Súťaž - predaj pozemku - Schengenská ulica, Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská ulica, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 

 
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa :
Meno: Mgr. Soňa Beláková       
telefón: + 421 2 59 356 327      
mail:       [email protected]

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž predaj pozemku – k. ú. Čunovo, Schengenská – NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 04. 07. 2023 do 14. 08. 2023 do 13,00 h, alebo zaslaný v dňoch od 04. 07. 2023 do 14. 08. 2023 na adresu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 

Aktualizácia: 4.7.2023 | Počet zobrazení: 526
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.