Nová súťaž - predaj nehnuteľnosti - Kozia 9, Staré Mesto - VÝSLEDOK

Kozia9
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
UPOZORNENIE!      

Účastník obchodnej verejnej súťaže je povinný v zmysle § 9a ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení účinnom od 01.11.2023, doručiť súťažný návrh cez elektronickú schránku, ak ju má aktivovanú.   Súťažný návrh označí: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – k. ú. Staré Mesto, Kozia 9 – NEOTVÁRAŤ“.

Záujemca o ohliadku nehnuteľnosti môže kontaktovať správcu nehnuteľnosti v pracovných dňoch v čase medzi 09:00 - 15.00 hod., s ktorým si dohodne termín ohliadky počas lehoty na predkladanie súťažných návrhov. 

Stretnutie záujemcov bude na Kozej 9. 

Kontaktné osoby pre obhliadky: 
p. Martin Jorík, referát technickej podpory, oddelenie správy bytov, 
telefón: +421 904 324 721 p. Ing. 
Ján Výboh, vedúci referátu technickej podpory, oddelenie správy bytov, 
telefón: +421 904 632 396. 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa :        
Mgr. Natália Novotová      
telefón:  02/59356209      

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – k. ú. Staré Mesto, Kozia 9 – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 06. 10. 2023 do 10. 11. 2023 do 13,00 h., alebo zaslaný v dňoch od 06. 10. 2023 do 10. 11. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 6.10.2023 | Počet zobrazení: 564
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.