Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 80  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0584-13-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0584-13-00, nájomca: Ing. arch. Michal Slávik, účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.12.2013
13.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802951300
Prenájom pozemku KN-E parc.č. 1719 – ostatná plocha vo výmere 129 m2 a pozemku KN-E parc.č. 1720 – vinice vo výmere 517 m2, ktorým zodpovedajú časti KN parc.č. 1667/4,22877,1616,1631/2. Uzatvorené dňa: 12.12.2013
Zverejnené dňa: 13.12.2013
12.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805801300
Prenájom 1/11-iny pozemkov registra „E“ v k. ú. Ružinov, časť parc. č. 690 o výmere 1321 m2, časť parc. č. 1563 o výmere 45 m2, časť parc. č. 1565 o výmere 110 m2, časť parc. č. 721/168 o výmere 91 m2. Uzatvorená dňa: 2.12.2013
Zverejnené dňa: 12.12.2013
5.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0389-13-00
Nájomca - Meno: Ing. Marián Nikš / Dátum podpísania: 04.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.12.2013
5.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0327-13-00
Nájomca - Meno: Štefan Urík a Kristína Uríková / Dátum podpísania: 04.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.12.2013
5.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0338-13-00
Nájomca - Meno: Peter Gluhák a Antonia Gluháková / Dátum podpísania: 04.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.12.2013
5.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0330-13-00
Nájomca - Meno: Ing. Ján Podolský a Ing. Eva Podolská / Dátum podpísania: 04.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 05.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805641300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Dúbravka uvedenú v bode 1 čl. 1 tejto zmluvy - parc. č. 1068 vo výmere 538 m2 podľa grafickej identifikácie č. 101/2008 - GI zo dňa 4.12.2008 vyhotovenej vyhotoviteľom GKK-geodet. služba s.r.o., IČO: 35976942, označené ako diel 1,2,3. Grafická identifikácia č. 101/2008 – GI zo dňa 4.12.2008 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1. Podiel prenajímateľa č. 1 je 89,67 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 89,67 m2, podiel prenajímateľa č. 3 je 179,33 m2. Uzatvorené dňa: 3.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805121300
Prenájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 1790/1 v k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 18 m2 podľa grafickej identifikácie zo dňa 11.2.2006 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom, Pod vinicami 27 v Bratislave, IČO: 13992902, označenú ako diel 1 (podiel prenajímateľa č. 1 je 6 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 6 m2 a podiel prenajímateľa č. 3 je 6 m2) a časti pozemku registra „E“ parc. č. 5851/6 v k.ú. Záhorská Bystrica o výmere 17 m2 podľa grafickej identifikácie zo dňa 11.2.2006 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom, Pod vinicami 27 v Bratislave, IČO: 13992902, označenú ako diel 1 (podiel prenajímateľa č. 1 je 5,66 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 5,66 m2 a podiel prenajímateľa č. 3 je 5,66 m2). Uzatvorené dňa: 3.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088802711300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica uvedenú v bode 1 čl. 1 tejto zmluvy - parc. č. 7286 vo výmere 41 m2 podľa grafickej identifikácie zo dňa 5.9.2006 vyhotovenej Ing. Jurajom Prachárom, IČO: 13992902, označenú ako diel 2. Podiel prenajímateľa č. 1 je 6,83 m2, podiel prenajímateľa č. 2 je 27,33 m2. Uzatvorená dňa: 3.12.2013
Zverejnená dňa: 4.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805651300
Prenájom časti pozemku v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4871 vo výmere 466 m2 evidovaného ako parcela registra „E“ na liste vlastníctva č. 5096 v podiele 1/6, podľa grafickej identifikácie č. 53/2007 zo dňa 14.8.2007 vypracovanej vyhotoviteľom GKK – geodetická služba s.r.o., označené ako diel 1. Podiel prenajímateľa je 77,67 m2. Uzatvorené dňa: 3.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
5.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 088805521300
Zmluva o prenájme pozemkov v k.ú. Nové Mesto: parc. 21968/113 – ostatné plochy vo výmere 285 m2, LV č. 5388, parc. č. 23056/170 – ostatné plochy vo výmere 748 m2, LV č. 5388, parc. č. 21968/112 – ostatné plochy vo výmere 249 m2, LV č. 5160, parc. č. 23056/169 – ostatné plochy vo výmere 650 m2, LV č. 5160, v k.ú. Trnávka: parc. č. 4341/74 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 370 m2, LV č. 4550 a v k.ú. Rača: parc. č. 891/212 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 m2, LV č. 2627, parc. č. 891/213 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m2, LV č. 2627, parc. č. 891/216 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2, LV č.10282, parc. č. 891/217 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2, LV č.10282, parc. č. 891/218 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, LV č.10282. Uzatvorené dňa: 4.12.2013
Zverejnené dňa: 5.12.2013
4.12.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1257 02 00
Nájomca :Slovenská agentúra životného prostredia, príspevková organizácia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica / Dátum uzatvorenia dohody : 02.12.2013 / Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 04.12.2013
4.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0491 13 00
Nájomca :M.J.A. s.r.o., Silvánska 29, 841 04 Bratislava / Dátum uzatvorenia nájomnej zmluvy : 03.12.2013 / Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 04.12.2013
4.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0352-13-00
Nájomca - Meno: Anna Krčmárová / Dátum podpísania: 03.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.12.2013
3.12.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0262 03 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0262 03 00 / Nájomca :Mário Zigmund, Švantnerova 7, 841 01 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 02.12.2013 / Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 03.12.2013
3.12.2013Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0099 04 00
Nájomca :Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava / Dátum uzatvorenia dohody : 02.12.2013 / Účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa : 03.12.2013
3.12.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0343-13-00
Nájomca - Meno: Michal Horváth / Dátum podpísania: 02.12.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 03.12.2013
2.12.2013Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0504 13 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0504 13 00, nájomca Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Račianska ul. 81, 83, 85 so súpis. č. 1527, Bratislava, k. ú. Nové Mesto, zastúpení : AUREKA s. r. o., podpísaná dňa 02.12.2013, účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnené dňa: 02.12.2013
21.11.2013Dodatok č. 08-83-1070-07-06 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-1070-07-06 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-1070-07-00, nájomca Mestské lesy v Bratislave, podpísaný 20.11.2013, účinnosť deň po zverejnení.
Dátum zverejnenia: 21.11.2013
20.11.2013Dodatok č. 08-83-0364-13-01 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0364-13-00 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0364-13-00, nájomca Bratislavské podhradie, s.r.o., účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.11.2013
20.11.2013Dodatok č. 08-83-0447-06-01 k Zmluve o nájme pozemku
Dodatok č. 08-83-0447-06-00 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0447-06-00, nájomca Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica, účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.11.2013
19.11.2013Dodatok č. 08 83 0349 06 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0349 06 00
Nájomca :Jozef Haraszti a manželka Terézia Harasztiová / Dátum uzatvorenia dodatku : 18.11.2013 / Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
Zverejnené dňa : 19.11.2013
19.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0374-13-00
Nájomca - Meno: Ľuboš Mikla / Dátum podpísania: 19.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 20.11.2013
19.11.2013Zmluva o najme pozemku č.08-83-0329-13-00
Nájomca - Meno: Ján Palkovič a Gabriela Palkovičová / Dátum podpísania: 18.11.2013 / Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.11.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 59 60 61 62 -63- 64 65 66 67 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.