Súťaž - nájom nebytového priestoru - Budyšínska 1, Nové Mesto - VÝSLEDOK

Budysinska
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 na prizemí stavby, Budyšínskej 1, k. ú. Nové Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termíne

27.10.2023 o 10,00 hod.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru. 

Súťažiaci, ktorý má záujem o obhliadky nebytového priestoru v iný termín, môže kontaktovať správcu nebytového priestoru : Ing. Jozef Kubík z referátu technickej správy nehnuteľností, telefón : +421 903 985 875, s ktorým si dohodne termín obhliadky počas lehoty na predkladanie súťažných návrhov.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa 
Meno : Mgr. Silvia Žitňanská
telefón : 02/59 356 504

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto -NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 13. 10. 2023 do 24. 11. 2023 do 15,00 h, alebo doručený v dňoch od 13. 10. 2023 do 24. 11. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

UPOZORNENIE!   

Účastník obchodnej verejnej súťaže je povinný v zmysle § 9a ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení účinnom od 01.11.2023, podať súťažný návrh cez elektronickú schránku, ak ju má aktivovanú.   

Všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže zverejní hl. mesto SR Bratislava do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, po dobu minimálne 30 dní, na úradnej tabuli a na webovom sídle hl. mesta SR Bratislava.
 

Aktualizácia: 13.10.2023 | Počet zobrazení: 698
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zámery > Zámery 2023

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.