Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
23.7.2019Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30201/NZaZoVB-002/2015/Rusovce/1175/RZ+VB/Mi zo dňa 02. 02. 2016, ktorej predmetom je spresnenie doby nájmu.

Uzatvorený dňa: 23. 07. 2019
Zverejnený dňa: 23. 07. 2019
24.10.2014Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 07 83 0625 08 00
Nájomca: Peter Ložan / Dátum uzatvorenia dodatku č. 2: 24.10.2014 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
6.11.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-1084-07-00
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-1084-07-00 , nájomca: Národný futbalový štadión,a.s. podpísaný 05.11.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia: 06. 10. 2014
15.10.2012DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 08-83-0799-08-02 v znení Dodatku č. 1 [PDF, 33 kB]
Nájomca : JUNIS Development s.r. o. Dátum uzatvorenia dodatku: 15.10.2012
Zverejneé dňa: 15.10.2012
3.8.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0966 02 00
Nájomca : Prvá distribučná spoločnosť s r.o., Gogoľova 18, 852 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 31.07.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.08.2015
26.3.2015Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 1766 02 00
Nájomca :MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r.o., Muchovo nám. č. 8, 851 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 24.03.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.3.2015
10.11.2015DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0430-03-00
nájomca: Juraj Bojkovský - ARAYA, podpísaný 10.11.2015, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia: 10.11.2015
8.2.2012Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemkov zo dňa 26.11.2004 [PDF, 1,1 MB]
nájomca : KSA, a.s., IČO: 44 781 326, Hlavná 6, Košice/ dátum uzatvorenia dodatku : 23.1.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 8.2.2012
12.10.2011Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku č. 088300700700 [PDF, 36 kB]
Nájomca : HEMMING, s.r.o., Doležalova 15, 821 04 Bratislava; Dátum uzatvorenia dodatku : 11.10.2011; Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia;
Zverejnené dňa : 12.10.2011
26.7.2016Dodatok č. 3 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 1084 07 00
číslo zmluvy : 0883010840700 / nájomca : Tehelné a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava / NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava / dátum podpísania : 25.07.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 26.07.2016
24.10.2014DODATOK č. 4, 08-83-0331-04-04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0331-04-00 v znení Dodatkov č. 1,2,3
DODATOK č. 4, 08-83-0331-04-04 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0331-04-00 v znení Dodatkov č. 1,2,3, nájomca: SPP CNG s. r. o., podpísaný 24.10.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
31.12.2013Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme 08 83 1069 07 00
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 08 83 1069 07 00, nájomca Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy - príspevková organizácia, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 31.12.2013
17.6.2015Dodatok č.7, 08-83-1070-07-07 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-1070-07-00
nájomca: Mestské lesy v Bratislave / podpísaný 17.06.2015, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 17.6.2015
7.7.2020Dodatok číslo 088803291601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088803291600 zo dňa 18. 7. 2016
Dodatok číslo 088803291601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088803291600 zo dňa 18. 7. 2016, ktorého predmetom je zúženie predmetu nájmu pozemku parc. č. 23056/170 v k. ú. Nové Mesto.

Uzatvorený dňa: 06. 07. 2020
Zverejnený dňa: 07. 07. 2020
10.3.2021Dodatok číslo 088809671402
Dodatok číslo 088809671402 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400, ktorého predmetom je zmena prenajímateľa.
Číslo zmluvy: MAGDG2100001
Dátum uzatvorenia: 10.03.2021
Dátum zverejnenia: 10.03.2021
Dátum účinnosti: 11.03.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.2.2022Dodatok číslo 088809671403 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení dodatkov
Predmet: Dodatok číslo 088809671403 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení dodatkov, ku ktorému zmluvné strany pristúpili z dôvodu, že prenajímateľ nie je vlastníkom pozemkov registra "C" KN parc. č. 12050/84 - vinica vo výmere 83 m² a parc. č. 12050/79 - ostatné plochy vo výmere 69 m², k.ú. Nové Mesto, a preto je potrebné zúžiť predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0915 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101, 798/201 a 2671/3 v k. ú. Ružinov a zmena výšky nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0917 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0917 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101 a 798/201 v k. ú. Ružinov a zmena výšky nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0887 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0887 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101 a 798/201 v k. ú. Ružinov a zmena výškx nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
21.5.2019Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0983 1601 [PDF, 49 kB]
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 0888 0983 1601, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemkoch registra "E" parc. č. 690, 1563, 798/101, 798/201 a 2671/3 v k. ú. Ružinov a zmena výšky nájomného.

Uzatvorený dňa: 02. 05. 2019
Zverejnený dňa: 21. 05. 2019
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800131601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800131601, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“, parc. č. 4180/3 – orná pôda, vo výmere 1195 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 2806.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800721501
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088800721501, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 2176/8 – ostatné plochy, vo výmere 7885 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 2745, vo podiele 3/14.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801241601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801241601, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „E“ parc. č. 896/1 – orná pôda vo výmere 485 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 3428.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088801871601, ktorej predmetom je prenájom pozemkov v k. ú. Vajnory a to, parc. reg. „E“ KN, parc. č. 684 – orná pôda, vo výmere 1168 m2, LV č. 6846 a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 2758/10 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 425 m2, LV č. 1984.
Číslo zmluvy: 088801871601
Objednávateľ: Dušan Vitáloš, Rybničná 39, 831 07 Bratislava
Cena: 350,50/rok
Dátum uzatvorenia: 06.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2022Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088808101401
Dodatok k zmluve o nájme pozemku č. 088808101401, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ parc. č. 2176/8 – ostatné plochy, vo výmere 7885 m2 v k. ú. Vajnory, LV č. 2745, vo podiele 4/14.
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.