Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
26.3.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0454 11 00
Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Bošániho 1, 3, 5, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., Fedákova 1, 841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 24.03.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 26.3.2015
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0464 04 00
Nájomca : Marta Širicová, Fedákova 18, 841 02 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 31.07.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.08.2015
28.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0486 13 00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Karola Adlera 3 v zastúpení ÚDRŽBA DOMOV s.r.o., Homolova 19, 841 02 Bratislava.Dátum uzatvorenia dodatku : 25.08.2015
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.08.2015
23.7.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00
Nájomca : M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku : 22.07.2015 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 23.7.2015
20.4.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 88 0646 11 00 [PDF, 953 kB]
Nájomca : spoločnosť Elonir s.r.o., IČO: 44 950 462/Dátum uzatvorenia dodatku dňa 19.04.2012
Zverejnené dňa: 20.4.2012
25.3.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0023-14-00
Nájomca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového dumu Tomášikova 23/C súp. č. 16530, Bratislava, k. ú. Ružinov v zastúpení: LINDEN s.r.o., Námestie Martina Benku 16, 811 07 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku: 24.03.2014
Zverejnené dňa: 25.03.2014
22.10.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0272-12-00
Nájomca: Andrej Gabura - ARG COM, Majerníkova 3043/58, 841 05 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.10.2013.
Zverejnené dňa: 22.10.2013
15.10.2012DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0800-08-01 [PDF, 33 kB]
Nájomca: JUNIS Development, s.r.o. Dátum uzatvorenia dodatku: 15.10.2012
Zverejnené dňa: 15.10.2012
11.11.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500, ktorého predmetom je zmena podielov na pozemku v podielovom spoluvlastníctve prenajímateľov a z nich vyplývajúca zmena výšky nájomného. Uzatvorené dňa: 11.11.2015
Zverejnené dňa: 11.11.2015
13.6.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088807851500
Predmet: nájom pozemku parc.č. 4871 – orná pôda vo výmere 325 m2, k. ú. Záhorská Bystrica
6.3.2017DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809581600
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809581600
Prenajímateľ: Emil Jaderko
Dátum uzatvorenia dodatku k zmluve: 6.3.2017
Dátum zverejnenia: 6.3.2017
30.12.2016DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400
Prenajímateľ: Dunstable s.r.o.
Uzatvorené dňa: 19.12.2016
Zverejnené dňa: 30.12.2016
13.12.2018Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 4524000567
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku č. 4524000567, ktorým sa dopĺňa nájomná zmluva č. 08 88 0946 17 00 o parc.č. 9151/12 ostatné plochy v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorený dňa: 6. 12. 2018
Zverejnený dňa: 13. 12. 2018
7.4.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502831300 zo dňa 20.01.2014 [PDF, 52 kB]
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502831300 zo dňa 20.01.2014, uzatvorený dňa 07. 04.2014, predmetom ktorého je zosúladenie údajov o vlastníctve zaťažených nehnuteľností uvedených v Zmluve s údajmi v operáte katastra nehnuteľností evidovanými na liste vlastníctva č. 7576, k.ú. Staré Mesto, vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore.
Zverejnené dňa: 7.4.2014, účinnosť deň po zverejnení.
26.7.2016Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme pozemkov č. 08 88 0820 14 00
číslo zmluvy : 088808201400 / nájomca : Tehelné a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava / NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava / dátum podpísania : 25.07.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 26.07.2016
26.7.2016Dodatok č. 1 ku Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0602 14 00
číslo zmluvy : 088306021400 / nájomca : Tehelné a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava / NFŠ, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava / dátum podpísania : 25.07.2016 / účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 26.07.2016
12.10.2021Dodatok č. 1/2021 Zmluve o odvádzaní vôd z povrchového odtoku číslo ZV 7022
Dohoda zmluvných strán na rozšírení poskytovaných služieb uvedených v čl. II. Predmet zmluvy a pridať predmet zmluvy „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ pre parkovisko na Černyševského ulici, 851 01 Bratislava, parc. č. 4690/18, k.ú. Petržalka, pôvodné odberné miesto OM00130801 v celkovej ploche 553 m² zaradených do kategórie B – povrchu plochy, ktoré je uvedené v zozname veľkosti plôch komunikácií ako aj v rozpise plôch pre Petržalku a je súčasťou prílohy č.1 tohto Dodatku
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100217
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
21.3.2012Dodatok č. 18 83 0019 10 01 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0019 10 00 [PDF, 120 kB]
číslo zmluvy : 188300191000 / nájomca : P&P HOCKEY SPORTS, s.r.o., Gelnicka 14, 831 06 Bratislava / dátum uzatvorenia dodatku : 21.03.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 21.03.2012
5.6.2018Dodatok č. 18 83 0019 10 02 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18 83 0019 10 00
Číslo zmluvy: 188300191000
Nájomca: DRAŽDIAK ŠPORT s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Dátum podpísania: 04.06.2018
Dátum zverejnenia: 05.06.2018
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
26.5.2021Dodatok č. 18-83-0050-21-01 - Centrum MEMORY n.o.
Úprava zmluvného ustanovenia k výpočtu nájomného
Dodatok č. 18-83-0050-21-01
Dátum uzatvorenia: 25.05.2021
Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum účinnosti: 27.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
12.10.2012Dodatok č. 188301370904 k Zmluve o nájme č.188301370904 [PDF, 2,5 MB]
Nájomca: TEHELNÉ POLE, a.s.
Zverejnené dňa: 12.10.2012
17.12.2012Dodatok č. 18-83-0137-09-05 k zmluve o nájme č. 18-83-0137-09-00 [PDF, 51 kB]
Nájomca: Tehelné pole, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia dodatku: 14.12.2012 / účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 17.12.2012
14.2.2013Dodatok č. 18-83-0360-06-02 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00
Nájomca: PETRŽALKA CITY, a. s. Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava / Dátum uzatvorenia zmluvy: 13.02.2013
Zverejnené dňa: 14.2.2013
16.6.2020Dodatok č. 18-83-0360-06-03 ku Zmluve o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00
Číslo zmluvy : 188303600600
Nájomca : PETRŽALKA CITY, a.s., Panenská 6, 811 03 Bratislava

Dátum uzatvorenia : 16.06.2020
Dátum zverejnenia : 16.06.2020
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
2.11.2011Dodatok č. 18-83-0863-10-01/0099 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [PDF, 36 kB]
Popis: Nájomca: Parking House a.s., Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava / dátum podpísania dodatku: 31.10.2011 / účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 2.11.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.