Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.6.2022ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0352 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 03 52 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 6154/41 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 4925/102 k. ú. Rača
Číslo zmluvy: 08 83 0352 22 00
Objednávateľ: D O A S, a.s, Košická 5590/56, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 5 730,00 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov, referát nájmov majetku
29.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10132/11, parc. č. 10132/1 a stavby súp. č. 17531, k. ú. Nivy.
Číslo zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0356-22-00
Dodávateľ: Komunálny podnik Bratislavy, Technická 6, 821 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 1.-
Oddelenie majetkových vzťahov
29.6.2022Dodatok č. 08-83-0132-21-01
Dodatok č. 08-83-0132-21-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0132-21-00, ktorého predmetom je zúženie výmery predmetu nájmu pozemku registra 16948/2 k. ú. Trnávka.
Dodatok č. 08-83-0132-21-01
Objednávateľ: Mestský parkovací systéme, spol. s r.o., Primaciálne nám. 1811 01 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 1.- Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
24.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0355-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 15196/7 k. ú. Ružinov
Číslo zmluvy: 08-83-0355-22-00
Objednávateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48, v zastúpení správcom VSD, s.r.o.,
Dátum uzatvorenia: 21.06.2022
Cena: 35,00.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
23.6.2022DODATOK č. 08 83 0656 08 03
DODATOK č. 08 83 0656 08 03 K ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 83 0656 08 00, ktorého predmetom je nájom pozemkov, a to časť parc. č. 1157 o výmere 590 m², časť parc. č. 1159 o výmere 1645 m², časť parc. č. 1160 o výmere 75 m², časť parc. č. 1162 o výmere 4715 m², spolu pozemky vo výmere 7025 m², nachádzajúce sa na Osuského ulici v Bratislave, k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748.
DODATOK č. 08 83 0656 08 03
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia
Dátum uzatvorenia: 20.06.2022
Cena: 1.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
21.6.2022Dodatok č. 08 83 0364 13 03
Dodatok č. 08 83 0364 13 03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0364 13 00, ktorého predmetom sú pozemky registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto.
Dodatok č. 08 83 0364 13 03
Objednávateľ: Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 835 672
Dátum uzatvorenia: 20.06.2022
Cena: 12 176,18 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
17.6.2022Dodatok č. 08 83 0585 13 01
Dodatok č. 08 83 0585 13 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0585 13 00, ktorého predmetom je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 08 83 0585 13 01
Objednávateľ: Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO 35 835 672
Dátum uzatvorenia: 16.06.2022
Cena: 5 213,37 Eur
Oddelenie majetkových vzťahov
15.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0337 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0337 22 00, ktorej predmetom je prenájom časti pozemku registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3884/1 vo výmere 10 m²
Číslo zmluvy: 08 83 0337 22 00
Objednávateľ: Rakyta Land Development, a.s., Legionárska 10, Bratislava
Dátum uzatvorenia: 13.06.2022
Cena: 300.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
14.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0338 22 00
Číslo zmluvy
08 83 0338 22 00

Objednávateľ
Ing. arch. Adriana Halgašová, Ing. arch. Peter Halgaš a Ing. Dušan Janere

Dodávateľ
Hlavné mesto SR Bratislava

Názov zmluvy
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0338 22 00

Stručný popis zmluvy
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0338 22 00 , ktorej predmetom je nájom častí pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3419 a parc. č. 3651/462, spolu vo výmere 28 m², na vybudovanie a užívanie vjazdu na pozemky vo vlastníctve nájomcov na Iskerníkovej ul.

