Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
27.4.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801651600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801651600, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, špecifikované v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 20.4.2016
Zverejnené dňa: 27.4.2016
27.4.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801641600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801641600, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti v k. ú. Podunajské Biskupice, špecifikované v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 20.4.2016
Zverejnené dňa: 27.4.2016
22.5.2019Zmluva o nájme pozemku č. 088801631900 [PDF, 567 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801631900, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 1234/3 - orná pôda o výmere 6683m2 v k. ú. Jarovce.

Uzatvorená dňa: 17. 04. 2019
Zverejnená dňa: 22. 05. 2019
3.5.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801631600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801631600, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Podunajské Biskupice, špecifikované v Čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 2.5.2016
Zverejnené dňa: 3.5.2016
2.5.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801601400
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Vinohrady, a to pozemku registra „C“ parc. č. 21672/3 - zastavané plochy vo výmere 520 m2, LV č. 4804, ktorý vznikol z pozemkovoknižného pozemku parc. č. 6683 vedeného v PK vložke č. 2241. Uzatvorené dňa: 29.4.2014
Zverejnené dňa: 2.5.2014
17.4.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801561400
Zmluva o nájme pozemku č. 088801561400 na prenájom nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves a to pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č.2367/4 ostatné plochy vo výmere 38 m2 , parc.č.2367/3 ostatné plochy vo výmere 25 m2 , 2366/5 ostatné plochy vo výmere 101 m2 , 2365/4 ostatné plochy vo výmere 100 m2 , zapísaných na LV č.4398. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
20.10.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801511600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801511600, ktorej predmetom je prenájom 1/11-iny pozemkov v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere cca 2410 m2 a parc. č. 721/168 o výmere 91 m2 tak, ako je zaznačené v snímkach z katastrálnej mapy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Uzatvorené dňa: 19.10.2016
Zverejnené dňa: 20.10.2016
7.10.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088801481100 [PDF, 996 kB]
Predmetom nájmu sú časti pozemkov registra E v k.ú. Rača, parc. č. 3135/1, parc. č. 3431 a parc. č. 4304. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciami.
Zverejnené dňa: 7.10.2011
30.3.2017Zmluva o nájme pozemku č. 088801441700 [PDF, 207 kB]
Zmluva o nájme pozemku č. 088801441700
Prenajímateľ: Ivák Rudolf
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.3.2017
Dátum zverejnenia: 30.3.2017
20.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801331400
Zmluva o nájme pozemku : a to časti pozemku parc. č. 23025/1 vo výmere cca 57 m2, časti pozemku parc. č. 1935/6 vo výmere cca 214 m2, časti pozemku parc. č. 1935/8 vo výmere cca 400 m2, časti pozemku parc. č. 21462/4 vo výmere cca 137 m2, v rozsahu 808 m2. Uzatvorené dňa: 20.3.2014.
Zverejnené dňa: 20.3.2014
7.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801281400
Zmluva o nájme nehnuteľnosti – pozemku registra „E“ v k. ú. Trnávka, parc.č. 1214/28 – orná pôda o výmere 652m2 zapísaného na LV č. 3864, v podiele 1/7 za účelom majetkovoprávneho usporiadanie pozemku pod komunikáciou. Uzatvorená dňa: 5.3.2014.
Zverejnená dňa: 7.3.2014
7.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801271400
Zmluva o nájme časti pozemku registra „E“ v k. ú. Trnávka, parc. č. 1214/28 – orná pôda o výmere 652 m2, v podiele 5/35 tak, ako je zaznačené v snímke z katastrálnej mapy, za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod komunikáciou. Uzatvorená dňa: 5.3.2014.
Zverejnené dňa: 7.3.2014
22.3.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801241600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801241600, ktorej predmetom je pozemok v k. ú. Vajnory, parc. č. 896 - orná pôda vo výmere 485 m2 evidovaný ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 3428.
