosti s realizáciou stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia“.
Číslo zmluvy: ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08-83-0133-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
15.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0138-21-00
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bohrova č. 3 a 5, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 15.04.2021
Dátum zverejnenia: 15.04.2021
Dátum účinnosti: 16.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
13.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00 uzatvorená za účelom revitalizácie a obnovy predpolia a okolia budovy Národnej banky Slovenska, na pozemkoch v k. ú. Staré Mesto, Nájomca: Národná banka Slovenska
Dátum uzatvorenia: 12.04.2021
Dátum zverejnenia: 13.04.2021
Dátum účinnosti: 14.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
12.4.2021Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0047 21 00
Nájomca: Ivan Kalina a Peter Kalina
Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.04.2021
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.04.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.