Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
30.11.2016Zmluva o výpožičke MAG/PCO/1610002 zo dňa 1.11.2016
Zmluva o výpožičke vysielacieho zariadenia TSM 452, v.č. C42207A
Dátum zverejnenia: 30.11.2016
5.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0137 19 00 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0137 19 00, predmetom výpožičky je Most č. 090A na Rondeli D1 Prístavný most v rozsahu 60 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 4027/46 a 15 425/139 - ostatné plochy v k. ú. Nivy.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0133 19 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0133 19 00, predmetom výpožičky je zvislá ľavá strana Mosta č. 63 006L Popradská ulica - Malý Dunaj ľavá strana v rozsahu cca 90 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 6085/1 - vodné plochy v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0132 19 00 [PDF, 682 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0132 19 00, predmetom výpožičky je zvislá pravá strana Mosta č. 63 006L Popradská ulica - Malý Dunaj pravá strana v rozsahu cca 90 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 6085/1 - vodné plochy v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0131 19 00 [PDF, 652 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0131 19 00, predmetom výpožičky je zvislá ľavá strana Mosta č. 166.2 Panónska cesta - Janíkov dvor v rozsahu cca 160 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 2150/5 - ostatné plochy v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0129 19 00 [PDF, 1,2 MB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0129 19 00, predmetom výpožičky je Most č. 007 Slovnaftská ulica - Malý Dunaj v rozsahu cca 90 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 3879/13 - vodné plochy v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0128 19 00 [PDF, 651 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0128 19 00, predmetom výpožičky je zvislá pravá strana Mosta č. 166.1 Panónska cesta - Janíkov dvor v rozsahu cca 160 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 2150/5 - ostatné plochy v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
4.4.2019Zmluva o výpožičke č. 24 88 0123 19 00 [PDF, 707 kB]
Zmluva o výpožičke č. 24 88 0123 19 00, predmetom výpožičky je Most č. 059 Romanova ulica v rozsahu cca 40 m2 nachádzajúci sa na časti pozemku registra "C" parc. č. 1446 - vodné plochy v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 19. 03. 2019
Zverejnená dňa: 04. 04. 2019
30.6.2016Zmluva o výpožičke
Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi pozemok s nekrytým parkoviskom s 48 parkovacími miestami do bezodplatného užívania. Prenechanie predmetu výpožičky na užívanie vypožičiavateľovi za účelom zabezpečenia parkovania pre verejnosť.
Dátum zverejnenia: 30.06.2016
28.4.2017Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Rača
Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru Rača uzatvorená dňa 03.01.2017 medzi vlastníkmi spoločného poľovného revíru Rača (hlavné mesto SR Bratislava) ako prenajímateľmi a Poľovníckou spoločnosťou Rača ako nájomcom, ktorej predmetom je nájom pozemkov situovaných v obvode poľovného revíru Rača uzatvorený podľa Notárskej zápisnice č. N 1138/2016, Nz 45550/2016 a NCRls 46562/2016 zo dňa 02.01.2017, za cenu nájmu 3,00 eur/ha/rok.