Uzatvorené dňa: 22.3.2016
Zverejnené dňa: 22.3.2016
22.3.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801171600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801171600, ktorej predmetom sú pozemky v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5639/102 a parc. č. 5639/202 vo výmere spolu 1243 m2 evidovaných ako parcely registra „E“ na liste vlastníctva č. 4940.Uzatvorené dňa: 22.3.2016
Zverejnené dňa: 22.3.2016
31.3.2016Zmluva o nájme pozemku č. 08880111600
Zmluva o nájme pozemku č. 08880111600, ktorej predmetom sú pozemky v k.ú. Nové Mesto, k.ú. Trnávka a k.ú. Rača podľa špecifikácie a podmienok uvedených v Čl. 1, odsek 2) tejto zmluvy.
Uzatvorené dňa: 29.3.2016
Zverejnené dňa: 31.3.2016
20.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088801021400
Zmluva o nájme pozemkov registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 2677/13 – záhrady o výmere 132 m2, parc. č. 2681/3 – záhrady o výmere 131 m2. Uzatvorené dňa: 18.3.2014.
Zverejnené dňa: 20.4.2014
15.3.2016Zmluva o nájme pozemku č. 088801001600
Zmluva o nájme pozemku č. 088801001600, ktorej predmetom je časť pozemku v k. ú. Jarovce, vedeného v katastri nehnuteľností v registri „E“ ako parc. č. 1668 - orná pôda o výmere 660 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1577. Uzatvorené dňa: 8.3.2016
Zverejnené dňa: 15.3.2016
2.3.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088800961200 [PDF, 1,2 MB]
Predmetom nájmu sú pozemky registra C v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21968/113 v podiele 1/4, parc. č. 23056/170 v podiele 1/4, parc. č. 21968/112 v podiele 1/2, parc. č. 23056/169 v podiele 1/2, v k. ú. Trnávka, parc. č. 4341/74 v podiele 1/2, v k. ú. Rača, parc. č.891/212 v podiele 1/2, parc. č.891/213 v podiele 1/2, parc. č.891/216 v podiele 1/8, parc. č.891/217 v podiele 1/8, parc. č.891/218 v podiele 1/8. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemkom pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 2.3.2012
14.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800931400
Zmluva o nájme časti pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785 v podiele 1/6, podľa grafickej identifikácie z januára 2007 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o. Podiel prenajímateľa je 100,59 m2. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 14.3.2014
14.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800921400
Zmluva o nájme časti pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785 v podiele 1/6, podľa grafickej identifikácie z januára 2007 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o. Podiel prenajímateľa je 100,59 m2. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 14.3.2014
14.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800911400
Zmluva o nájme časti pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785 v podiele 1/2, podľa grafickej identifikácie z januára 2007 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o.Podiel prenajímateľa je 301,77 m2. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 14.3.2014
14.3.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800901400
Zmluva o nájme časti pozemku v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/48 vo výmere 603,54 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 4785 v podiele 1/6, podľa grafickej identifikácie z januára 2007 vypracovanej vyhotoviteľom GEO-team Slovakia s.r.o. Podiel prenajímateľa je 100,59 m2. Uzatvorené dňa: 12.3.2014.
Zverejnené dňa: 14.3.2014
15.3.2011Zmluva o nájme pozemku č. 088800871100
Predmetom prenájmu je časť pozemku v k.ú. Dúbravka, parc. č. 3283 - podiel 1/6. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 15.3.2011
13.2.2014Zmluva o nájme pozemku č. 088800821400
Prenájom 1/22-iny pozemku registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 798/1 o výmere 451 m2. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 13.2.2014
4.4.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800761300
Nájom pozemku registra „E“, k. ú. Ružinov, parc. č. 500/1 – orná pôda o výmere 449 m2 zapísaného na LV č. 3429. Uzatvorená dňa: 25.3.2013
Zverejnená dňa: 4.4.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.