Darovacia zmluva

Register zmlúv je zoznamom zmlúv uzatvorených Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.

 
 
 
Rozhodnutie primátora ide nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože verejnosť bude mať v elektronickej podobe k dispozícii aj všetky záväzné stanoviská hlavného mesta SR k investičnej činnosti na území Bratislavy. Vedenie mesta sprístupní nielen všetky novouzatvorené zmluvy, ale aj tie, ktoré boli podpísané pred 31. decembrom 2010. Na internetovej stránke budú zverejnené evidované faktúry na tovary a služby. Zodpovední zamestnanci magistrátu sú povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní. Obdobné pravidlo platí pri zverejňovaní primátorom podpísaných záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti.
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.5.2022Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb č. MAGTS2200173
Poskytovanie externých právnych služieb a právnej pomoci v oblasti verejného obstarávania, práva Európskej únie a správneho práva
Číslo zmluvy: MAGTS2200173
Dodávateľ: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 36863360
Dátum uzatvorenia: 18.05.2022
Cena: 60 000.- eur
Sekcia právnych služieb
14.4.2022Darovacia zmluva, prostredníctvom ktorej spoločnosť LIDL Slovenská republika daruje potravinový a nepotravinový tovar v hodnote 14 999,73 EUR
Darovacia zmluva, prostredníctvom ktorej spoločnosť LIDL Slovenská republika daruje potravinový a nepotravinový tovar v hodnote 14 999,73 EUR
Číslo zmluvy: MAG118799/2022
Dodávateľ: LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35793783
Cena: bezodplatná
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Útvar správy mestských podnikov
1.2.2022Darovacia zmluva
Darovanie použitého nábytku pre metskú ubytovňu Fortuna.
Dátum zverejnenia: 1.2.2022
Dátum účinnosti: 2.2.2022
22.12.2021Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za účelom realizácie parkovacej politiky vo vymedzených zónach.
Cena: 36 918,80€ bez DPH (44 302,56€ s DPH)
Zmluvná strana: mestská časť Bratislava-Dúbravka
Číslo zmluvy: MAGTS2100354
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
Oddelenie parkovania
15.12.2021Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemkoch registra C-KN parc.č. 1874/1 a registra E-KN parc.č. 21506/1 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 15.12.2021
Dátum účinnosti: 16.12.2021
9.11.2021Darovacia zmluva č. 213D10008
Darovacia zmluva č. 213D10008 o darovaní notebooku
Číslo zmluvy: 213D10008
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.11.2021
Dátum účinnosti: 10.11.2021
Sekcia sociálnych vecí
21.10.2021Darovacia zmluva
Darca týmto daruje Obdarovanému dobrovoľne a bezodplatne 20 kusov lavičiek s operadlom bez podrúčiek.
Číslo zmluvy: MAGBO2100091
Dátum uzatvorenia: 19.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
18.9.2020Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0564 20 00
Nájomca: Martin Opálený
Dátum uzatvorenia zmluvy 18.09.2020
Dátum zverejnenia: 18.9.2020
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
6.8.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.286504602000/0099
Zriadenie vecného bremena na predmete zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti strpieť na pozemku registra C-KN parc.č. 2285/23 v k.ú Devínska Nová Ves zriadenie a zloženie NN prípojky a prípojky vody
Dátum uzatvorenia: 05.08.2020
Dátum zverejnenia: 06.08.2020
15.6.2020Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501632000
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501632000 za účelom uloženia elektrického vedenia k stavbe „BA_Staré Mesto Tower One, VNK, TS, NNK“ na pozemok reg. „E“ KN parc.č. 21744 v k.ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 15.06.2020
Dátum zverejnenia: 15.06.2020
20.4.2020Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501092000/0099
Uzatvorená dňa 20.04.2020 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 818/13 v k.ú. Ružinov,

Dátum uzatvorenia: 20.04.2020
Dátum zverejnenia: 20.04.2020
3.4.2020Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu a umožniť pripojenie Žiadateľa do distribučnej siete.

