Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 65 66 67 68 -69- 70 71 72 73 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
7.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088806751200 [PDF, 52 kB]
Zmluva o nájme časti pozemkov registra "C" v k.ú. Karlova Ves: parc. č. 1426/64 ostatné plochy vo výmere 200 m2, parc. č. 3651/1 - ostatné plochy vo výmere 130 m2, parc. č. 1674/73 - ostatné plochy vo výmere 162 m2, parc. č. 1426/367 - ostatné plochy vo výmere 22 m2, parc. č. 477/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 240 m2 a parc. č. 1674/70 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m 2, zapísaných na LV č. 46.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
5.12.2012mluvu o nájme pozemku č. 088305931200 [PDF, 1,1 MB]
/Nájomca: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.12.2012
4.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0743 12 00 [PDF, 153 kB]
Nájomca : Občianske združenie SUSEDIA SAMI SEBE / Kresánkova 20, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 04.12.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 04.12.2012
29.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0676 12 00 [PDF, 432 kB]
Nájomca : DEVELOPMENT 4, a.s., Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 28.11.2012. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 29.11.2012
29.11.2012Dodatok č. 08-83-0362-11-01 [PDF, 458 kB]
Dodatok č. 08-83-0362-11-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0362-11-00, nájomca Prvosienková cesta, družstvo, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 29.11.2012
21.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0613-12-00 [PDF, 1,5 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0613-12-00, nájomca Telovýchovná jednota - Záhorák - tenisový klub, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.11.2012
19.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088805531200 [PDF, 1,5 MB]
Predmetom nájmu je pozemok registra "C" KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 21672/3, LV č. 4804, v celosti. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku pod komunikáciou.
Zverejnené dňa: 19.11.2012
14.11.2012Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0956 08 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Mário Zigmund / Dátum uzatvorenia dohody : 13.11.2012
Zverejnené dňa : 14.11.2012
12.11.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0606-12-00 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trenčianska 22, 24, 26 v zastúpení spoločnosti SENES, spol. s r. o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2012
Zverejnené dňa: 12.11.2012
12.11.2012Zmluva o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08 83 0609 12 00/0099 [PDF, 2,4 MB]
Nájomca: VERO, s.r.o. Klincova 32, 821 08 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2012
Zverejnené dňa: 12.11.2012
9.11.2012Zmluvu o nájme pozemkov č.08-83-0607-12-00 [PDF, 1,6 MB]
Nájomcovia:Ing.Roland Procházka a Ing.Jozef Turóci/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 9.11.2012
9.11.2012Zmluvu o nájme pozemkov a stavby č.07-83-0605-12000 [PDF, 1,5 MB]
Nájomca: OZ Vagus/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom písomného protokolárneho odovzdania predmetu nájmu
Zverejnené dňa: 9.11.2012
8.11.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08805521200 [PDF, 426 kB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Rača parc. č. 1719, 1720, LV č. 7583, v podiele 1/5. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 8.11.2012
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0575 12 00 [PDF, 308 kB]
číslo zmluvy : 088305751200 / nájomca : Martina Svätená, Brančská 3109/1, 851 05 Bratislava / plnenie : 726,65 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 24.10.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0570 12 00 [PDF, 276 kB]
Nájomca : VILLA RUSTICA, s.r.o., Zámocká 36, 811 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 24.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 25.10.2012
25.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088305861200 [PDF, 349 kB]
Nájomca: DAMP, spol. s.r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.10.2012 / účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 25.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08805511200 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom nájmu je časť pozemku registra "E" KN, v k.ú. Rača parc. č. 1719, 1720, LV č. 7583, v podiele 4/5. Účelom nájmu je dousporiadanie právneho vzťahu k pozemku.
Zverejnené dňa: 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0569 12 00 [PDF, 293 kB]
Nájomca : Mgr. Art. Martin Lőrincz / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0567 12 00 [PDF, 266 kB]
Nájomca : JOYFUL, s.r.o., Donnerova 3, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0568 12 00 [PDF, 171 kB]
Nájomca : M.J.A., Silvánska 29, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 22.10.2012 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0572-12-00 [PDF, 1,6 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0572-12-00, nájomca Občianske združenie Spolok Martina Rázusa, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 23.10.2012
23.10.2012Dodatok č. 08 83 0310 05 01 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0310 05 00 [PDF, 789 kB]
číslo zmluvy : 088303100500 / nájomca : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / plnenie : 1,03 Eur ročne / dátum uzatvorenia dodatku : 22.10.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemkov č. 08 83 0573 12 00 [PDF, 977 kB]
číslo zmluvy : 088305731200 / nájomca : Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / plnenie : 1 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 22.10.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
23.10.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0574 12 00 [PDF, 278 kB]
číslo zmluvy : 088305741200 / nájomca : IMPORT SK s.r.o., Čiližská 5007/28, 821 07 Bratislava / plnenie : 1 752 Eur ročne / dátum uzatvorenia zmluvy : 22.10.2012 / účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.10.2012
15.10.2012DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0799-08-02 v znení Dodatku č. 1 [PDF, 33 kB]
Nájomca : JUNIS Development s.r. o. Dátum uzatvorenia dodatku: 15.10.2012
Zverejneé dňa: 15.10.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 65 66 67 68 -69- 70 71 72 73 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.