Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.5.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800721500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800721500, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Vajnory, parc. č. 2176/8 vo výmere 8281 m2 evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 2745 v podiele 3/14. Podiel prenajímateľa je 1774,5 m2. Uzatvorené dňa: 25.5.2015
Zverejnené dňa: 26.5.2015
14.2.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800721400
Prenájom pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2 v podle 1/11, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 v podiele 1/11, časť parc. č. 798/1 o výmere 451 m2 v podiele 1/22. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverjnené dňa: 14.2.2014
14.2.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800711400
Prenájom pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2 v podiele 1/11, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 v podiele 1/11 a časť parc. č. 798/1 o výmere 451 m2 v podiele 1/22. Uzatvorené dňa: 10.2.2014
Zverejnené dňa: 14.2.2014
12.3.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800671500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800671500, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k.ú. Karlova Ves a to pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č. 2367/4 ostatné plochy vo výmere 38 m2 , parc.č. 2367/3 ostatné plochy vo výmere 25 m2 , 2366/5 ostatné plochy vo výmere 101 m2 , 2365/4 ostatné plochy vo výmere 100 m2 , zapísaných na LV č.4398. Uzatvorené dňa: 12.3.2015
Zverejnené dňa: 12.3.2015
19.4.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088800631600
Zmluva o nájme pozemku č. 088800631600, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 7299 vo výmere 1415 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 3398. Uzatvorené dňa: 15.4.2016
Zverejnené dňa: 19.4.2016
15.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800621100
Predmetom prenájmu je časť pozemku v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3283 - podiel 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
29.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800581100
Predmetom prenájmu sú časti pozemkov registra "E", parc. č. 1159 a parc. č. 1160, k.ú. Záhorská Bystrica. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku, na ktorom je zrealizovaná komunikácia.
Zverejnené dňa: 29.3.2011
5.5.2015Zmluva o nájme pozemku č. 088800561500
Zmluva o nájme pozemku č. 088800561500, ktorej predmetom sú pozemky v k.ú. Rača, a to: pozemok KN-E parc.č. 1719 – ostatná plocha vo výmere 129 m2 a pozemok KN-E parc.č. 1720 – vinice vo výmere 517 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 1667/4,22877,1616,1631/2. Uzatvorené dňa: 5.5.2015
Zverejnené dňa: 5.5.2015
23.1.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800561300
Zmluva o nájme pozemku č. 088800561300, ktorej predmetom je prenájom časti pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, podľa grafickej identifikácie č. 54/2005 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom zo dňa 27.8.2005, a to z pozemku parc. č. 1159 – orná pôda diel 1 o výmere 16 m2, diel 2 o výmere 714 m2, diel 3 o výmere 82 m2, a z pozemku parc. č. 1160 – orná pôda diel 4 o výmere 10 m2, diel 5 o výmere 410 m2, diel 6 o výmere 50 m2 ; spolu o výmere 1282 m2. Uzatvorené dňa 21.1.2014.
Zverejnené dňa 23.1.2014.
19.5.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088800531600
Zmluva o nájme pozemku č. 088800531600, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Podunajské Biskupice, špecifikované v Čl. 1 ods. 2 a ods. 3 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 13.5.2016
Zverejnené dňa: 19.5.2016
23.5.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800531300
Prenájom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 17093/34 – zastavaná plocha vo výmere 6 565 m2, v k. ú. Rača parc. č. 6154/8 – zastavaná plocha vo výmere 6 794 m2, parc. č. 6154/10 – zastavaná plocha vo výmere 7 735 m2, parc. č. 17115/8 – zastavaná plocha vo výmere 9 756 m2. Uzatvorené dňa: 21.5.2013
Zverejnené dňa: 23.5.2013
28.2.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800511200 [PDF, 405 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3429/8, parc. č. 3430/10 a parc. č. 3430/11. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800432000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800432000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
4.6.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800431200 [PDF, 138 kB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "E" KN v k. ú. Jarovce, parc. č. 143 o výmere 32 m2, zapísaný na LV č. 1248. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou Kôstková ulica Bratislava.