Uzatvorené dňa: 3.1.2017
Zverejnené dňa: 28.4.2017
9.8.2021Zmluva o spoluužívaní komunikácie a o nájme pozemku
Zmluva o spoluužívaní komunikácie a o nájme pozemku za účelom zriadenia záchytného parkoviska na Púchovskej ulici a spoluužívania komunikácie
Číslo zmluvy: 0770455/00CRZ - MAGTSOP/RIPP3/2021
Účelom tento zmluvy je vybudovanie vjazdu/výjazdu na budúce záchytné parkovisko na Púchovskej ulici, ako je spoluužívanie komunikácie vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft
Cena: 13667,51 Eur vrátane DPH
Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 02.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Sekcia dopravy - oddelenie parkovania
11.4.2014Zmluva o nájme pozemku č.088801771400
Zmluva o nájme pozemku č.088801771400. Účelom nájmu je majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného miestnou komunikáciou – Suchá ulica, a to pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností, parc.č. 6606/19 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 m2 , zapísanej na LV č. 834, k.ú. Vinohrady. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 11.4.2014
27.6.2013Zmluva o nájme pozemku č.088801441300
Prenájom pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností v k.ú.Nové Mesto:parc. č. 11819/1 diel 6 vo výmere 10 m2, parc. č. 22012/4 diel 12 vo výmere 175 m2, diel 18 vo výmere 279 m2, parc. č. 12050/2 diel 10 vo výmere 66 m2, diel 9 vo výmere 499 m2, parc. č. 12050/8 diel 16 vo výmere 88 m2, parc. č. 12142/1 diel 1 vo výmere 479 m2, diel 2 vo výmere 184 m2, diel 3 vo výmere 132 m2, parc. č. 11812/2 diel 4 vo výmere 49 m2, parc. č. 11812/1 diel 3 vo výmere 431 m2, parc. č. 11812/3 diel 2 vo výmere 477 m2, diel 1 vo výmere 70 m2, parc. č. 11819/3 diel 5 vo výmere 122 m2, parc. č. 12050/15 diel 8 vo výmere 33 m2, diel 7 vo výmere 240 m2 parc. č. 12050/11 diel 14 vo výmere 499 m2, diel 15 vo výmere 71 m2, parc. č. 22005/2 diel 11 vo výmere 124 m2, diel 17 vo výmere 252 m2, parc. č. 11787/1 diel 13 vo výmere 33 m2 zapísané na LV č.2246. Uzatvorené dňa: 13.6.2013
Zverejnené dňa: 27.6.2013
14.2.2014Zmluva o nájme pozemku č.088800281400
Prenájom pozemkov parc. č. 3422/1 – trvalé trávnaté pozemky vo výmere 12 m2, vedený na LV č. 2627, v spoluvlastníckom podiele ½, k. ú. Rača a parc. č. 3422/2 – trvalé trávnaté porasty vo výmere 16 m2, vedený na LV č. 2627, v spoluvlastníckom v podiele ½. v k. ú. Rača. Uzatvorené dňa: 11.2.2014
Zverejnené dňa: 14.2.2014
3.1.2013Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0745-12-00
Nájomca: Dagmar Mikulcová - MIKA / Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.01.2013
Zverejnené dňa: 3.1.2013
12.11.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0606-12-00 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Trenčianska 22, 24, 26 v zastúpení spoločnosti SENES, spol. s r. o., Vlčie hrdlo, 824 10 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 08.11.2012
Zverejnené dňa: 12.11.2012
19.2.2014Zmluva o najme pozemku č.08-83-0592-13-00
Nájomca - Meno: Dana Šubínová. Dátum podpísania: 19.02.2014.Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.02.2014
22.5.2014Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0591-13-00
Nájomca - Meno: Mgr. Vladimír Piják a Mgr. Zlatica Pijáková. Dátum podpísania: 22.05.2014 Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
3.1.2014Zmluva o najme pozemku č.08-83-0590-13-00
Nájomca - Meno: Ing. Vladimír Šimkovic / Dátum podpísania: 03.01.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.01.2014
16.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0589-13-00
Nájomca - Meno: Ivan Šipka. Dátum podpísania: 13.12.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.12.2013
16.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0588-13-00 [PDF, 56 kB]
Nájomca - Meno: Gabriela Rothová. Dátum podpísania: 13.12.2013. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.12.2013
22.8.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0473-12-00 [PDF, 2,2 MB]
Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0473-12-00 / Nájomca: REZIDENCIA STRELKOVA, s.r.o., Miletičova 17/B, 821 08 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.08.2012
Zverejnené dňa: 22.8.2012
24.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0472-12-00 [PDF, 7 MB]
Nájomca: AIRCRAFT DIAGNOSTICK COMPANY, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.07.2012
Zverejnené dňa: 24.7.2012
17.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0456-12-00 [PDF, 1,7 MB]
Nájomca: Immocap Group, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.07.2012
Zverejnené dňa: 17.7.2012
16.7.2012Zmluva o nájme pozemku č.08-83-0446-12-00 [PDF, 40 kB]
Nájomca : Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica /Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.7.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.