Dátum uzavretia
13. 6. 2022

Hodnota predmetu zmluvy
840
13.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088807851500
Predmet: nájom pozemku parc.č. 4871 – orná pôda vo výmere 325 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
9.6.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0319 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0319 22 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“, k. ú. Nivy, parc. č. 15516/5, vo výmere 19 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 797.
Číslo zmluvy: 08 83 0319 22 00
Objednávateľ: Boris Gyén, Hlavná 4/3, 946 56 Dulovce
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 228,00 eur
Oddelenie majetkových vzťahov
7.6.2022Dodatok č. 08-83-0184-21-01
Dodatok č. 08-83-0184-21-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0184-21-00, ktorého predmetom je rozšírenie investičnou akciou s názvom „Úprava vonkajších komunikácií a priestorov“, s nezmenenou výškou nájomného.predmetu a účelu nájmu zmluvy o nájme pozemku uzatvorenej s Národnou bankou Slovenska, z dôvodu pokračovania v úpravách bezprostredného okolia budovy NBS pripravovanou
Číslo dodatku zmluvy: 08-83-0184-21-01
Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 831 25 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 1.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
7.6.2022Dodatok č. 08 88 0766 1500 k Zmluve o nájme pozemku č. 088807661500
Dodatok č. 08 88 0766 15 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0766 1500, ktorého predmetom je nájom pozemku parc. č. 69, k. ú. Podunajské Biskupice.
Číslo dodatku zmluvy: 08 88 0766 1500
Objednávateľ: Helena Szabová, Lotyšská 10, 821 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 06.06.2022
Cena: 355,02.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
2.6.2022Zmluva o nájme pozemku 08 83 0864 21 00
Zmluva o nájme pozemku 08 83 0864 21 00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13149/20, vo výmere 14 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Číslo zmluvy: 08 83 0864 21 00
Objednávateľ: Aurel Janda, Bieloruská 5191/32, 821 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 30. 5. 2022
Cena: 168.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
31.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0281 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0281 22 00, ktorej predmetom je – nájom pozemku v Bratislave, registra „C“, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/79, vo výmere 18 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria.
Číslo zmluvy: 08 83 0281 22 00
Objednávateľ: MDDr. Alica Orenčáková, MDDr. Frederik Orenčák
Dátum uzatvorenia: 30.05.2022
Cena: 216.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
26.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0292-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0292-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9883/1 k. ú. Nivy.
Číslo zmluvy: Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0292-22-00
Objednávateľ: Valéria Šimanová, Revúcka 7, 821 08 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 21.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
19.5.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 11
Dodatok č. 08 83 0069 14 11, ktorého premetom je zmena predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., z dôvodu realizácie stavby sociálneho zariadenia pre vodičov MHD na Jasovskej ulici, na časti pozemkov parc. č. 2548/3 a 2150/4 v k. ú. Petržalka, vo výmere 23 m2.
Číslo zmluvy: 08 83 0069 14 11
Objednávateľ: Dopraný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736
Cena: 0 eur
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0251-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0251-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5269/13 k. ú. Podunajské Biskupice.
Číslo zmluvy: 08-83-0251-22-00
Dodávateľ: Biskupičan, občianske združenie, Baltská 23, 821 07 Bratislava, IČO: 52177688
Cena: 1 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0250-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0250-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 9871/96 k. ú. Nivy
Číslo zmluvy: 08-83-0250-22-00
Dodávateľ: SUNSHINE, občianske združenie, Budovateľská 26, 821 08 Bratislava, IČO:42139619
Cena: 1 eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
18.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 03 0272 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 03 0272 22 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „C“ parc. č. 891/4 k.ú. Rača.
Číslo zmluvy: 08 03 0272 22 00
Dodávateľ: Ing. Ľuboš Mrva, Jurkovičova 7477/3, 831 06 Bratislava
Cena: 162,00 eur/rok
Dátum uzatvorenia: 10.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
5.5.2022Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017
Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017 Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017, ktorej predmetom je nájom pozemku reg E KN parc. č. 226 – orná pôda vo výmere 68 m2, k. ú. Ružinov.
Číslo zmluvy: 0888 0244 1701
Dodávateľ: Valéria Kalusová, Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava
Cena: 22,44
Dátum uzavretia: 05.05.2022
4.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0136 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0136 22 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemkov registra „E“ KN , p. č. 952/2, 953/2, 1497/47, 957/1, 958/1, 1497/45, 1497/44, 1497/43, 962/1, 970/1, 1497/1, 1495,k. ú. Rača.
Číslo zmluvy: 08 83 0136 22 00
Objednávateľ: FLORABEL s.r.o., Jašíková 14, 821 03 Bratislava
Cena: 5 241,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 25.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0271 22 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0271 22 00, ktorej : nájom pozemkov registra „E“ KN parc. č. 3436/1 a parc. č. 3437 v k. ú. Karlova Ves za účelom zriadenia a užívania komunitnej záhrady na predmete nájmu, a to umiestnením vyvýšených záhonov a dreveného domčeka pre deti na Kempelenovej ulici.
Číslo zmluvy: 08 83 0271 22 00
Objednávateľ: Mgr. Veronika Vanochová, Kempelenova 15, 841 04 Bratislava
Cena: 1.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Dodatok č. 05 95 0492 97 07
Dodatok č. 05 95 0492 97 07 k Zmluve o nájme pozemku č. 05 95 0492 97 00, ktorého predmetom je doplnenie účelu nájmu niektorých pozemkov o ich užívanie ako letné terasy pred hotelovými reštauráciami.
Číslo zmluvy: 05 95 0492 97 07
Objednávateľ: Carlton Property, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.4.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015
Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015, predmet: uzatvorenie Dodatku č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015 z dôvodu zosúladenia skutkového a právneho stavu.
Číslo zmluvy: 0888001115 02
Objednávateľ: Juliana Hrubíková, Helena Rieglerová
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.