Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.2.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800271500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800271500, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3283, v podiele 1/6, evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2308, podľa grafickej identifikácie č. 7/2007 vyhotovenej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 13 (spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2). Uzatvorené dňa: 25.2.2015
Zverejnené dňa: 25.2.2015
2.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800271100
Prenájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parcela registra "E" č. 4871 - podiel 1/6 - pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.2.2011
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800201300
Zmluva pre účely nájmu časti pozemku parc. č. 1478/2 – záhrada o výmere 168 m2 evidovaný ako parcela registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Karlova Ves zapísaná na LV č. 1533 /predmetom nájmu je časť pozemku o veľkosti 126 m2, ktorý je zabraný stavbou – komunikáciou Matejkova ulica, tak ako je zakreslené v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy/. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800191300
Zmluva o nájme časti pozemku registra „E“ v k. ú. Rača, parc. č. 1313 – orná pôda vo výmere 723 m2, LV 4990 v podiele 15/72. Uzatvorená dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
23.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800191200 [PDF, 811 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652 - orná pôda o výmere 126 m2 v podiele 1/4 a pozemky registra C v k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/69 - zastavaná plocha o výmere 296 m2 v podiele 1/12 a parc. č. 2737/71 - zastavaná plocha o výmere 667 m2 v podiele 1/12. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 23.1.2012
27.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800181300
Zmluva o nájme pozemku č. 088800181300 - časti z pozemkovoknižnej parc.č. 6099 – záhrada vo výmere 280 m2 , zodpovedajúcej časti pozemku registra „C“ parc. č. 5701/33 - zastavaná plocha vo výmere 280 m2 v k.ú. Vinohrady. Uzatvorené dňa: 26.3.2014.
Zverejnené dňa: 27.3.2014
29.2.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088800131600
Zmluva o nájme pozemku č. 088800131600, ktorej predmetom je pozemok registra „E“ parc. č. 4180/3 vo výmere 1463 m2 zodpovedajúci časti pozemku registra „C“ parc. č. 2758/6, tak ako je to zakreslené v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 26.2.2016
Zverejnené dňa: 29.2.2016
29.1.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800131500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800131500, ktorej predmetom je časť pozemku registra „E“ parc. č. 12068, ktorej zodpovedá časť KN parc. č. 11758/1 – ostatná plocha vo výmere 685 m2 v k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 29.1.2015
Zverejnené dňa: 29.1.2015
29.1.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800111500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800111500, ktorej predmetom je spoluvlastnícky podiel 15/72 k pozemku registra „E“ parc. č. 1313 – orná pôda vo výmere 723 m2 k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 29.1.2015
Zverejnené dňa: 29.1.2015
16.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800111200 [PDF, 439 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E KN parc. č. 4871, k. ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 16.1.2012
27.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800101200 [PDF, 450 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Dúbravka, parc. č. 1068 v podiele 4/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 27.2.2012
9.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08880010101100 [PDF, 1,7 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra C parc. č. 2758/10 a časť pozemku registra E parc. č. 684, k. ú. Vajnory. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 9.1.2012
2.2.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800091500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800091500, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ katastra nehnuteľnosti, parc.č. 6606/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2 , k.ú. Vinohrady, zapísaný na LV č. 834. Uzatvorené dňa: 2.2.2015
Zverejnené dňa: 2.2.2015
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800091300 [PDF, 694 kB]
Nájom časti pozemku registra „E“ v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12068 - vinica vo výmere 2 894 m2, LV č. 2438 /časť KN parc. č. 11758/1 – ostatná plocha vo výmere 685 m2, tak ako je to zakreslené v grafickej situácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy/. Uzatvorená dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
24.1.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800081400
Prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 4180/3 – orná pôda vo výmere 1463 m2 zodpovedajúci časti pozemku registra „C“ parc. č. 2758/6. Uzatvorené dňa: 24.1.2014
Zverejnené dňa: 24.1.2014
24.1.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800071400
Prenájom časti pozemku registra „E“ parc.č. 684 vo výmere 815 m2 , zodpovedajúcu časti pozemku registra „C“ parc. č. 2722/3 a pozemok KN-C parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 425 m2. Uzatvorené dňa: 24.1.2014
Zverejnené dňa: 24.1.2014
4.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800061100
Nájom časti pozemku KN-E parc.č. 4180/3, k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 4.2.2011
19.1.2011Zmluva o nájme pozemku č. 0888000511 [PDF, 732 kB]
Nájom časti pozemku PK parc. č. 12068, k.ú. Nové Mesto
Zverejnené dňa: 19.1.2011
8.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800021300 [PDF, 137 kB]
Nájom časti pozemku reg. "E" v k.ú. Jarovece, parc. č. 1668 - orná pôda o výmere 660 m2, LV č. 753. Uzatvorené dňa: 8.2.2013
Zverejnené dňa: 8.2.2013
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800011300
Prenájom časti pozemkov registra „C“, k. ú. : Ružinov, parc. č. 1283/12 – ostatné plochy o výmere 21 m2, parc. č. 1400/54 – ostatné plochy o výmere 1060 m2 a parc. č. 3179/8 – ostatné plochy o výmere 147 m2, zapísaných na LV č. 5944. (celková výmera nájmu predstavuje 171 m2 pozemkov) Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
26.1.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 1009 1600
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 1009 1600
Prenajímateľka: Anna Golkovská
Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.1.2017
Dátum zverejnenia: 26.1.2017
26.1.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0983 1600
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0983 1600
Prenajímateľ: Pavel Bernát
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.1.2017
Dátum zverejnenia: 26.1.2017
14.12.2016Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0917 1600
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0917 1600, ktorej predmetom je prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 690, 721/168, 1563, 798/101, 798/201 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 12. 12. 2016
Zverejnená dňa: 14. 12. 2016
14.12.2016Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0915 1600
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0915 1600, ktorej predmetom je prenájom časti pozemkov registra „E“ parc. č. 690, 721/168, 1563, 798/101, 798/201 v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 12. 12. 2016
Zverejnená dňa: 14. 12. 2016
16.1.2017Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0841 16 00
Zmluva o nájme pozemku č. 0888 0841 16 00, ktorej predmetom je prenájom pozemkov pod komunikáciami parc. č. 690, 721/168, 1563 a nasl. v k. ú. Ružinov.
Uzatvorená dňa: 14. 12. 2016
Zverejnená dňa: 16. 1. 2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.