Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
15.3.2012Dodatok č. 08-83-1114-09-03 k Zmluve o nájme pozemku č. 08831140900 [PDF, 43 kB]
Nájomca : Tatra Residence, s.r.o./Dátum uzatvorenia dodatku dňa 14.03.2012
Zverejnené dňa: 15.3.2012
5.8.2015Dodatok č. 08-83-1764-02-04 k Zmluve o nájme pozemku
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava, spol. s r. o., dátum podpísania dodatku: 4.8.2015, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.08.2015
20.4.2022Dodatok č. 0888 0147 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0147 1900 zo dňa 12.04.2019
Predmetom dodatku je pozemok reg. E KN parc. č. 1214/28, k. ú. Trnávka, Lv č. 3864.
Číslo zmluvy: 0888 0147 1901
Objednávateľ: Mária Vlčková, Za farou 16, 831 07 Bratislava
Cena: 55,33.- Eur
Dátum uzatvorenia: 19.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
5.5.2022Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017
Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017 Dodatok č. 0888 0244 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0244 1700 zo dňa 30.06.2017, ktorej predmetom je nájom pozemku reg E KN parc. č. 226 – orná pôda vo výmere 68 m2, k. ú. Ružinov.
Číslo zmluvy: 0888 0244 1701
Dodávateľ: Valéria Kalusová, Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava
Cena: 22,44
Dátum uzavretia: 05.05.2022
6.7.2021Dodatok č. 0888 0282 1901 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0282 1900
Dôvodom uzatvorenia dodatku je zmena na strane prenajímateľa. Predmetom nájmu je pozemok reg. C KN parc. č. 4341/66 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 662 m2, k. ú. Trnávka, zapísaný na LV č. 3750.
Dátum uzatvorenia: 02.07.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.5.2019Dodatok č. 0888 0334 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0334 1700
Dodatok č. 0888 0334 1701 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0334 1700
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0822 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0822 1600
Dodatok č. 0888 0822 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0822 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0835 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0835 1600
Dodatok č. 0888 0835 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0835 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0841 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0841 1600
Dodatok č. 0888 0841 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0841 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
6.5.2019Dodatok č. 0888 0914 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0914 1600
Dodatok č. 0888 0914 1601 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0914 1600
Nájomca: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.04.2019
Účinnosť dodatku: dňom následujúcim po dni jeho zverejnenia
16.7.2021Dodatok č. 0888 0915 1602 k Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1600 zo dňa 12.12.2016 v znení Dodatku Zmluve o nájme pozemku č. 0888 0915 1601 zo dňa 02.05.2019
Dodatok bol uzatvorený z dôvodu, že nový predchádzajúci prenajímateľ zomrel a do jeho práv a povinností vstúpil nový prenajímateľ. Predmetom nájmu sú pozemky v k. ú. Ružinov parc. č. 690 v podiele 1/22, 1563 v podiele 1/22, 798/101 v podiele 1/44 a 798/201 v podiele 1/44.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015
Dodatok č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015, predmet: uzatvorenie Dodatku č. 0888001115 02 k Zmluve o nájme pozemku č. 088800111500 zo dňa 29.01.2015 z dôvodu zosúladenia skutkového a právneho stavu.
Číslo zmluvy: 0888001115 02
Objednávateľ: Juliana Hrubíková, Helena Rieglerová
Cena: 0.- eur
Dátum uzatvorenia: 29.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
30.6.2020Dodatok č. 08880111601 k Zmluve o nájme pozemku č. 08880111600 zo dňa 29. 3. 2016
Dodatok č. 08880111601 k Zmluve o nájme pozemku č. 08880111600 zo dňa 29. 3. 2016, ktorým sa mení výmera prenajatých pozemkov.

Uzatvorený dňa: 29. 06. 2020
Zverejnený dňa: 30. 06. 2020
29.6.2021Dodatok č. 088802951601 k Zmluve o nájme pozemku č. 088802951600
Predmet dodatku: predĺženie Zmluvy o nájme pozemku č. 088802951600 zo dňa 27.06.2016 na obdobie od 01.07.2021 do 30.06.2026. Nájom pozemkov v k. ú. Vajnory parc. č. 2042/652 a v k. ú. Trnávka parc. č. 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2016Dodatok č. 08-88-0725-01-03 k Zmluve o nájme č. 08-88-0725-01-00
Nájomca: Telovýchovná jednota Slovan Patrónka, dátum podpísania dodatku: 4.7.2016, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 6.7.2016
31.12.2021Dodatok č. 088808311401 k Zmluve o nájme pozemku č. 088808311400 zo dňa 08.12.2014
Dodatok č. 088808311401 k zmluve o nájme pozemkov v k. ú. Jarovce, ktorého predmetom je zmena v osobe prenajímateľa.
Dátum uzatvorenia: 30.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
28.9.2012Dodatok č. 08-94-1226-02-04 k Zmluve o nájme [PDF, 36 kB]
Dodatok č. 08-94-1226-02-04 k Zmluve o nájme a o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00, nájomca Mestský parkovací systém, spol. s r.o., účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.9.2012
4.11.2014Dodatok č. 1 08 83 0236 14 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0236 14 00
Dodatok č. 1 08 83 0236 14 01 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08 83 0236 14 00, nájomca: ORAVA - STAV, s.r.o., podpísaný 31.10.2014, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 04.11.2014
17.7.2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 19.12.2011 [PDF, 936 kB]
číslo dodatku : 1 / nájomca a zároveň postupca : METRO Bratislava a .s , / postupník : hlavné mesto SR Bratislava / prenajímateľ : BMC international, a.s. so sídlom Moskovská 4, Bratislava, IČO: 31 396 119 / dátum uzatvorenia dodatku : 17.07.2012 / účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Datum zverejnenia : 17.07.2012
3.8.2012Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011 [PDF, 486 kB]
Predmetom Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 04.05.2011 je postúpenie práv a povinností pre účely realizácie stavby „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. v Bratislave, I. časť Bosákova ulica – Šafárikovo nám. Bratislava“
Zverejnené dňa: 03.08.2012
5.4.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov - verejných priestranstiev na umiestnenie reklamných zariadení č. Q-2, zo dňa 22.12.2008
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov - verejných priestranstiev na umiestnenie reklamných zariadení č. Q-2, zo dňa 22.12.2008/ Nájomca: QEX a.s./ Dátum uzatvorenia zmluvy: 5.4.2016/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 5.4.2016
18.3.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0950-10-00 [PDF, 650 kB]
Číslo dodatku: 088309501000/ Nájomca: Immocap Group, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dodatku 3.3.2011.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
4.2.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0022 14 00
Nájomca :Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Nejedlého 19,21,23, v zastúpení Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., Fedákova 1, 84102 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 02.02.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 4.2.2015
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0030 05 00
Nájomca : Iveta Gyoriová, Pluhová 951/12, 831 03 Bratislava
Dátum uzatvorenia dodatku : 31.07.2015. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
Zverejnené dňa: 03.08.2015
3.8.2015Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0197 08 00
Nájomca : MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava. Dátum uzatvorenia dodatku : 31.07.2015
Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 03.08.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.