Súťaž - nájom nebytového priestoru - Bodrocká 44, Pod. Biskupice - VÝSLEDOK

Bodrocka
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 24 m2 na Bodrockej 44 v Bratislave, nachádzajúcom sa na prizemi stavby, k. ú. Podunajské Biskupice s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nebytového priestoru bude v termíne :

08. 11. 2023 o 10,00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru.

Súťažiaci, ktorý má záujem o obhliadku nebytového priestoru v iný termín, môže kontaktovať správcu nebytových priestorov: Ing. arch. Silvia Joyner, PhD. z referátu technickej správy nehnuteľnosti, telefón: +421 904 591 451, s ktorým si dohodne termin obhliadky počas lehoty na predkladanie súťažných návrhov.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno: Mgr. Silvia Halajová
telefón: 02/59356228

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru na Bodrockej 44, k. ú. Podnnajské Biskupice - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 13. 10. 2023 do 24. 11. 2023 do 15,00 h, alebo zaslaný v dňoch 13. 10. 2023 do 24. 11. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

UPOZORNENIE!   

Účastník obchodnej verejnej súťaže je povinný v zmysle § 9a ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení účinnom od 01.11.2023, podať súťažný návrh cez elektronickú schránku, ak ju má aktivovanú.   

Všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže zverejní hl. mesto SR Bratislava do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, po dobu minimálne 30 dní, na úradnej tabuli a na webovom sídle hl. mesta SR Bratislava.
 

Aktualizácia: 13.10.2023 | Počet zobrazení: 514
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.