Nájomné zmluvy

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
5.1.2018Dodatok č. 08 83 0728 07 01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00
Nájomca: Súkromná materská škola, Bazovského 2 v Bratislave, zriaďovateľ: Sonfol, s.r.o., Talichova 51 v Bratislave
Dátum uzatvorenia dodatku: 4.1.2018
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
26.5.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00
Spoloční nájomcovia: jednotliví vlastníci pozemkov v k. ú. Čunovo, zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.
Dátum podpísania zmluvy: 26.5.2017
Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia:26.05.2017
30.3.2017Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505171400/0099
Dodatok bol uzatvorený dňa 29.03.2017 za účelom zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena zo spoločnosti WEST PARK, s.r.o. na spoločnosť West park – Záhorská Bystrica, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 30.03.2017
21.3.2017Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286500461700/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemkoch registra E-KN parc.č. 21987, 22001/1 v k.ú. Nové Mesto zriadenie a uloženie elektrickej prípojky

Dátum uzatvorenia: 21.03.2017

Dátum zverejnenia: 22.03.2017
9.12.2015Nájomná zmluva
Predmetom tejto zmluvy je prenájom hnuteľnej veci – vyrezávaného dreveného betlehemu, ktorý tvorí 9 (deväť) kusov drevených vyrezávaných sôch s príslušenstvom (ďalej len „drevený betlehem“), ktorú prenajímateľ odovzdá hlavnému mestu do dočasného užívania za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 11.1.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.