Dátum uzatvorenia: 03.04.2020
Dátum zverejnenia: 03.04.2020
Dátum účinnosti: 04.04.2020
3.4.2020Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Predmetom zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu a umožniť pripojenie Žiadateľa do distribučnej siete.

Dátum uzatvorenia: 03.04.2020
Dátum zverejnenia: 03.04.2020
Dátum účinnosti: 04.04.2020
27.2.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 26.02.2020

Dátum zverejnenia: 27.02.2020
20.12.2019Darovacia zmluva
Dátum uzatvorenia: 19.12.2019
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Dátum účinnosti: 23.12.2019
Dátum platnosti dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami dňa: 19.12.2019
3.7.2019Zmluva o výpožičke psa MsP/19/00020
Zmluva o výpožičke je uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom Marekom Gemeranom, zamestnancom MsP. Predmetom výpožičky je bezodplatné vypožičanie psa Boďo, ktorý bol zaradený do stavu služobných psov mestskej polície Bratislava. Zverejnená 3.7.2019.
13.5.2019Darovacia zmluva Ružinov
Predmetom zmluvy je darovanie 2 ks digitálnych fotoaparátov, 1 ks kávovaru a 2 ks kancelárskych kresiel pre služobnú potrebu pre Expozitúru Bratislava II. Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky. Zmluva zverejnená dňa 13.05.2019.
28.2.2019Rámcová dohoda č. MsP/19/00007 na čistiace a hyg. výrobky
Rámcová dohoda č. MsP/19/00007 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova č.5, Bratislava. Predmetom dohody je nákup čistiacich a hygienických prostriedkov po dobu jedného roka. Maximálna cena predmetu dohody je 13.999,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 28.2.2019.
27.2.2019Rámcová dohoda č. MsP/19/00002 o modernizácii kamier MKS
Rámcová dohoda č. MsP/19/00002 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s., Novozámocká 89, Nitra. Predmetom zmluvy je modernizácia kamier MKS podľa prílohy č.1. Cena predmetu dohody je 1.698,-€ s DPH.
Zverejnené dňa 28.2.2019.
27.2.2019Zmluva MsP/19/00001 o nájme telocvične na výcvik
Zmluva č. MsP/19/00001 uzatvorená medzi prenajímateľom TJ SOKOL Bratislava, Sokolská 1, Bratislava a nájomcom Hlavným mestom SR Bratislava. Predmetom zmluvy je o nájom telocvične na výcvik sebaobrany a taktiky od 1.3.2019 do 31.12.2020. Cena predmetu zmluvy je 4.800,-€ s DPH.
Zverejnená: 28.2.2019.
23.2.2018Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1766 02 00
Nájomca: MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody: 21.2.2018
Účinnosť dohody: nasledujúci deň po dni jej zverejnenia
Zverejnená dňa: 23.02.2018
12.2.2018Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286500451800/0099
Stručný popis: uzatvorená dňa 12.02.2018 za účelom zriadenia vecného bremena pre uloženie SO 50 VN prípojka a SO 53 NN distribučný rozvod k stavbe: „Polyfunkčný objekt Triangel, novostavba, Pribinova – Čulenova ul.“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 21795/2 v k.ú. Staré Mesto
Dátum zverejnenia: 12.02.2018
Názov oddelenia: Oddelenie dopravy
Zodpovedná vedúca: Mgr. Jana Ryšavá, vedúca oddelenia“
21.12.2017Zmluva o finančnom vysporiadaní vzťahov
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príspevku z rozpočtu hlavného mesta z dôvodu schválenia zmien rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 a finančného usporiadania pri realizácií stavby: „CSS v križovatke Bratislavská ul. – ul. Čl. Tankistov v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
19.4.2017Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0166 17 00
Nájomca: Ružena Urbašková
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.4.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnene dňa: 19.4.2017

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 8.1.2015
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.