Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
23.5.2011Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi B-06/2011 [PDF, 341 kB]
Popis: nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001.
Zverejnené dňa: 23.05.2011
28.2.2011Zmluva o zabezpečení služby [PDF, 46 kB]
Zabezpečovanie zhromažďovania, zberu, prepravy a zneškodňovania opotrebovaných batérií na Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Staré Grunty 36, Bratislava.
Zverejnené dňa: 28.2.2011
29.6.2011Zmluva o zabezpečení reklamných služieb [PDF, 414 kB]
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb v súvislosti s prezentáciou Objednávateľa počas MS v ľadovom hokeji od 29.4. - 15.5.2011.
Zverejnené dňa: 29.06.2011
14.1.2011Zmluva o zabezpečení mobilného zberu odpadov [PDF, 105 kB]
Číslo zmluvy: OZP/11/01/ Dodávateľ: ARGUSS, s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava/ Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečovaní mobilného zberu odpadov z domácností s obsahom škodlivín/ Plnenie: 8400,00 Eur na roky 2011-2012/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.1.2011/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.1.2011
13.6.2011Zmluva o výpožičke č. 6/2011 [PDF, 2,3 MB]
Zmluva o výpožičke koňa od požičiavateľa Dadláneka Dušana pre potreby príslušníkov MsP Bratislava.
Dátum zverejnenia: 13. 06. 2011.
11.11.2011Zmluva o vykonaní servisných činností
L-tes, spol. s r.o. bude vykonávať servisné zásahy a periodické odborné prehliadky elektrickej požiarnej signalizácie v Krízovom centre, na základe dohodnutých platobných podmienok. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10. 11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11. 11. 2011
19.4.2011Zmluva o úvere č.10/241/04 - Dodatok č.1 [PDF, 30 kB]
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č.10/241/04 podpísaný dňa 18.04.2011 s Dexia bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Zmena bodu 6.2 o oprávnení sprístupniť údaje predstavujúce bankové tajomstvo. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia hlavným mestom na svojom webovom sídle alebo bankou v Obchodnom vestníku.
Zverejnené dňa: 19.04.2011
28.7.2011Zmluva o spoluprácu pri zabezpečení vzdelávacieho projektu Letná Bratislavská univerzita [PDF, 27 kB]
Bratislavskí seniori sa budú môcť počas augusta 2011 vzdelávať na letnej univerzite, ktorú pre nich pripravilo hlavné mesto v spolupráci s Univerzitou Komenského. Absolventi seniorskej univerzity získajú certifikát o účasti na projekte, ktorý prispel k ich ďalšiemu celoživotnému vzdelávaniu.
Dátum zverejnenia: 28. 7. 2011
15.11.2011Zmluva o spolupráci s PARTNERS PRODUCTION, spol. s r. o. [PDF, 122 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri organizácii jednotlivých ročníkov podujatia: „Medzinárodný filmový festival Bratislava“ v priestoroch Divadla P. O. Hviezdoslava na ul. Laurinská 19 a Gorkého 17 v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 04. 11. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15. 11. 2011
7.11.2011Zmluva o spolupráci s Darwin, s. r. o., pri zabezpečení klziska na rekreačné korčuľovanie [PDF, 181 kB]
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii verejnej umelej ľadovej plochy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta za účelom rekreačného korčuľovania a pri zabezpečení sprievodného kultúrno-spoločenského programu a služieb spojených s prevádzkou klziska v období od 15. 11. 2011 do 10. 02. 2012. Zmluva bola podpísaná 02. 11. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 07. 11. 2011
26.7.2011Zmluva o spolupráci s Darwin, s. r. o., pri zabezpečení klziska na rekreačné korčuľovanie [PDF, 198 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán vzájomne spolupracovať pri zabezpečení verejnej umelej ľadovej plochy – klziska na rekreačné korčuľovanie na Hlavnom námestí v Bratislave pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy a pri zabezpečení sprievodného kultúrno-spoločenského programu a služieb.
