Nová súťaž - predaj pozemkov - Polianky, Dúbravka - VÝSLEDOK

Polianky
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
UPOZORNENIE!       

Účastník obchodnej verejnej súťaže je povinný v zmysle § 9a ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení účinnom od 01.11.2023, doručiť súťažný návrh cez elektronickú schránku, ak ju má aktivovanú.   Súťažný návrh označí: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – k. ú. Dúbravka, Polianky – NEOTVÁRAŤ“.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa     
Mgr. Monika Rožňovcová      
telefón:  02/59356248      

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj pozemkov – k. ú. Dúbravka, Polianky – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 06. 10. 2023 do 10. 11. 2023 do 13,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 06. 10. 2023 do 10. 11. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 6.10.2023 | Počet zobrazení: 414
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.