Zverejnené dňa: 4.6.2012
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800422000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800422000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
9.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800421200 [PDF, 918 kB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Karlova Ves Ves, parc. č. 2367/4, 2367/3,2366/5 a 2365/4, LV č. 4398. Účel nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
12.2.2020Zmluva o nájme pozemku č. 088800412000
Zmluva o nájme pozemku č. 088800412000, ktorej predmetom je prenájom pozemkov registra E KN parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2 a parc. č. 4928/1 vo výmere 154 m2 v k. ú. Vajnory.

Uzatvorená dňa: 12. 02. 2020
Zverejnená dňa: 12. 02. 2020
13.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800411300
Prenajíma sa pozemok registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č.2367/4 ostatné plochy vo výmere 38 m2 , parc.č.2367/3 ostatné plochy vo
výmere 25 m2 , 2366/5 ostatné plochy vo výmere 101 m2 , 2365/4 ostatné plochy vo výmere 100 m2, zapísaných na LV c.4398, katastrálne územie Karlova Ves.
Uzatvorené dňa: 07.03.2013.
Zverejnené dňa: 13.03.2013.
15.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800381300
Prenajímateľ prenajíma nájomcovi časť pozemku v k.ú. Dúbravka,p.č. 3283, v podiele 1/6, evid. ako parcela reg. "E" na LV č. 2308,podľa grafickej identifikácie č. 7/2007 diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11, a 13 / spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2/.
Uzatvorené dňa 11.03.2013.
Zverejnené dňa 15.03.2013.
11.3.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800371300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3283, v podiele 1/6, evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 2308, podľa grafickej identifikácie č. 7/2007 vyhotovenej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o., diely 3,4,5,6,7,8,9,10,11 a 13 (spolu o výmere 1085 m2, z toho podiel 1/6 je 181 m2). Uzatvorené dňa 07.03.2013.
Zverejnené dňa: 11.03.2013
4.4.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800351300
Nájom pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3405/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, evidovaného ako parcela registra „C“ na liste vlastníctva č. 4683. Uzatvorené dňa: 25.3.2013
Zverejnené dňa: 4.4.2013
18.2.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800341100 [PDF, 2 MB]
Nájom pozemkov registra E v k. ú. Podunajské Biskupice (pôvodné k. ú. Komárov), parc. č. 69, parc. č. 70, parc. č. 83, parc. č. 85, parc. č. 152 v častiach zastavaných miestnymi komunikáciami a parkoviskom
Zverejnené dňa: 18.2.2011
27.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800331300
Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je nájom časti pozemku reg. "E" parc. č. 4871 - orná pôda vo výmere 466 m2, k.ú. Záhorská Bystrica v spoluvlastníckom podiele 1/2. Uzatvorená dňa: 20.2.2013
Zverejnené dňa: 27.2.2013
14.2.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800321400
Prenájom časti pozemku reg. „E" KN v k.ú. Rača, parc. č. 3135/1 - vinice vo výmere 270 m2 (LV č. 83), v podiele 1/2, ktorému zodpovedá časť pozemku reg. „C" KN parc.č. 3150/43, pozemku reg. „E" KN v k.ú. Rača, pare. č. 3431 - trvalé trávne porasty vo výmere 13 m2 (LV č. 83), v podiele 1/2, ktorému zodpovedá časť pozemku reg. „C" KN parc.č. 3282/10, pozemku reg. „E" KN v k.ú. Vajnory pac. č. 4304 - orná pôda vo výmere 47 m2 (LV č. 3650) v podiele 1/2, ktorému zodpovedá pozemok parc.č. 2042/651 v celosti, pozemku reg. „E" KN v k.ú. Nové Mesto parc. č. 4304 - ostatné plochy vo výmere 10 m2 ( LV č.5570) v podiele 1/2 , ktorému zodpovedá časť pozemku reg. „C" KN parc.č. 23056/121. Uzatvorené dňa: 10.2.2014
Zverejnené dňa: 14.2.2014
25.1.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800291200 [PDF, 620 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra E v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 694 v podiele 1/3. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 25.1.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.