Dátum zverejnenia: 26. 7. 2011
29.4.2011Zmluva o spolupráci pri príprave propagačnej brožúry
Touto zmluvou sa Tour4u zaväzuje zabezpečiť prípravu, tlač a distribúciu Propagačnej brožúry vo formáte A5 v dvoch jazykových mutáciách – v anglickom a ruskom jazyku. Mesto Bratislava sa týmto zaväzuje poskytnúť Tour4u všetku potrebnú súčinnosť potrebnú pri príprave, tlači a distribúcii Propagačnej brožúry. Zmluva bola podpísaná dňa 5. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 29. 4. 2011
22.2.2011Zmluva o spolupráci počas MS ĽH 2011 [PDF, 42 kB]
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení FUN zóny v Bratislave počas MS ĽH 2011 na Tyršovom nábreží v Bratislave pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy a pri zabezpečení sprievodného kultúrno-spoločenského programu a služieb so zónou súvisiacich v období 29.4. – 15.5.2011.
Zverejnené dňa: 22.2.2011
4.3.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 345 kB]
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Bratislavskej mestskej karty. Predmetom zmluvy je najmä výroba, personalizácia, certifikácia, inicializácia aplikácií, distribúcia a celkový manažment karty, marketingová komunikácia a podpora, zhromažďovanie a spracovanie súvisiacich štatistických dát.
Zverejnené dňa: 4.3.2011
24.2.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 182 kB]
Zmluva o spolupráci pri technickom preskúšaní plynových zariadení a súvisiacich technických zariadení. (Zmluva medzi SPP-distribúcia, a.s. a Hlavným mestom SR Bratislavou o dočasnej prevádzke plynových zariadení)
Zverejnené dňa: 24.2.2011
9.2.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 104 kB]
Prednáška PhDr. Dagmar Úlehlovej na pracovnom stretnutí "Krízová pomoc - ľudská pomoc na profesionálnej úrovni" dňa 10. februára 2011, ktorú organizuje hlavné mesto SR Bratislava. Na základe zmluvy bude prednášajúcej zaplatená odmena vo výške 70 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 9.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
24.1.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 25 kB]
Vyhotovenie stenografického záznamu a prepis vo forme zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 24.1.2011
21.10.2011Zmluva o splátkovom úvere č. S01579/2011
Zmluva o splátkovom úvere č. S01579/2011, Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. S01579/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a H-Probytom, spol. s r.o. - správcom bytového domu Fedinova 22, 24 v Bratislave. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu na Fedinovej 22, 24 v Bratislave, v ktorom je Hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom 6 bytov a zariadenia obchodu č. 103.
Zverejnené dňa: 21.10.2011
6.10.2011Zmluva o splátkovom úvere č. 728/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytosprávou, s.r.o. - správcom bytového domu Hraničná 11 v Bratislave.
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu na Hraničnej 11 v Bratislave, v ktorom je Hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom 4 bytov.
Zverejnené dňa: 6.10.2011
30.9.2011Zmluva o splátkovom úvere č. 708/2011 [PDF, 471 kB]
Zmluva o splátkovom úvere č. 708/2011 uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice - správcom bytového domu Podzáhradná ul. 3,5,7 v Bratislave. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu na Podzáhradnej ul. 3,5,7 v Bratislave. V tomto bytovom dome je Hlavné mesto SR Bratislava vlastníkom nebytových priestorov č. 1, 2 a 3 - Podzáhradná 7.
Zverejnené dňa: 30.9.2011
11.1.2011Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení MHD v Bratislave [PDF, 6,7 MB]
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Zverejnené dňa: 11.1.2011
8.3.2011Zmluva o reklame na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk [PDF, 118 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa hlavné mesto SR Bratislava šíriť reklamu objednávateľa CEVARM cestovná kancelária pre deti, s. r. o., na reklamných banneroch umiestnených na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk za podmienok uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 8.3.2011
4.3.2011Zmluva o reklame [PDF, 124 kB]
Zmluva medzi objednávateľom Radovan Hovorka – NADIS a dodávateľom Hlavné mesto SR Bratislava o šírení reklamy na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa šíriť reklamu objednávateľa na reklamných banneroch umiestnených na internetovej stránke www.karta.bratislava.sk za podmienok uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 4.3.2011
4.10.2011Zmluva o pripojení [PDF, 329 kB]
Prístup na internet FIBER POWER 25
Zverejnené dňa: 4.10.2011
3.8.2011Zmluva o pripojení [PDF, 1,2 MB]
Pripojenie na internet pre dopravnú centrálu Hlavného mesta SR Bratislavy
Zverejnené dňa: 03.08.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.