Súťaž - predaj garážových stojísk - Nám. M. Benku 1-16, NP č. 101 - VÝSLEDOK

Nam_M_Benku_101
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Námestí Martina Benku 1-16 v nebytovom priestore č. 101, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Ohliadka nehnuteľností bude v termínoch  

26.07.2023 o 14,00 h.                                                                           

09.08.2023 o 14,00 h.                                                                           

30.08.2023 o 14,00 h.         

Stretnutie záujemcov bude na Záhradníckej 19, vchod do garáží oproti Justičnému palácu. 
Kontaktná osoba pre obhliadky: p. Roman Stanitz, referát technickej správy nehnuteľností, 
email: [email protected], telefón +421 904 260 607.    

Kontaktná osoba vyhlasovateľa      
Meno:        Mgr. Natália Novotová      
telefón:      + 421 2 59 356 209      
mail:       [email protected]

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj garážových stojísk v NP č. 101 – k. ú. Staré Mesto, Námestie Martina Benku 1-16 – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 10. 07. 2023 do 08. 09. 2023  do 13,00 h., alebo zaslaný v dňoch od 10. 07. 2023 do 08. 09. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

V prípade doručovania viacerých návrhov zo strany jedného účastníka na niekoľko garážových stojísk musia byť tieto doručené v zalepených obálkach s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj garážových stojísk v NP č. 101 – k. ú. Staré Mesto, Námestie Martina Benku 1-16 – NEOTVÁRAŤ – NÁVRH Č. ..... “, pričom účastník doplní poradové číslo doručovaného návrhu.
 

Aktualizácia: 10.7.2023 | Počet zobrazení: 741
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.