Tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
3.5.2011Zmluva o pripojení [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o pripojení odberného zariadenia do distribučnej sústavy pre "Krizové centrum" v Petržalke.
Zverejnené dňa: 03.05.2011
21.4.2011Zmluva o pripojení [PDF, 65 kB]
Zmluva o pripojení na poskytovanie služby prístupu do siete internet UPC Fiber Power 25.
Zverejnené dňa: 21.4.2011
18.3.2011Zmluva o pripojení [PDF, 443 kB]
Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
Zverejnené dňa: 18.3.2011
16.3.2011Zmluva o poskytovaní služby letáky [PDF, 474 kB]
Zmluva medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Slovenskou poštou, a. s., o poskytovaní služby letáky – distribúcia letákov, podľa podmienok definovaných v Obchodných podmienkach – Letáky a podmienok bližšie špecifikovaných v zmluve.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
13.5.2011Zmluva o poskytovaní služby "Asistenčný program" [PDF, 24 kB]
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb asistenčnej podpory pri využívaní e-aukčného systému.
Dátum zverejnenia: 13.5.2011
31.10.2011Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov č. 7/2011 [PDF, 208 kB]
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov č. 7/2011, zatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
Predmetom zmluvy je poskytovanie meteorologických údajov, ktoré budú charakterizovať vývoj počasia v zimnom období. Platnosť zmluvy : od : 01.11.2011 do : 31.03.2012. Zložka dokumentu : Zmluva č. 7/2011 zo dňa 28.10.2011.
Zverejnené dňa: 31.10.2011
12.5.2011Zmluva o poskytnutí vzdelania
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy pre príslušníkov obecných/mestských polícií.
Zverejnené dňa: 12.05. 2011
20.6.2011Zmluva o poskytnutí poradenských služieb "PRO BONO" [PDF, 145 kB]
Na základe zmluvy bude hlavnému mestu SR Bratislava spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. poskytnuté bezodplatné poradenstvo pri zhodnotení stavu jeho majetku a financií.
Dátum zverejnenia: 20.6.2011
28.2.2011Zmluva o obstaraní reklamy a barterovom plnení medzi hl. mestom SR Bratislava a BBD [PDF, 56 kB]
Zmluva o vymedzení vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri mediálnej spolupráci spočívajúcej vo vzájomnom poskytnutí plnení vymedzených v článku II. tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 28.2.2011
13.6.2011Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi B-04/2011 [PDF, 438 kB]
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa
vyhlášky MŽP SR č. 284/2001
Zverejnené dňa: 13. 06. 2011
5.10.2011Zmluva o nájme [11), 3,1 MB]
predmetom zmluvy je nájom nebytového priestoru-kancelárie na 3. poschodí budova na Hálkovej ul. 11 v Bratislave
medzi prenajímateľom MČ BA NM a nájomcom Hl.m. SR.
Dátum zverejnenia: 5.10.2011
8.2.2011Zmluva o monitoringu [PDF, 35 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie doslovného zvukového a písomného záznamu a distribúciu týchto záznamov tlačových konferencií najmä nasledovných politických strán, hnutí a iných subjektov.
Zverejnené dňa 8.2.2011
9.8.2011Zmluva o mediálnej spolupráci medzi Media RTVS, s. r. o., a Hlavným mestom SR Bratislava [PDF, 377 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím mediálnej spolupráce týkajúcej sa aktivít BRATISLAVA pri organizovaní podujatia „Koncert pre Nórsko“ a poskytnutie reklamných služieb Media RTVS prostredníctvom televíznej služby JEDNOTKA a rozhlasovej služby Rádio SLOVENSKO a zabezpečenie propagácie loga a aktivít STV a SRo v súvislosti s predmetným podujatím.
Zverejnené dňa : 09.08.2011
28.2.2011Zmluva o mediálnej spolupráci medzi hl. mestom SR Bratislava a SND [PDF, 35 kB]
Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri mediálnej spolupráci spočívajúcej vo vzájomnom poskytnutí plnení vymedzených v článku 3 tejto zmluvy.
Zverejnené dňa: 28.2.2011
9.2.2011Zmluva o kontrolnej činnosti [PDF, 29 kB]
Predmetom zmluvy je vykonávanie kontroly a opravy na zariadeniach elektronických zabezpečovacích systémov v Primaciálnom paláci.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
9.2.2011Zmluva o kontrolnej činnosti [PDF, 29 kB]
Predmetom zmluvy je vykonávanie kontroly a opravy na zariadeniach elektronických zabezpečovacích systémov v budovách Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 9.2.2011
8.2.2011Zmluva o fotografických službách [PDF, 45 kB]
Predmetom zmluvy je zabezpečenie fotografických služieb pre Hlavné mesto SR Bratislava. pre kanceláriu primátora, pre námestníkov a pre riaditeľa magistrátu vrátane periodika Twin city journal, podujatí protokolárneho a neprotokolárneho charakteru ako aj akcií. resp. projektov mestských organizácií.
Zverejnené dňa: 8.2.2011
11.2.2011Zmluva o dodávke a odbere tepla [PDF, 2,8 MB]
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2011 zo dňa 7.2.2011, prislúchajúca k Zmluve o dodávke a odbere tepla, podpísanej dňa 31.7.2008 s dodávateľom Bratislavská teplárenská, a.s.
25.7.2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [PDF, 1 MB]
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - Dodávka elektriny pre chatu na Donovaloch.
Zverejnené dňa: 25.7.2011
10.2.2011Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu TASR [PDF, 54 kB]
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisuTlačovej agentúry Slovenskej republiky.
Zverejnené dňa: 10.2.2011
7.11.2011Zmluva o dielo s DIGITEL, s. r. o. [PDF, 197 kB]
Predmetom zmluvy je pravidelné zabezpečovanie vysielania priamych prenosov v digitálnom formáte, zhotovovanie audiovizuálnych záznamov, ich editácia, archivácia a publikácia na portáli www.bratislava.sk, www.zastupitelstvo.sk alebo www.infonet.tv riadnych a mimoriadnych zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a iných dohodnutých podujatí spoločenských, kultúrnych, športových, iných verejných zhotoviteľom pre objednávateľa, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zmluva bola podpísaná 31. 10. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7. 11. 2011
21.7.2011Zmluva o dielo č. 017/2011 [PDF, 449 kB]
Predmetom zmluvy je vyhotovenie grafickej identifikácie na pozemky registra PK parc. č. 6437, 6438 v k. ú. Záhorská Bystrica.
Dátum zverejnenia: 21.7.2011
14.7.2011Zmluva o diele č.001/2011, por. č. MsP/11/00008 [PDF, 2,3 MB]
Objednávateľ Hl.m. SR Bratislava, zhotoviteľ PROJ-SIG, predmet zmluvy je projekčná a inžinierska činnosť ku kamerovému systému MsP.
Dátum zverejnenia: 14.7.2011.
28.7.2011Zmluva nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001. Dátum: do 28.7.2011
Zverejnené dňa 28.07.2011
6.4.2011Zmluva nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov
Nakladanie s určenými zložkami komunálnych odpadov, podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001. Dátum: do 18.4.2011
Zverejnené dňa: 06.04.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 98 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2011 > Dodávateľské zmluvy 2011 > Tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.