Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 -68- 69 70 71 72 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.2.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Dohodou o dočasnom užívaní pozemku č. 37/91
Nájomca : Karol Roth / Dátum uzatvorenia dohody : 04.02.2013 / Zverejnené dňa : 04.02.2013
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0012 13 00
Nájomca : Dušan Gajarský a Viera Gajarská / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 01.02.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 01.02.2013
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800091300 [PDF, 694 kB]
Nájom časti pozemku registra „E“ v k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12068 - vinica vo výmere 2 894 m2, LV č. 2438 /časť KN parc. č. 11758/1 – ostatná plocha vo výmere 685 m2, tak ako je to zakreslené v grafickej situácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy/. Uzatvorená dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800191300
Zmluva o nájme časti pozemku registra „E“ v k. ú. Rača, parc. č. 1313 – orná pôda vo výmere 723 m2, LV 4990 v podiele 15/72. Uzatvorená dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
1.2.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800201300
Zmluva pre účely nájmu časti pozemku parc. č. 1478/2 – záhrada o výmere 168 m2 evidovaný ako parcela registra „C“ katastra nehnuteľností, k. ú. Karlova Ves zapísaná na LV č. 1533 /predmetom nájmu je časť pozemku o veľkosti 126 m2, ktorý je zabraný stavbou – komunikáciou Matejkova ulica, tak ako je zakreslené v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy/. Uzavretá dňa: 31.1.2013
Zverejnené dňa: 1.2.2013
28.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0320 12 00
Nájomca : HIR s.r.o., Ožvoldíkova 10,841 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 25.01.2013
Zverejnené dňa : 28.01.2013
25.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 1033 08 00
číslo zmluvy : 088310330800 / nájomca : Ing. Ľubica Kočanová, Haydnova 21, 811 02 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 24.01.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.01.2013
25.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o dlhodobom nájme pozemku č. 18 83 0651 07 00
číslo zmluvy : 188306510700 / nájomca : Ing. Ľubica Kočanová, Haydnova 21, 811 02 Bratislava / dátum uzatvorenia dohody : 24.01.2013 / účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 25.01.2013
25.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807861200
Prenájom časti pozemkov: registra E: parc. č. 3135/1 zodpovedajúca časti pozemku registra C parc. č. 3150/43 – ostatná plocha vo výmere 390 m2 v k.ú. Rača, v podiele 1/2, prenájom pozemku registra E parc. č. 3431 zodpovedajúca časti pozemku registra C parc. č. 3282/10 – zastavaná plocha vo výmere 13 m2 v k.ú. Rača, v podiele 1/2 a prenájom časti pozemku registra E parc. č. 4304 zodpovedajúca pozemku registra C parc. č. 2737/68 – zastavaná plocha vo výmere 232 m2 v k.ú, Trnávka (v celkovej výmere 635 m2). Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807721200
Nájom spoluvlastníckeho podielu ¼ časti nehnuteľnosti registra KN - E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2, parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807501200
Nájom spoluvlastníckeho podielu ¼ časti nehnuteľnosti registra KN - E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2, parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088807731200 [PDF, 466 kB]
Nájom spoluvlastníckeho podielu ¼ časti nehnuteľnosti registra KN - E parc. č. 4166/3 vo výmere 1845 m2, parc. č. 4928 vo výmere 154 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 2190/1, 4928/1. Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnené dňa: 24.1.2013
24.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088800011300
Prenájom časti pozemkov registra „C“, k. ú. : Ružinov, parc. č. 1283/12 – ostatné plochy o výmere 21 m2, parc. č. 1400/54 – ostatné plochy o výmere 1060 m2 a parc. č. 3179/8 – ostatné plochy o výmere 147 m2, zapísaných na LV č. 5944. (celková výmera nájmu predstavuje 171 m2 pozemkov) Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnená dňa: 24.1.2013
23.1.2013Dodatok č. 08 83 0173 12 02 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0173 12 00
číslo zmluvy : 088301731200 / nájomca : Južné mesto IS s.r.o., Poštova 3, 811 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 23.01.2013 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 23.1.2013
16.1.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0311 07 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Andrea Dávidová, Homolova 15,841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 15.01.2013
Zverejnené dňa : 16.01.2013
11.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088307941200
Nájomca: Riazanská - invest, s.r.o., Bajkalská 9/B, Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.01.2013/ účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa 10.1.2013
10.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088307971200
Nájomca: Radničné námestie Rača, Sasinkova 5, Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 09.01.2013/ účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa 10.1.2013
3.1.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0744-12-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0744-12-00, nájomca Vladimír Baláž ZAS FANT, účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 3.1.2013
3.1.2013Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0745-12-00
Nájomca: Dagmar Mikulcová - MIKA / Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.01.2013
Zverejnené dňa: 3.1.2013
27.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 088807361200
Zmluva o nájme pozemku, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra "E" parc. č. 4180/2 - orná pôda vo výmere 3 900 m2 zodpovedajúcu časti pozemku registra "C" parc. č. 2758 - zastavaná plocha vo výmere 3 900 m2, k.ú. Vajnory.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
21.12.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088307781200
Nájomca: ECOHOUSE, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
21.12.2012Zmluvu o nájme pozemku č. 088307831200 [PDF, 526 kB]
/Nájomca: Anton Jurišta/Zodpovedný : Ing. Krištof/Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
21.12.2012Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00 [PDF, 2,1 MB]
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0781-12-00, nájomca Panorama byty, s.r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.12.2012
17.12.2012Dodatok č. 18-83-0137-09-05 k zmluve o nájme č. 18-83-0137-09-00 [PDF, 51 kB]
Nájomca: Tehelné pole, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku: 14.12.2012 / účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2012
7.12.2012Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0789 05 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : RNDr. Peter Ostrolucký, CSc. s manželkou Helenou / Dátum uzatvorenia dohody : 07.12.2012
Zverejnené dňa : 07.12.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 -68- 69 70 71 72 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.