Prenájom pozemkov

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 80  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0490 20 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0490 20 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu pozemku pod garážou.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.2.2022Dodatok č. 07 83 0174 17 01
Dodatok č. 07 83 0174 17 01, ktorého predmetom je zmena osobného motorového vozidla.
Dátum uzatvorenia: 22.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0032-22-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0032-22-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5747 k. ú. Podunajské Biskupice.
Dátum uzatvorenia: 16.2.2022
Dátum zverejnenia: 17.2.2022
Dátum účinnosti: 18.2.2022
15.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0049 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0049 07 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 3557 a 3558/5 k. ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 29.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.2.2022
Dátum účinnosti: 16.2.2022
10.2.2022ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0866 21 00
Nájom – častí pozemkov parc. č. 818/25 a 819 k. ú. Petržalka, za nájomné 1,00 euro za celý predmet nájmu/rok v prospech RKC , farnosť Bratislava -Petržalka I. za účelom vybudovania Sanktuária spojeného s obnovou kaplnky a jej okolia.
Dátum uzatvorenia: 09.02.2022
Dátum zverejnenia: 10.02.2022
Dátum účinnosti: 11.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0664-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0664-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1994, k. ú. Petržalka vo výmere 1578 m² .
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0665-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0665-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5016/9 k.ú. Petržalka vo výmere 142 m² .
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0666-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0666-21-00, ktorej predmetom je prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1385 k.ú. Petržalka vo výmere 22 m² .
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.2.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 010
Dodatok č. 08 83 0069 14 010, ktorého predmetom je zúženie predmetu nájmu Zmluva o pozemky v k. ú. Rača, vozovňa - Krasňany.
Dátum uzatvorenia: 07.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.2.2022Dodatok č. 07 83 0573 21 01
Dodatok č. 07 83 0573 21 01 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 21 00, ktorého predmetom je zmena doby nájmu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.2.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0167 17 00, predmetom ktorej je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 16 782, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10119/12, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.2.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-08-83-0790-21-00
Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-08-83-0790-21-00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 22198/11 a 23014/21 k. ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 04.02.2022
Dátum účinnosti: 05.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.2.2022Dodatok číslo 088809671403 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení dodatkov
Predmet: Dodatok číslo 088809671403 k Zmluve o nájme pozemku č. 088809671400 zo dňa 19.5.2015 v znení dodatkov, ku ktorému zmluvné strany pristúpili z dôvodu, že prenajímateľ nie je vlastníkom pozemkov registra "C" KN parc. č. 12050/84 - vinica vo výmere 83 m² a parc. č. 12050/79 - ostatné plochy vo výmere 69 m², k.ú. Nové Mesto, a preto je potrebné zúžiť predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 01.02.2022
Dátum zverejnenia: 03.02.2022
Dátum účinnosti: 04.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
2.2.2022Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1128 18 00.
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1128 18 00, ktorej predmetom je ukončeniu nájmu d o h o d o u z dôvodu zmeny vlastníka príslušného nebytového priestoru.
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.1.2022DODATOK č. 08-83-0114-09-03
DODATOK č. 08-83-0114-09-03, ktorej predmetom je úprava predmetu nájmu.
Dátum uzatvorenia: 28.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1. 2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
27.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0455 17 00
Predmet dohody: skončenie nájmu pozemku registra „C“ parcelné č. 15273/6 s výmerou 19 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Ružinov, zapísaný na LV č. 7868, ku dňu 03.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 4.1.2022
Dátum zverejnenia: 27.1.2022
Dátum účinnosti: 28.1.2022
25.1.2022Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0816 21 00
Predmet Zmluvy: Prenájom pozemkov hlavným mesto SR Bratislava v k. ú. Vajnory, parc. č. 2042/652, 2042/655, 2737/69 a 2737/71.
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DODATOK č. 08 83 0329 09 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0329 09 00
Dodatok č. 08 83 0329 09 00 k Zmluve o nájme pozemku reg. „C“ parc. č. 1240/184 k.ú. Ružinov.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0858 19 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 9367/41 k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Referát nájmov majetku
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0112 09 00 zmysle ust. § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1225/37 k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0514 18 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 9886/79 k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 14.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
25.1.2022DODATOK č. 08-83-0713-07-03 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 - 83 - 0713 - 07 - 00
Predmetom dodatku č. 3 je zmena v osobe nájomcu a zúženie predmetu nájmu na časti pozemkov parc. č. 5105/313,314,319,447 a 452 k. ú. Petržalka o výmere 2 416 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.1.2022Dodatok č. 08 83 0069 14 09
Predmet dodatku: zúženie predmetu nájmu zmluvy o nájme uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, a.s., o pozemky nachádzajúce sa vo vozovni Hroboňova v k. ú. Staré Mesto a vo vozovni Jurajov dvor v k. ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.01.2022
Dátum účinnosti: 18.01.2022
Referát nájmov majetku
13.1.2022DODATOK č. 08 – 83 – 0884 – 20 – 01
Predmetom Dodatku je zmena správcu bytového domu na Leškovej 8.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Referát nájmov majetku
13.1.2022DODATOK č. 08 – 83 – 0085 – 12 – 01
Predmetom Dodatku je zmena na strane nájomcu, a to zmena formy správy bytového domu.
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Referát nájmov majetku

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1996 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 80  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.