Nová súťaž - predaj nehnuteľnosti na Komárovskej 37, Pod. Biskupice - VÝSLEDOK

Komarovska_37
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
UPOZORNENIE!     

Účastník obchodnej verejnej súťaže je povinný v zmysle § 9a ods. 4 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení účinnom od 01.11.2023, doručiť súťažný návrh cez elektronickú schránku, ak ju má aktivovanú.  
Súťažný návrh označí: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37 – NEOTVÁRAŤ“.

Záujemca o ohliadku nehnuteľnosti môže kontaktovať správcu objektu, s ktorým si dohodne  termín ohliadky počas lehoty na predkladanie súťažných návrhov.       
Kontaktná osoba pre ohliadky: p. Ing. arch. Silvia Joyner, PhD., referát technickej správy nehnuteľností, telefón: +421 904 591 451, mail: [email protected].    

Kontaktná osoba vyhlasovateľa      
Mgr. Monika Rožňovcová      
telefón: 02/59356248      

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľností – k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37 – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 06. 10. 2023 do 10. 11. 2023 do 13,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 06. 10. 2023 do 10. 11. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 6.10.2023 | Počet zobrazení: 453
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.